herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/179/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy St

UCHWAŁA NR XXII/179/05

UCHWAŁA NR XXII/179/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ) oraz art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stare Czarnowo Nr IV/ 31/ 02 z dnia 30.12.2002 r. w granicach administracyjnych Gminy Stare Czarnowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-02-2005 18:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2005 18:56