herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/198/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  6 czerwca  2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXV/198/05

UCHWAŁA NR XXV/198/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia  6 czerwca  2005 r.

 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  -  11.300 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.300 zł
Rozdział 75023 Urzędy gminy 6.300 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 6.300 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 5.000 zł
 

§ 2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   - 11.300 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.300 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.300 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 6.300 zł
 
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 5.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 5.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-06-2005 19:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 19:37