herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/199/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek przejętych&

UCHWAŁA NR XXV/199/05

UCHWAŁA NR XXV/199/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 czerwca 2005 r.


w sprawie podjęcia działań mających na celu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek przejętych  od Polskich Kolei Państwowych S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności niżej wymienionych działek, przejętych aktem notarialnym Repertorium A nr 2222/2005 z dnia 7.04.2005 r. z zasobów Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Gminy Stare Czarnowo:

  • nr 53, 265 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec,
  • nr 1 z obrębu ewidencyjnego Kartno,
  • nr 62, 273, 274,308, 313 z obrębu ewidencyjnego Glinna,
  • nr 580 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo,
  • nr 8,38,39 z obrębu ewidencyjnego Kołbacz,
  • nr 253 z obrębu ewidencyjnego Śmierdnica Las,
  • oraz działek nr 23/6 i 23/7 z obrębu Stare Czarnowo, które są w trakcie przejmowania od Polskich Kolei Państwowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXV/199/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 czerwca 2005 r.

Gmina Stare Czarnowo nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. aktem notarialnym Repertorium A nr 2222 / 2005 działek po byłych torowiskach o nr 53, 265 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec, nr 1 z obrębu Kartno, nr 62, 273, 274, 308, 312 z obrębu Glinna, nr 580 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, nr 8, 38, 39 z obrębu ewidencyjnego Kołbacz, 253 z obrębu ewidencyjnego Śmierdnica Las. Obecnie przejęte nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa a Gmina Stare Czarnowo jest wieczystym użytkownikiem i planuje przeznaczyć je pod budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, sieci gazowej oraz ścieżek rowerowych.
W związku z powyższym celowym jest podjęcie działań zmierzających do skorzystania z możliwości otrzymania w/w działek na własność w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. przejęcia ich przez gminę na własność za zgodą wojewody w drodze darowizny z przeznaczeniem na cele publiczne.
Pozostałe działki kolejowe o nr 23/6 i 23/7 z obrębu ewidencyjnego  Stare Czarnowo , które są w trakcie przejmowania również mają być przeznaczone na budowę inwestycji służących mieszkańcom.
Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-06-2005 19:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 19:38