herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/227/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006r.

UCHWAŁA NR XXX/227/05

UCHWAŁA NR XXX/227/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2005 r.


w sprawie stawek opłaty targowej na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz. 220, nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683;z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz. 1399) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

  1. Sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych - 10zł
  2. Sprzedaż płodów rolnych - 5zł

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej pierwszą sprzedaż płodów rolnych wyprodukowanych na terenie gminy Stare Czarnowo.

§ 3.

  1. Wyznacza się na inkasentów opłaty targowej sołtysów sołectw oraz upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu Gminy.
  2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanej sumy.
  3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie dotyczy opłat pobranych przez pracownika Urzędu Gminy

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/155/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

  1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
    1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
    2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 12:53