herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/170/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXII/170/ 05

UCHWAŁA NR XXII/170/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  na 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały nr XXII/170/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.

P l a n  p r a c y

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Stare Czarnowo na rok 2005

I kwartał 2005 roku.

 1. Opracowanie planu pracy na rok 2005.
 2. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2004
 3. Analiza wykonania budżetu za rok 2004.
 4. Aktywny udział komisji w podejmowaniu uchwał dotyczących naszej Gminy.
 5. Bieżące analizowanie i opiniowanie projektów uchwał dotyczących  działalności Urzędu Gminy Stare Czarnowo
 6. Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Przewodniczącego Rady  i Wójta Gminy.

II. kwartał 2005 roku

 1. Analiza wykonania całego budżetu za I kwartał roku 2005
  • wykonania budżetu wybranej jednostki organizacyjnej w analogicznym okresie,
  • wyciągnięcie wniosków co do prawidłowości wykonania planu budżetu za I kwartał 2005 roku;
  • opracowanie wniosków i uwag.
 2. Analiza i ocena realizacji uchwał przez Wójta i Skarbnika Gminy podjętych przez Radę w I kwartale 2005 roku
 3. Analiza przestrzegania dyscypliny finansowej przez Skarbnika Gminy.
 4. Aktywny udział komisji w podejmowaniu uchwał dotyczących naszej Gminy.
 5. Bieżące analizowanie i opiniowanie projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy Stare Czarnowo.
 6. Wszelkie prace zlecone przez Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy Stare Czarnowo.

III. kwartał 2005 roku

 1.  Analiza wykonania całego budżetu za I i II kwartał roku 2005 łącznie;
  • - analiza wykonania budżetu wybranej jednostki organizacyjnej w/w okresie;
  • - wyciągnięcie wniosków co do prawidłowości wykonania planu budżetu za I i II kwartał 2005 roku;
  • - opracowanie wniosków i uwag.
 2. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za I półrocze roku 2005. Złożenie sprawozdania Przewodniczącemu Rady Gminy.
 3. Udział komisji w podejmowaniu uchwał na rzecz Gminy Stare Czarnowo.
 4. Bieżące analizowanie projektów uchwał Rady Gminy pod względem finansowym i merytorycznym i opiniowanie tych projektów.
 5. Analiza i ocena wykonania uchwał przez Wójta i Skarbnika Gminy za II kwartał 2005 roku.

IV. kwartał 2004 roku

 1. Analiza wykorzystania budżetu łącznie za trzy kwartały roku 2005  Opracowanie i przedstawienie wniosków Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.
 2. Czynny udział w pracach na rzecz naszej Gminy.
 3. Bieżąca analiza merytoryczna i finansowa podejmowanych uchwał przez Radę Gminy oraz ich opiniowanie.
 4. Analiza i ocena wykonania podjętych uchwał za trzy kwartały roku 2005 przez Wójta i Skarbnika Gminy.
 5. Prace nad ustaleniem stawek podatków: rolnego, od nieruchomości, środków transportowych itp.
 6. Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Komisja w składzie:

 1. Bogumiła Cioch - przewodnicząca komisji
 2. Jacek Chudak - członek komisji
 3. Władysław Kałucki - członek komisji
 4. Piotr Smykla - członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:21