herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXV/200/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Stare Czarnowo i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na

UCHWAŁA Nr XXV/200/05

UCHWAŁA Nr XXV/200/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 czerwca 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Stare Czarnowo i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102. poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 13 ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Stare Czarnowo zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/235/01 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2001 r. przystąpiła do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.
W celu umożliwienia Związkowi wykonywania zadań statutowych oraz realizacji przygotowywanego wspólnego projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie w celu jego ochrony i poprawy jakości wód powierzchniowych stanowiących ujęcie wody dla Szczecina oraz terenów przyległych do jeziora” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności UE, Rada Gminy Stare Czarnowo wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Miedwie istniejącego systemu kanalizacyjnego oraz gruntów niezbędnych pod budowę infrastruktury kanalizacyjnej, stanowiących własność Gminy.

§ 2. Wykaz przekazywanego mienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/200/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 czerwca 2005 r.

WYKAZ MAJĄTKU GMINY STARE CZARNOWO DO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA NA RZECZ ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE.

  NAZWA GRUPY

GMINA STARE CZARNOWO – KANALIZACJA
 – wartość majątku

Kartno- Żelisławiec Żelewo   Dębina   Glinna   Razem gmina Stare Czarnowo
    1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.691.280,00 1.661.556,00 147.252,86 148.990,29 3.649.079,15
    2. Działki pod obiektami     43.500,00        1.000,00     5.000,00   15.000,00 67.205,00
     2.705,00
   RAZEM:  1.737.485,00 1.662.556,00 152.252,86 163.990,29 3.716.284,15  

 

Opracowano na podstawie Informacji o stanie mienia komunalnego gminy Stare Czarnowo  na 2004 rok oraz wykazu majątku gminy Stare Czarnowo służącego zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-06-2005 19:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 19:39