herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXV/201/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXV/201/05

UCHWAŁA Nr XXV/201/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 czerwca 2005 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112, Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz.1966, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845; z 2005r. Nr 10 poz.71) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dna 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz. 181 Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§1

 W regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 103 poz. 2337) wprowadza się następujące zmiany:

 1. rozdział I § 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego przyjmuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy”.
 2. rozdział II § 3 otrzymuje brzmienie:
  „3.1.Warunki oraz zasady przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielowi to:
  1/ osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  2/ wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
  3/ ocena pracy za okres poprzedzający przyznanie dodatku,
  4/ zaangażowanie w realizację:
  a/ czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,
  b/ udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  c/ samokształcenie i doskonalenie zawodowe,
  d/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
  e/ przestrzeganie dyscypliny pracy,
  f/ zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej
  2. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi związkami zawodowymi.
  3. Wysokość dodatku nie może przekraczać 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela”.
 3. rozdział III § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową”.
 4. rozdział V § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Za pracę w trudnych warunkach oraz warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć wymienionych w § 8 i § 9rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy”.
 5. rozdział VI
  a/ § 3 otrzymuje brzmienie:
  „3.Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy z zastrzeżeniem § 4 – do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresów dodatkowego zatrudnienia nie zalicza się okresów podstawowego zatrudnienia”.
  b/ skreśla się § 5
 6. rozdział VIII § 1
  a/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w uzgodnieniu z zakładowymi związkami zawodowymi”.
  b/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli przyznaje Wójt Gminy Stare Czarnowo po zasięgnięciu opinii zakładowych związków zawodowych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-06-2005 19:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 19:40