herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/226/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2006.

UCHWAŁA NR XXX/226/05

UCHWAŁA NR XXX/226/05
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 30 listopada 2005r.


w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457) oraz art.14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039,Nr188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959,Nr 123, poz.1291; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr167, poz. 1399). Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stare Czarnowo w kwocie 10,00zł od każdego psa.

§ 2 Podatek pobiera się w połowie ustalonej stawki, jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3 Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez wezwania do końca miesiąca marca każdego roku oraz w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4.

  1. Pobór podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stare Czarnowo prowadzą Sołtysi i Urząd Gminy w odniesieniu do wszystkich mieszkańców.
  2. Zobowiązuje się sołtysów poszczególnych miejscowości do sporządzenia do końca lutego każdego roku wykazu posiadaczy psów.

§ 5 Zarządza się pobór podatku od posiadania psa w drodze inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 30% od pobranej kwoty.

§ 6 Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają psy , których właściciele utrzymują się wyłącznie z renty i emerytury.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 8 Traci moc Uchwała Nr XXI/150/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005r..

§ 9 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

  1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
    1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
    2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 12:50