herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/230/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR XXX/230/05

UCHWAŁA NR XXX/230/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2005r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431; z 1994r. Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409; z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926; z 1998r. Nr 108, poz.681; z 2001r. Nr 81, poz. 875; z 2002r. Nr 200, poz. 1680; z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568; z 2005r. Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419) art. 6 ust.13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966; 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,poz. 959, Nr 123, poz.1291; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 164, poz. 1365) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/153/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

  1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
    1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
    2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne
       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-01-2006 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2006 13:39