herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/27/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września  2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr I/27/2004

Zarządzenie Nr I/27/2004
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia  30 września  2004 r.


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr XV/102/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2004 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr  I
do Zarządzenia Wójta Nr I/27/2004
z dnia  30 .09. 2004r.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

600    

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

15.000

15.000

60016

 

Drogi publiczne gminne

15.000

15.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

15.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

 
 
700    

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

355

355

70005

  

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

355

355

4300

Zakup usług pozostałych

355

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

355

 

754

   

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

7.000

7.000

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

7.000

7.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

7.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.500

   

4300

Zakup usług pozostałych

5.500

  
 

801

    

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.400

4.400

80113

  

Dowożenie uczniów do szkół

4.400

4.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4.400

4410

Podróże służbowe krajowe

400

 
 

852

   

POMOC SPOŁECZNA

6.108

6.108

85219

  

Ośrodki pomocy społecznej

6.108

6.108

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

57

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

57

  

85214

  

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

6.051

3110

Świadczenia społeczne

  

6.051

85295

  

Pozostała działalność

6.051

  

3110

Świadczenia społeczne

6.051

 
 

854

   

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.000

1.000

85401

 

Świetlice szkolne

1.000

1.000

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

 

1.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000

 
 

900

   

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.000

3.000

90095

 

Pozostała działalność

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

4260

Zakup energii

2.000

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3.000

 

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5.228

5.228

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5.000

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

4.000

92116

 

Biblioteki

228

228

4300

Zakup usług pozostałych

 

228

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

228

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-10-2004 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 17:47