herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVII/206/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy 2005r.

UCHWAŁA NR XXVII/206/05

UCHWAŁA NR XXVII/206/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 )  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  -  11.157 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gminy 5.000 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki 5.000 zł
 
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6.157 zł
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3.732 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami 3.732 zł
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i do senatu RP 2.425 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami 2.425 zł

§ 2.Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   - 11.157 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 5.000 zł
§ 4260 Zakup energii 5.000 zł
 
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6.157 zł
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3.732 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 942 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.790 zł
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i do senatu RP 2.425 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 425 zł

§ 3. Zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę 500.000 zł tytułem spłaty rat  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Po zmianach rozchody budżetowe wynoszą 640.000 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2005 16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2005 16:38