herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/175/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXII/175/05

UCHWAŁA NR XXII/175/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 / oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych / Dz. U. z Nr 229, poz. 16157 z 2004 r. / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 18, poz. 251 z 2003 r. ), wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 104 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
    „ sołectwo Kołowo – obejmujące miejscowości: Kołowo, Kołówko, Mazurkowo.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXII /175/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo.

W obrębie geodezyjnym Śmierdnica Las znajduje się nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 127/3. Nieruchomość ta dotychczas funkcjonowała pod nazwą „ul. Leśniczówka Płonia 1 – Szczecin”. Mimo że znajduje się na terenie Gminy Stare Czarnowo, nie przynależy do żadnego sołectwa. W wyniku czynności administracyjnych przeprowadzonych za zgodą Rady Gminy, Urząd Gminy Stare Czarnowo pismem G.G. 7224/58/04 z dnia 23.03.2004 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy urzędowej osadzie leśnej położonej na ww. nieruchomości.
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 229 poz. 16157 z 2004 r.) osadzie została nadana nazwa „Mazurkowo”. 
Położenie i połączenia drogowe wskazują iż osadę należy przypisać do obszaru działania sołectwa Kołowo.
W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany w Statucie Gminy.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:29