herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/9/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR I/7/05

ZARZĄDZENIE NR I/9/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005 roku
 

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXI/156/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Wójt

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta Nr I/9/2005
z dnia 31 marca 2005 r.

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.000 3.000
60016   Drogi publiczne gminne 3.000 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.700 15.700
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
4300 Zakup usług pozostałych   200
70095   Pozostała działalność 15.500 15.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   15.500
4260 Zakup energii 15.000  
4270 Zakup usług remontowych 500  
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.000 15.000
75023   Urzędy gmin 15.000 15.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   10.162
4270 Zakup usług remontowych 10.000  
4300 Zakup usług pozostałych   4.838
4430 Różne opłaty i składki 5.000  
 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.500 1.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.500 1.500
4260 Zakup energii 500  
4270 Zakup usług remontowych   1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.118 6.118
80101   Szkoły podstawowe 2.075 2.075
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2.075
4270 Zakup usług remontowych 2.075  
80110   Gimnazja 43 43
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43  
4260 Zakup energii   43
80113   Dowożenie uczniów do szkół 4.000 4.000
4270 Zakup usług remontowych 4.000  
4300 Zakup usług pozostałych   4.000
 
851      OCHRONA ZDROWIA 2.000 2.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.000 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
4300 Zakup usług pozostałych   2.000
 
852     POMOC SPOŁECZNA 5.830 5.830
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.830 5.830
3110 Świadczenia społeczne   5.830
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.100  
4120 Składki na fundusz pracy 130  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650  
4300 Zakup usług pozostałych 700  
4410 Podróże służbowe krajowe 250  
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.000 1.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.000 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 19-04-2005 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2005 11:41