herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIX/222/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa dotyczącego

UCHWAŁA NR XXIX/222/05

UCHWAŁA NR XXIX/222/05
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 listopada 2005 r.
 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki     i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa”

Na podstawie art. 7. ust 1. pkt 5 i 10 oraz art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 167, poz.1752, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457)  uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa, dotyczącego wspólnej realizacji wniosku składanego przez Miasto i Gminę Gryfino w ramach projektu pod nazwą „Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy  i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Wsparcia ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki               i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży”.

Projekt umożliwi wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwłaszcza w małych aglomeracjach oraz na terenach wiejskich, gdzie będzie dodatkowo premiowany. W ramach projektu możliwe będzie takie prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i zakup odpowiedniego sprzętu oraz biletów na pływalnię, co przyczyni się w znacznym zakresie do zniwelowania ryzyka chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 4.124.724 zł. Składany projekt umożliwi uzyskanie do 3.506.015 zł dofinansowania, przy czym wkład własny Gminy Stare Czarnowo to 38.679 zł.

Wnioskodawca i strony porozumienia zobowiązani są zabezpieczyć środki na realizację projektu w budżetach na lata 2006-2010. Wnioskodawca – Gmina Gryfino jest podmiotem prowadzącym zadanie.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Załącznik
do Uchwały Nr.XXIX / 222/05
Rady Gminy St.Czarnowo
z dnia28 listopada 2005 r.

POROZUMIENIE
jednostek samorządu terytorialnego
w sprawie projektu pod nazwą

„Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości
u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa”.

zawarte w dniu ……..2005 r. w Gryfinie pomiędzy:

 1. Gminą Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, reprezentowaną przez:
  • Henryka Piłata – Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
 2. Gminą Banie, ul. Skośna 6 74-110 Banie, reprezentowaną przez:
  • Ryszarda Jusia – Wójta Gminy Banie,
 3. Gminą Stare Czarnowo, ul. Szczecińska 23, 74-106 Stare Czarnowo, reprezentowaną przez:
  • Marka Wosia – Wójta Gminy Stare Czarnowo,
 4. Gminą Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, reprezentowaną przez:
  • Michała Lidwina – Wójta Gminy Widuchowa.

zwanymi w dalszej części Stronami.

Biorąc pod uwagę, iż jednym z statutowych zadań jednostek samorządu terytorialnego jest zaspakajanie potrzeb wspólnot lokalnych w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej (art. 7. ust. 1 pkt 5 i 10,  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), Strony wyrażają wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do realizacji programu poprawy warunków zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.

W związku z powyższym, Strony postanowiły zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1.

Głównym założeniem niniejszego porozumienia jest wspólne wdrażanie programu poprawy warunków zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży w małych aglomeracjach oraz na terenach wiejskich w oparciu o pozalekcyjne zajęcia sportowe i korekcyjne.

§ 2.

Strony ustalają, że wspólnie zrealizują przedsięwzięcie przy pomocy środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Wsparcia, zwane w dalszej części Projektem,  polegające na:

 1. podjęciu działań zmierzających do poprawy warunków zdrowotnych wśród   dzieci i młodzieży szkolnej w małych aglomeracjach oraz na terenach          wiejskich poprzez stworzenie programu propagującego styl życia  zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych,  a w szczególności profilaktyki w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży,
 2. stworzeniu systemu zajęć pozalekcyjnych opierających się na wykorzystaniu   istniejących lokalnych zasobów:
  • sal i boisk szkolnych (zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz  zatrudnienie specjalistycznej kadry),
  • krytej pływalni (zakup biletów na basen oraz pokrycie kosztów dojazdu dzieci i młodzieży).

§ 3.

Strony ustalają, iż liderem projektu jest Gmina Gryfino, do którego obowiązków należy:

 1. sporządzenie programu propagującego stylu życia zmniejszający ryzyko   chorób cywilizacyjnych oraz poprzez prowadzenie profilaktyki  i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności    profilaktyki w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży,
 2. sporządzenie aplikacji do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru   Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Wsparcia wraz ze wszelką niezbędną dokumentacją,
 3. wdrażanie projektu, nadzór finansowy i merytoryczny oraz rozliczenie się z otrzymanej dotacji,
 4. monitoring realizacji projektu i wynikających z niego skutków w kolejnych latach,
 5. przeprowadzanie zamówień publicznych w imieniu wszystkich Stron.

§ 4.

W ramach realizacji projektu Strony zobowiązują się do:

 1. zabezpieczenia w budżetach 2006-2010 środków finansowych na pokrycie    kosztów związanych z realizacją projektu, zgodnie z poniższym wykazem:
   
  Środki własne poszczególnych gmin niezbędne dla zabezpieczenia płynności finansowej całości projektu 2006 2007 2008 2009 2010
  Wkład własny gminy Gryfino 60.505 253.146 168.941 168.941 98.057
  Wkład własny gminy Banie 1.132 24.724 22.348 22.348 12.730
  Wkład własny gminy Stare Czarnowo 538 11.044 10.546 10.546 6.005
  Wkład własny gminy Widuchowa 1.033 22.228 19.585 19.585 11.131
 2. przygotowania i przedłożenia spisu szkół oraz ilości uczących się uczniów,
 3. przedłożenia uchwał intencyjnych, zobowiązujących jednocześnie  poszczególne Strony do przekazania środków finansowych dla lidera projektu  w ciągu 30 dni od daty poinformowania o konieczności podjęcia zobowiązań  w ramach realizacji projektu,
 4. przekazania dla lidera projektu środków na realizację projektu, zgodnie  z wykazem ujętym w § 4 pkt a).

§ 5.

 1. Strony wyznaczą koordynatora realizacji Projektu.
 2. Szczegółowe zasady koordynowania i współpracy określi stosowna umowa podjęta po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu Projektu do realizacji.

§ 6.

Wszelkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Wystąpienie z niniejszego Porozumienia przez którąkolwiek ze Stron będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem, iż nie zakłóci to w żaden sposób realizacji Projektu. Strona występująca ponosi odpowiedzialność w stosunku do pozostałych stron porozumienia za ewentualne konsekwencje finansowe dla pozostałych stron Porozumienia  z tytułu realizacji Projektu  objętego niniejszym Porozumieniem.

§ 8.

Strony niniejszego Porozumienia w związku z jego wykonywaniem ponoszą
w stosunku do siebie wzajemną odpowiedzialność za szkody, które jedna ze stron niniejszego Porozumienia poniosła z winy innych stron niniejszego Porozumienia.

§ 9.

Niniejsze porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 10.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11.

Niniejsze Porozumienie wygasa z dniem 31 grudnia 2010 roku.

 1. Gmina Gryfino - …………………………………
 2. Gmina Banie  - ……………………………………
 3. Gmina Stare Czarnowo - …………………………
 4. Gmina Widuchowa - ………………………………
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 12:40