herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVIII/221/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/221/05

UCHWAŁA NR XXVIII/221/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 października 2005 r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  -  3.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.000 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 3.000 zł
  § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   - 3.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.000 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 3.000 zł
  § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz  Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 10:04