herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/174/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i Starym Czarnowi

Nowa strona 1

UCHWAŁA NR XXII/174/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 / oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Nr 6, poz. 70; z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, Nr 240, poz. 2408 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr XX/141/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  25 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej w Binowie i Starym Czarnowie wprowadza się następujące zmiany:

  1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
    "w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Binowie i Starym Czarnowie".
  2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    „ wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 516/8 w Starym Czarnowie o  powierzchni 162 m2 zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym  w drodze przetargu ustnego’’.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXII/174/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
zmieniającej uchwałę nr XX/141/04
z dnia 25 października 2004 r.

Zmiana uchwały dotyczy formy sprzedaży działki nr 516/8 w Starym Czarnowie tj: z bezprzetargowej na poszerzenie siedliska - na przetarg ustny.
Nieruchomość przyległa, działka nr 516/3 jest własnością w udziałach trzech rodzin.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do kupna działki na poszerzenie nieruchomości wszyscy udziałowcy działki przyległej muszą wyrazić zgodę. Uprzednio była taka zgoda, lecz z uwagi na zmianę stanowiska właścicieli działki przyległej konieczna stała się zmiana formy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
W związku z powyższym nieruchomość, działkę nr 516/8 należy sprzedać w drodze przetargu ustnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:28