herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie nr I/4/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania.

Zarządzenie Nr I/4/04

Zarządzenie nr I/4/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania .

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62 , poz. 558 ) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania , powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania ( Dz. U. Nr 215 , poz. 1818 ) zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Gminny Zespół Reagowania , zwany dalej " Zespołem", stanowią:
  1. szef Zespołu - Zastępca Wójta Gminy;
  2. zastępca szefa Zespołu - Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej Gminy.
  3. grupy robocze o charakterze stałym :
   1. grupa planowania cywilnego w składzie: 
    - inspektor ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej Gminy.
    - podinspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej.
   2. grupa monitorowania, prognoz i analiz, której skład określi Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu :
  4. grupy robocze o charakterze czasowym :
   1. grupa operacji i organizacji działań w składzie:
    - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu;
    - inspektor ds. Obrony Cywilnej Gminy;
    - przedstawiciel Rewiru Dzielnicowych Starym Czarnowie ;
    - inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy ;
   2. grupa zabezpieczenia logistycznego w składzie:
    - inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa;
    - Skarbnik Gminy;
    - przedstawiciel lasów państwowych w Glinnej;
    - Lekarz weterynarii w Starym Czarnowie;
    - Sołtys wsi Stare Czarnowo;
    - Przedstawiciel OSP Kołbacz;
   3. grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej w składzie:
    - inspektor ds. Oświaty, Kultury, Rekreacji i Zdrowia w Urzędzie Gminy;
    - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie;
    - kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Czarnowie;
    - przedstawiciele organizacji pozarządowych i humanitarnych.
 2. Szef Zespołu , uwzględniając bieżące potrzeby w zakresie organizacji działań , może uzupełniać skład grup roboczych , zapraszając do udziału w ich pracach przedstawicieli określonych instytucji , służb i organizacji , a także specjalistów i ekspertów.
 3. Grupy robocze , o których mowa w ust. 1 pkt 4 stanowią Gminne Centrum Reagowania. 
 4. Integralną częścią w systemie monitorowania zagrożeń i pozyskiwania informacji przez Gminne Centrum Reagowania , o którym mowa w ust. 3 , stanowią :
  1. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu;
  2. Rewir Dzielnicowych w Starym Czarnowie;
  3. Leśniczówki na terenie gminy;
  4. Przedstawiciel Zakładu Produkcji Wody Miedwie w Żelewie;
  5. Inne ogniwa uczestniczące w gminnym systemie zarządzania.
 5. Codzienne całodobowe monitorowanie oraz prowadzenie prognoz i analiz bezpieczeństwa powszechnego, w zakresie właściwości rzeczowej Ochotniczej Straży Pożarnej zapewni Naczelnik OSP w Kołbaczu, w ramach czynności bieżących wykonywanych przez Gminne Centrum Reagowania o którym mowa w ust.4 pkt 1.
 6. Codzienne całodobowe monitorowanie oraz prowadzenie prognoz i analiz porządku publicznego zapewni Kierownik Rewiru Dzielnicowych Starym Czarnowie , w ramach czynności bieżących wykonywanych przez Stanowisko Kierowania Kierownika Rewiru w Starym Czarnowie , o którym mowa w ust. 4 pkt 2 .
 7. Zakres monitorowania zagrożeń i przekazywanych informacji przez służby dyżurne , o których mowa w ust. 4 , zostanie określony w regulaminie bieżących prac Zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej , o którym mowa w § 8 .

§ 2.
Osoby do składu Zespołu wyznaczą imiennie organy , kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy , których przedstawicieli wyszczególniono w § 1 ust. 1 pkt 4 , z zapewnieniem , w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej , zmianowej ich pracy , umożliwiającej działanie Zespołu w trybie ciągłym.

§ 3

 1. Pracami grup wchodzących w skład Zespołu kierują :
  1. grupa planowania cywilnego - zastępca szefa Zespołu inspektor ds. obrony cywilnej gminy ;
  2. grupa monitorowania , prognoz i analiz - kierownik sekcji operacyjno - szkoleniowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu ;
  3. grupa operacji i organizacji działań - zastępca szefa Zespołu inspektora ds. ochrony p.poż ppoż. gminie ;
  4. grupa zabezpieczenia logistycznego - inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa w Urzędzie Gminy; 
  5. grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej inspektor ds. Oświaty, Kultury, Rekreacji i Zdrowia w Urzędzie Gminy.

§ 4.

 1. Miejscem pracy Zespołu w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej jest Urząd Gminy w Starym Czarnowie.
 2. Na wypadek niemożności użytkowania do prac Zespołu Gminnego Centrum Reagowania , miejscem pracy Zespołu będzie Remiza OSP w Kołbaczu.
 3. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu, zapewni awaryjne ruchome centrum kierowania .

§ 5.

 1. 1. Pomieszczenia:
  1. służby dyżurnej ;
  2. operacyjne do pracy i ćwiczeń Zespołu ;
  3. zaplecza socjalnego , sanitarnego i technicznego
  4. spełniające warunki techniczne do pracy Zespołu oraz możliwość korzystania z systemów łączności przewodowej i informatycznego zapewni , każdy w swoim zakresie , Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu , inspektor ds. obrony cywilnej gminy.

§ 6.

 1. Środki finansowe na działalność Zespołu uwzględni , w odpowiednim dziale budżetu Urzędu Gminy w Starym Czarnowie , Skarbnik Gminy.
 2. Zastępca szefa Zespołu inspektor ds. obrony cywilnej gminy , po uzgodnieniu z Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu , do 30 września 2004 r. przedstawi plan potrzeb w zakresie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia standardowego wyposażenia Gminnego Centrum Reagowania.

§ 7.
Skład grup, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 ppkt b oraz osoby , o których mowa w § 2 , należy wyznaczyć w terminie 14 dni od dnia wejścia zarządzenia 

§ 8.
Zastępca szefa Zespołu inspektor ds. obrony cywilnej gminy , do 30 maja 2004 r. przedstawi do zatwierdzenia Wójtowi Gminy regulamin prac Zespołu .

§ 9.
Obsługę kancelaryjno - biurową Zespołu zapewni Urząd Gminy w Starym Czarnowie.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-07-2004 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 15:28