herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Uchwała Nr XXII/182/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko w Gmini

Uchwała Nr XXII/182/05

Uchwała Nr XXII/182/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko w Gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1086; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko w Gminie Stare Czarnowo.
  2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres projektu planu zgodny z art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e:
do uchwały nr XXII/182/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Komorówko na wniosek Wójta.
Wójt rozpatrzył złożone wnioski w sprawie sporządzenia planu w granicach miejscowości Komorówko i przyjął je jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem planu i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, Wójt dokonał analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu oraz zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium Gminy Stare Czarnowo oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-02-2005 19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2005 19:03