herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVII /212/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVII/212/05

UCHWAŁA NR XXVII /212/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:
 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Pani Jadwigi Weber nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Binowo oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10/9 o powierzchni 637 m2, opisanej w Księdze wieczystej nr SZ1Y/ 00033448 /8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, za kwotę 6.000 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVII /212/ 05
 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.

Działka nr 10/9 przed sprzedażą na rzecz Pani Jadwigi Weber stanowiła część terenu, zwyczajowo wykorzystywanego przez mieszkańców miejscowości Binowo, miejscowości okolicznych i miasta Szczecina jako miejsce do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i rekreacji wodnej.
Gmina Stare Czarnowo sprzedała nieruchomość aktem notarialnym - Repertorium A numer 3901/1994 z dnia 30.05.1994 r. - za kwotę 8 mln. złotych z przeznaczeniem pod budownictwo rekreacyjne.
Nieustabilizowany stan lustra wody jeziora i wysoki poziom wód gruntowych nie dawał możliwości wykorzystania działki zgodnie z zakładanym przeznaczeniem. Ponadto, fakt sprzedaży działki nr 10/9 nie został zaakceptowany przez społeczność lokalną z uwagi na to, że wcześniej planowane było w tym miejscu obudowanie plaży wiejskiej. Co pewien czas wybuchały konflikty między właścicielem nieruchomości a korzystającymi z tej dzikiej plaży. W efekcie tych konfliktów dochodziło do niszczenia mienia prywatnego ( ogrodzenie ) i utarczek słownych.
Właściciel nieruchomości zwrócił się do Wójta Gminy z propozycją odsprzedania działki 10/9.
W wyniku negocjacji strony ustaliły, że Gmina Stare Czarnowo odkupi w/w nieruchomość za kwotę 6.000 złotych, pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Gminy Stare Czarnowo. Po odkupieniu w/w nieruchomości powstanie na niej ogólnodostępna plaża.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2005 16:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2005 16:44