herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXXI/235/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare

UCHWAŁA Nr XXXI/235/05

UCHWAŁA Nr XXXI/235/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z  dnia 21 grudnia 2005 r.
 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela (  Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112, Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz.1966, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845; z 2005r. Nr 10 poz.71, Nr 167 poz.  1397, Nr 181 poz. 1526, Nr 179 poz 1487) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22  poz. 181).  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

Rozdział  I
Postanowienia ogólne.

§ 1

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określone jest w art.30 Karty Nauczyciela i wynika z kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego nauczyciela ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii lub odpisów oraz realizowanego obowiązkowego wymiaru godzin i jest ustalone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wg tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego przyjmuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

§ 3

Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczyciela następuje zgodnie z art. 39 ustawy z dna 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

§ 4

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania:
   1. dodatku motywacyjnego,
   2. dodatku funkcyjnego,
   3. dodatku za warunki pracy , w tym warunki trudne, uciążliwe,
   4. dodatku za wysługę lat.
  2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  3. kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposób podziału środków na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorem szkoły.
 2.  Pozostałe składniki wynagrodzenia nauczycieli określa Karta Nauczyciela oraz odrębne przepisy.

Rozdział II
Dodatek motywacyjny.

§ 1

 1. Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu zawodowego oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.
 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na okres:
  1. od 1 września do końca lutego,
  2. od 1 marca do 31 sierpnia.

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego wynosi 5% stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w szkole z wyłączeniem dyrektora szkoły, dla którego środki finansowe na dodatek określone są przez Wójta Gminy w kwocie nie mniejszej niż 30% jego stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

 1. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:
  1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  2. wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
  3. zaangażowanie w realizacje czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
  4. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
  5. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
 2. Podstawą przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest w szczególności:
  1. uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć w nauce, potwierdzanych wynikami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
  2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub opiekunami,
  3. dobre rozpoznanie pozaszkolnego środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
  4. podnoszeni kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
  5. doskonalenie własnego warsztatu pracy,
  6. zastosowanie w praktyce umiejętności uzyskach w wyniku uczestnictwa w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  7. wdrażanie programów autorskich i nowatorskich rozwiązań,
  8. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na tereni szkoły,
  9. udział w realizacji projektów szkolnych oraz innych zadań i prac wynikających ze szczególnego charakteru placówki.
 3. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
 4. Wysokość dodatku nie może przekroczyć 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela.

§ 4

 1. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły zależy od efektów realizacji zadań wynikających z art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 1 i 2, w szczególności:
  1. kierowanie działalnością dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym:
   1. efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
   2. efekty współpracy z radą rodziców,
   3. osiągnięcia w działalności innowacyjnej.
  2. stwarzanie warunków do rozwoju samorządności i zainteresowań uczniów oraz efekty pracy pozalekcyjnej i środowiskowej,
  3. dbałość o warunki pracy i nauki oraz przestrzeganie  przepisów BHP,
  4. przestrzegania prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, prowadzenia spraw osobowych pracowników w tym:
   1. dbałości o doskonalenie nauczycieli,
   2. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich.
   3. współdziałanie z zakładową organizacją związkową
  5. prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy strukturalnych.
  6. podejmowanie działań związanych w rozwojem bazy szkolnej, utrzymaniem stanu technicznego obiektów, wyposażeniem w pomoce dydaktyczne i sprzęt.
  7. współpraca ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie działalności promującej szkołę.
  8. realizowanie zadań wynikających z uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo oraz właściwa współpraca z organem prowadzącym szkołę i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Dodatki dyrektorom szkół przyznaje Wójt na wniosek inspektora d/s oświaty po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
 3. Wysokość indywidualnego dodatku dyrektora nie może przekraczać 35% stawki wynagradzania zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 5

 1. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się w formie pisemnej, kopie włącza się do akt osobowych.
 2. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział  III
 Godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, zajęcia dodatkowe oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dodatkowego.

§ 1

 1. W szczególnych wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć1/4 tygodniowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić za zgodą nauczyciela, jednak w wymiarze nie przekraczalnym 1/2 tygodniowego wymiaru godzin zajęć.
 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
 3. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
 4. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela

§ 2

 1. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami w organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn pracodawcy, w szczególności:
  1. zawieszenia zajęć z powodu epidemii, mrozów, klęski żywiołowej itp.,
  2. chorobę dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
  3. wyjazdem dzieci na wycieczki lub na inne imprezy szkolne,
  4. rekolekcjami,
  5. udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej  traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.
 4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 ustawy Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru / lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy / za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 5. Zwiększone pensum może być przyznane nauczycielowi na jego wniosek przez dyrektora, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo arkusza organizacyjnego szkoły.
 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 3

 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową
 2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór pedagogiczny nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział  IV
 Dodatek  funkcyjny.

§ 1

Dodatki funkcyjne określone tabelą w § 2 ust.3 przysługują nauczycielom, którym powierzono:

 1. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.
 2. Wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego.
 3. Sprawowanie funkcji:
  1. doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
  2. opiekuna stażu.

§ 2

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych od wyników pracy szkoły oraz oceny sprawowania funkcji opiekuna stażu i powierzonego wychowawstwa klasy.
 2. Dodatek funkcyjny dyrektorom szkół przyznaję w granicach stawek określonych tabelą Wójt Gminy Stare Czarnowo. Nauczycielom, którym powierzono inne funkcje kierownicze dodatek przyznaje dyrektor szkoły w granicach stawek określonych tabelą oraz w ramach przyznanego na dany rok budżetu.
 3. Tabela dodatków funkcyjnych.
Lp. Stanowisko kierownicze %stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania
1. Dyrektor szkoły  /każdego typu/ od 15% - 40%
2. Wicedyrektor szkoły od 10% - 20%
3. Wychowawca klasy i oddz. przedszkolnego 5%
4. Doradca metodyczny lub konsultant od  5% - 30%
5. Opiekun stażu 5%

§ 3

 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Zasada powyższa nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji doradcy metodycznego, opiekuna stażu oraz powierzenia wychowawstwa klasy, oddziału przedszkolnego.
 2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, o której mowa w §1, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
 3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 2 miesiącach zastępstwa.
 5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział  V
Dodatek  za  warunki  pracy.

§ 1

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych.
 2. Za pracę w trudnych warunkach oraz warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć wymienionych w § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 3. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne warunki pracy (procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego) dla nauczycieli:
  1. prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego.
 4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego .
 5. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć:
  1. wymienionych w ust. 3 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17 poz. 162) oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których nastąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn wymienionych w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz.1328).
  2. przez nauczycieli szkół specjalnych w oddziale lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa w pkt. 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.
 6. Za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielowi dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
 7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych i uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin zajęć.
 8. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.
 9. Dodatki za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora organ prowadzący.
 10. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział VI
Dodatek za wysługę lat.

§ 1

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

§ 3

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy z zastrzeżeniem § 4 do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresów dodatkowego zatrudnienia nie zalicza się okresów podstawowego zatrudnienia

§ 4

Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 2.

§ 5

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu prac, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 6

Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły a dla dyrektora organ prowadzący na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionych odpisów.

§ 7

Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu , w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 2. za dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 8

Dodatek za wysługę lat przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia, a także za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis stanowi inaczej. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności z powodu choroby bądź opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 9

Dodatek za wysługę wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VII
Dodatek  wiejski 

§ 1

 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Wójt Gminy Stare Czarnowo może podwyższyć dodatek, o którym mowa w ust.1 dla nauczyciela specjalisty w dziedzinie, której występuje deficyt kadr. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły.
 3. Dodatek wiejski wypłaca się z góry.

Rozdział  VIII
Nagrody.

§ 1

 1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
  1. 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
  2. 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.
 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
  1. posiadania wyróżniającej oceny pracy,
  2. wybitnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej,
  3. przepracowania w szkole co najmniej roku,
  4. otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego, przez co najmniej 6 miesięcy.
 3. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych,
 4. Nagrody Wójta dla nauczycieli przyznaje Wójt Gminy Stare Czarnowo na wniosek inspektora d/s oświaty po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

§ 2

Z uzasadnionym wnioskiem o nagrodę dla nauczyciela lub dyrektora może wystąpić organizacja, stowarzyszenie lub instytucja, której statutowa działalność związana jest z oświatą i wychowaniem w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

§ 3

 1. Nagroda Wójta nie może być niższa niż 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym a wyższa od nagrody Kuratora.
 2. Nagroda dyrektora nie może być wyższa niż 80 % a niższa niż 70 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

§ 4

Nagrody, o których mowa w § 1 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą organu prowadzącego może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

Rozdział  IX
Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy – Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz Kodeks Pracy.

§ 2

Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane w trybie jego uchwalania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXI/159/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 13 grudnia 2004rw sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo oraz uchwała Nr XXV Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXI /235 /05

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela w związku z art. 14 ustawy z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179 poz. 1845) organ prowadzący szkołę ma obowiązek corocznego określania w drodze regulaminu wysokości składników wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na terenie gminy, co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
Regulamin wynagradzania nauczycieli będzie obowiązywał od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r..

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-01-2006 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2006 13:46