herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/4/2002 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2002 roku.

Zarządzenie Nr 1/4/2002

Zarządzenie Nr I/4/2002 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie:  rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2002 roku.


Na podstawie art. 116 ust 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku /Dz.U. Nr155. poz. 1014 z późniejszymi zmianami  zarządzam co następuje:

 

§ l Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  38.000 zł
 
Dział  758 ROŻNE ROZLICZENIA 38.000 zł
Rozdział  75818  Rezerwy ogólne i celowe 38.000 zł
§4810  Rezerwy 38.000 zł
§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  1.500 zł
Dział  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.500 zł
Rozdział  01030 Izby Rolnicze 1.500 zł
§ 4430  Różne opłaty i składki 1.500 zł
Dział  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.000 zł
Rozdział  60016 Drogi publiczne gminne 1.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 1.000 zł
Dział  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.500 zł
Rozdział  71035  Cmentarze 1.500 zł
§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500 zł
Dział  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI
OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA
500 zł
Rozdział  75109  Wybory do rady gmin. rad powiatów i sejmików
województw oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie 
500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500 zł
Dział  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1.200 zł
Rozdział  75412  Ochotnicze straże pożarne 500 zł
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna 700 zł
§4300 Zakup usług pozostałych 700 zł
Dział  757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.000 zł
Rozdział  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
5.000 zł
§ 8010  Rozliczanie z, bankami związane z obsługą długu
publicznego
700 zł
§ 8070  Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
4.300 zł
Dział  851  OCHRONA ZDROWIA 1.000 zł
Rozdział  85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł
Dział  853 OPIEKA SPOŁECZNA 9.300 zł
Rozdział  85315  Dodatki mieszkaniowe 1.300 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 1.300 zł
Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej 8.000.zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażania 2.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 zł
Dział  854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.000 zł
Rozdział  85401  Świetlice szkolne 200 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 zł
Rozdział  85404  Przedszkola 2.800 zł
§ 4220  Zakup środków żywności 2.800 zł
Dział  900  GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA
9.000 zł
Rozdział  90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 5.500 zł
§4260 Zakup energii 1.200 zł
§4300 Zakup usług pozostałych 4.300 zł
Rozdział 90095  Pozostała działalność 3.500 zł
§4300 Zakup usług pozostałych 3.500 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 5.000 zł
§4300  Zakup usług pozostałych 5.000 zł
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:17