herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVII/214/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu.

UCHWAŁA NR XXVII/214/05

UCHWAŁA NR XXVII/214/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005r.


w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu

Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281 poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Maksymalna liczba miejsc w oddziale przedszkolnym dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat wynosi 25.

§ 2. Ustala się miesięczną stałą opłatę za opiekę i zajęcia dydaktyczne do 5 godzin dziennie w wysokości 100,00 zł ( bez wyżywienia ) dla jednego dziecka w wieku od 3 do 5 lat. Stała opłata miesięczna jest niezależna od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. Opłata za posiłki określona będzie zgodnie z kalkulacją żywieniową i podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej stanowi: równowartość dziennych kosztów produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków w przeliczeniu na każde dziecko, pomnożonej przez ilość dni kalendarzowych w danym miesiącu w którym przedszkole jest otwarte.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 13/2000 Zarządu Gminy Stare Czarnowo z dnia 11września 2000 r. w sprawie pobytu dzieci 3-5 letnich w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Kołbaczu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVII/214/05
 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.

Zmiany w świadczeniach Przedszkola Publicznego w Kołbaczu podyktowane są oczekiwaniami mieszkańców Gminy Stare Czarnowo.
Na podstawie monitoringu, wywiadów, dyskusji i zebrań z rodzicami przygotowano nową ofertę świadczeń, która wynika z potrzeb środowiska i jest przez nie akceptowana. Wydłuża się dzienny pobyt dziecka w przedszkolu na zajęciach dydaktyczno - opiekuńczo-wychowawczych z 2,5 godz. za opłatę 60 zł miesięcznie do 5 godz. za opłatę 100 zł miesięcznie.
Zmiany w świadczeniach spowoduje wzrost liczby dzieci w grupie 3-5 letnich. Podjęcia uchwały z mocą obowiązującą od 1.09.05r. podyktowane jest potrzebą sprawdzenia nowej formy świadczeń.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2005 16:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2005 16:46