herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXX/224/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

UCHWAŁA  Nr XXX/224/05

UCHWAŁA  Nr XXX/224/05
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 30 listopada 2005 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)  Rada Gminy Stare Czarnowo u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  -  29.334 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14.900 zł
Rozdział 75023 Urzędy gminy 14.900 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 14.900 zł
 
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4.000 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłata stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4.000 zł
  § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 4.000 zł
 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10.434 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.434 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.434 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   - 29.334 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 4.000 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 zł
 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10.434 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 10.434 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.434 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14.900 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 14.900 zł
  § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14.900 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 12:45