herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIII/187/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok

UCHWAŁA NR XXIII/187/05

UCHWAŁA NR XXIII/187/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) oraz 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z póź.zm./  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały nr XXIII/187/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005 r.

 

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY STARE CZARNOWO
ROK 2005

STARE  CZARNOWO  ROK 2005

 

DIAGNOZA SYTUACJI

 Na terenie naszej gminy nie są prowadzone szczegółowe badania, które precyzyjnie określałyby skalę zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu. Dla przedstawienia sytuacji możemy posłużyć się danymi ogólnopolskimi (badania zlecane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), gdyż są one obrazem sytuacji w Polsce w ostatnich latach. Spożycie alkoholu w Polsce od 1995 roku do 2003 wzrosło o ok.15%, szacuje się, iż średni poziom konsumpcji czystego alkoholu na jednego mieszkańca wynosi ok.8-10 litrów. Wzrosło spożycie wyrobów spirytusowych i piwa a zmalało wina. Dwa procent populacji naszego kraju to osoby uzależnione od alkoholu, 4% to dorośli z otoczenia alkoholika i kolejne 4% to dzieci, 5-7% osoby pijące szkodliwie. Niepokojące są także wyniki badań młodzieży – 65,8% 15- latków i 78,9% 17- latków piło alkohol w ciągu ostatnich 30 dni. Czy dotyczy to także naszej gminy? Pewnie w dużym stopniu tak. Gminy wiejskie, w tym także i gmina Stare Czarnowo napotyka dużo barier utrudniających prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Do barier tych zaliczamy : brak placówek ambulatoryjnych dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, trudności z dojazdem do Ośrodków Terapii, małe możliwości rozwoju działalności grup samopomocowych (brak zainteresowania) oraz wciąż niska świadomość społeczeństwa lokalnego o skali szkód spowodowanych chorobą alkoholową.
Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych jest zadaniem własnym gminy określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa jasno określa zadania samorządów gminnych w tym zakresie a są one realizowane w postaci Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program na rok 2005 jest kontynuacją działań podejmowanych w gminie Stare Czarnowo w latach ubiegłych. Zawiera zadania, cele i działania zgodne z założeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także narodowym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań tych należą:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów w zakresie reklamy i  sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów  integracji społecznej.

CELE I ZADANIA PROGRAMU ORAZ ICH REALIZACJA

ZADANIE I

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

CELE

 1. Przeciwdziałanie powstawaniu oraz usuwanie następstw nadużycia alkoholu.
 2. Stworzenie optymalnych warunków dla osób uzależnionych od alkoholu do podejmowania dobrowolnego leczenia i terapii.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

 1. Działalność informacyjna w zakresie dostępności do placówek przygotowanych do udzielania profesjonalnej pomocy w zakresie uzależnień.
 2. Kierowanie na badania do biegłego lekarza celem orzeczenia w kwestii uzależnienia od alkoholu.
 3. Zwrot kosztów przejazdu do Ośrodków Terapii Uzależnień osobom uzależnionym, które podjęły leczenie.
 4. Przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu i pijącymi w sposób szkodliwy oraz motywowanie do podejmowania dobrowolnego leczenia.

Ze względu na brak placówek lecznictwa odwykowego na terenie gminy, możliwości pomocy na miejscu są ograniczone, osoby wymagające leczenie często zniechęca fakt konieczności dojazdu do Ośrodka 2-3 razy w tygodniu, jest to także związane z wydatkami na ten cel . Podejmowanie leczenia wiąże się także z pewnego rodzaju „wstydem” a niska świadomości społeczeństwa o powadze choroby alkoholowej powoduje poczucie izolacji. Podjęcie leczenie przez osobę uzależnioną jest dobrowolne ale ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa sytuację gdy komisja jest zobligowana do podjęcia działań zmierzających do skierowania na przymusowe leczenie. Przed wystosowaniem wniosku do sądu podejmowane są działania motywujące osobę uzależnioną do zmiany zachowania.

ZADANIE II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

CELE

 1. Zmniejszenie wielkość szkód spowodowanych degradacją rodziny wskutek alkoholizmu
 2. Zwiększenie dostępności do instytucji i placówek udzielających profesjonalnej pomocy.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

 1. Kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie w stosunku do osób uzależnionych , których zachowanie ma negatywny wpływ na życie rodzinne.
 2. Działalność informacyjna w zakresie dostępności do placówek przygotowanych do udzielania profesjonalnej pomocy w zakresie współuzależnienia.
 3. Prowadzenie w ramach zajęć pozalekcyjnych programów socjoterapeutycznych przez osoby przygotowane profesjonalnie do pracy z dziećmi z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią.
 4. Zwrot kosztów przejazdu do Ośrodków Terapii Uzależnień członkom rodzin osób uzależnionych biorącym udział w terapii.
 5. Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku stwierdzenia przemocy domowej.
 6. Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do rodzin z problemem uzależnień ułatwiająca zrozumienie istnienia problemu i znalezienie profesjonalnej pomocy (zakup ulotek, prasy).

Alkoholizm stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego nie tylko osoby uzależnionej ale także wszystkich członków rodziny. Kierowanie na przymusowe leczenie nie uzdrowi rodziny, nawet jeżeli osoba uzależniona przestanie pić alkohol problemy, które narosły przez lata nie rozwiążą się same z chwilą przerwania picia. Niestety bardzo często współmałżonkowie i dzieci nie są świadome powagi zagrożenia, nie widzą szkód jakie powoduje stała obecności osoby uzależnionej w ich życiu. Bywa, iż pomoc przychodzi za późno, a szkody są już nieodwracalne. Dlatego mimo braku na terenie gminy placówek zajmujących się profesjonalną pomocą osobom współuzależnionym, należy podejmować działania, które pomogłyby znaleźć w odpowiednim czasie stosowną pomoc. Otrzymujemy zbyt mało informacji od osób, które są blisko rodziny gdzie występuje alkoholizm i przemoc. Komisja od kilku dąży do uruchomienia punku konsultacyjno-informacyjnego na terenie Kołbacza, ale trudności z pozyskaniem stosowanego lokalu uniemożliwiają zrealizowanie tego zadania. Ważną rzeczą jest pomoc dzieciom z rodzin wysokiego ryzyka. Pozyskanie osób profesjonalnie zajmujących się socjoterapią nie było łatwym zadaniem ale od marca br. prowadzone są zajęcia z dziećmi, na razie w świetlicy szkolnej.

ZADANIE III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

CELE

 1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
 2. Zmniejszenie ilości i zmiana struktury spożycia alkoholu.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

 1. Rozwinięcie działalności świetlicy środowiskowej w Kołbaczu, zatrudnienie osób profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia nowoczesnych programów socjoterapeutycznych, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, finansowanie dożywiania dla dzieci uczęszczających na świetlicę, organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach pracy świetlicy, wyposażenie świetlicę w odpowiedni sprzęt i materiały do pracy
 2. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka z uwzględnieniem realizacji programów profilaktycznych przez wyspecjalizowana kadrę.
 3. Dofinansowanie wycieczek szkolnych podczas, których realizowany jest program profilaktyczny.
 4. Realizacja programów profilaktycznych o wysokim standardzie wśród dzieci i młodzieży, w tym szkolnego programu „Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”.
 5. Współorganizowanie innych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież szkolną niż te kojarzące się ze spożywaniem alkoholu .
 6. Współorganizowanie imprez lokalnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia
 7. Kierowanie na szkolenia zainteresowanych osób z grup społecznych związanych z problemami alkoholowymi (dotyczy to nauczycieli, członków gminnej komisji, działaczy lokalnych itp.).
 8. Stwarzanie warunków do rozwoju inicjatyw społeczności lokalnych mających wpływ na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Leczenie osób uzależnionych, udzielanie pomocy rodzinom nie funkcjonującym prawidłowo z powodu uzależnień, usuwanie innych szkód spowodowanych nadmiernym piciem jest procesem długofalowym, bardzo żmudnym i nie zawsze przynoszącym oczekiwane efekty. Zapobieganie powstawaniu tych wszystkich negatywnych następstw nadużywania alkoholizmowi jest priorytetowym zadaniem gminnego programu. Przede wszystkim kierujemy swoje działania do dzieci i młodzieży bo od nich zależy przyszły

wizerunek także naszej gminy. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania mające na celu propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, ale od pomysłowości i zaangażowania mieszkańców poszczególnych miejscowości zależy w jakim stopniu wykorzystają nasze propozycje.
Dużą barierą w osiągnięciu celów związanych z profilaktyką i pomocą dzieciom zagrożonych patologią jest brak zaplecza do prowadzenia zajęć. Dzięki uprzejmości szkoły korzystamy z pomieszczeń szkolnych, ale nie spełniają one warunków do nowoczesnej profilaktyki. Nowoczesna profilaktyka to nie tylko zajęcia edukacyjne i informacyjne ale także organizowanie czasu wolnego i rozwijanie umiejętności potrzebnych do życia wolnego od nałogów. Finansowanie koloni i wycieczek gdzie częścią programu jest rozwijanie osobowości młodego człowieka w kierunku radzenia sobie z problemami związanymi z uzależnieniami jest ważnym zadaniem gminnego programu.

ZADANIE IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

CELE

 1. Stworzenie optymalnych warunków dla osób uzależnionych od alkoholu do podejmowania dobrowolnego leczenia i terapii.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

 1. Wspieranie działań grup samopomocowych dla osób uzależnionych ,w tym dofinansowanie kursów i szkoleń, obozów terapeutycznych, zakup materiałów ułatwiających działalność.

Powstałe na naszym terenie grupy samopomocowe bardzo potrzebują akceptacji i wsparcia nie tylko ze strony władz samorządowych czy organizacji ale także lokalnej społeczności. Członkowie grup napotykają wiele przeszkód na drodze rozwinięcia działalności, przeszkody te mają rożne podłoża, Gminna Komisja dołoży starań umożliwiających istnienie grup i angażowanie w jej prace coraz więcej osób.

ZADANIE V

Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów w zakresie reklamy i sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

CELE

 1. Zmniejszenie ilości przypadków łamania przepisów w zakresie sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych.
 2. Ograniczenie spożywania alkoholu przez młodzież

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

 1. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży.
 2. Podejmowanie interwencji w przypadku uzyskania informacji o łamaniu przepisów w zakresie przestrzegania przepisów a zwłaszcza w sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.
 3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności usytuowania punktu z uchwałą Rady Gminy.

Sprzedawcy napojów alkoholowych powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów o warunkach sprzedaży a przede wszystkim muszą tych przepisów przestrzegać. Niezwykle ważnym jest aby nie sprzedawali napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży. W dotychczasowej działalności nie stwierdziliśmy rażących zaniedbań w przestrzeganiu przepisów przez sprzedawców, nie oznacza to jednak, iż nie ma problemu. Dlatego kontynuowane będą kontrole punktów sprzedaży i inicjowane działania uświadamiające nie tylko sprzedawców napojów alkoholowych o ważności przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych.

Realizatorzy programu

 1. Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Inne podmioty podejmujące działania wynikające z programu.

Źródła finansowania
Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
Oznacza to, że w/w środki finansowe nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie wygasają z upływem roku i są przeznaczone w następnym roku na realizację gminnych programów.
Szczegółowy plan wydatków jest określony w preliminarzu wydatków. Wszelkie zmiany wynikłe w ciągu roku nanoszone są bez porozumienia z Radą Gminy.

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 NA ROK 2005

Lp.

Nazwa zadania

Zadania szczegółowe

klas.budż.
Dział 851
Rozdział 85154

Przewidziany
koszt  (w zł)

I

Wynagrodzenia   i pochodne 1. Wynagrodzenie pełnomocnika

§ 411
§ 430
§ 412

4.380

    2. Ryczałty członków Komisji

§ 430

8.640

    3. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne

§ 411
§ 430

7.600

    4. Wynagrodzenia dla prowadzącego świetlicę

§ 411
§ 430

5.760

    5. Wynagrodzenie dla osób realizujących szkolne programy profilaktyczne

§ 412
§ 411
§ 430

900

6. Zakup materiałów dla działalności komisji –papier, toner, itp.

§ 421

200

Razem

 

27.480

II.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

1. Dojazdy do Ośrodka Terapii Uzależnień dla uzależnionych

§ 430

360

2. Zakup materiałów (książki, ulotki)    § 421

300

 Razem

 

660

III

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1. Zwrot kosztów dojazdu do Ośrodka Terapii Uzależnień dla współuzależnionych

§ 430

720

2. Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych

§ 421

100

 Razem

 

820

IV

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  w tym prowadzenie  pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1.  Kolonie letnie z programem profilaktycznym

§ 430

9,000

2. Dofinansowanie wycieczek z programem profilaktycznym

§ 430

3,000

3.

Dożywianie

§ 430

4,200

4.

Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej

§ 421

500

5. Materiały do prowadzenia szkolnego programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz”

§ 421

800

6. Zajęcia pozalekcyjne- zakup materiałów, sprzętu

§ 421

500

7. Lokalne imprezy –zakup nagród , upominków

§ 421

1,450

8. Szkolenia –koszt szkoleń

§ 430

400

9. Delegacje –dojazd na szkolenia

§ 441

100

10 Spektakle profilaktyczne dla szkół

§ 430

6,800

 Razem

 

26.750

V

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Szkolenia dla osób biorących udział w działaniach grup wsparcia

§ 430

200

2. Delegacje –dojazd na szkolenia

§ 441

50

3. Udział w obozach terapeutycznych

§ 430

600

4. Zakup materiałów pomocnych w pracy grup wsparcia –książki, ulotki itp.

§ 421

300

 Razem

 

1.150

VI

Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów w zakresie reklamy i sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1. Delegacje –dojazd do placówek handlowych

§ 441

40

2. Zakup materiałów informacyjno –edukacyjnych dla sprzedawców

§ 421

100

 Razem

 

140

 RAZEM

57.000

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 15-04-2005 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2005 13:37