herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/225/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na r

UCHWAŁA NR XXX/225/05

UCHWAŁA NR XXX/225/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2005r.


w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2006 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art.6 ust.3 i art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431; z 1994r. Nr 1, poz.3; z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926; z 1998r. Nr 108, poz. 681; z 2001r. Nr 81poz.875; z 2002r. Nr 200 poz.1680; z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz.1568; z 2005r. Nr 164 poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 17 października 2005r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. (Monitor Polski Nr 62 poz. 867) ustala się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2006r. na obszarze Gminy Stare Czarnowo w kwocie 27,88 zł za 1q.

§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa. Inkasentami podatku rolnego od osób fizycznych są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 3. Wpłaty z tytułu podatku rolnego mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/149/04 z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2005 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodniczący  Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 12:46