herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/31/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22.09.2005r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo oraz ustalenia procedury jego aktualizacji.

ZARZĄDZENIE NR I/31/05

ZARZĄDZENIE NR I/31/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22.09.2005r.


w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo oraz ustalenia procedury jego aktualizacji

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz przystępując w grudniu 2004r. do ogólnopolskiej, społecznej akcji ,,Przejrzysta Polska" prowadzonej m. innymi przez "Gazetę Wyborczą" zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo zwanym dalej Urzędem, Katalog Usług świadczonych przez Urząd zawierający zbiór kart informacyjnych usług i wzory wniosków do świadczonych usług.

 1. Karty informacyjne usług oraz wzory wniosków do świadczonych usług obowiązane są posiadać referat księgowości oraz wszystkie samodzielne stanowiska pracy Urzędu - odpowiednio do właściwości merytorycznej.
 2. Zbiór kart i wzorów wniosków, o których mowa w ust. 1 winien znajdować się w Biurze Obsługi Interesantów. Zbiór podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 3. Za treść karty informacyjnej usługi, jej aktualizację oraz wzór wniosku dla danej usługi odpowiedzialność ponosi poszczególny pracownik odpowiednio do zakresu czynności, które wykonuje.
 4. Aktualizacja karty informacyjnej usługi następuje w trybie określonym w Procedurze opracowania, ewidencjonowania i aktualizacji Katalogu Usług, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wszystkie karty informacyjne usług oraz wzory wniosków tych usług winny być dostępne dla interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a w poszczególnych stanowiskach pracy - karty informacyjne usług i wzory wniosków odpowiednio do właściwości merytorycznej stanowiska.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr I/31/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 września 2005 r.

PROCEDURA OPRACOWANIA i EWIDENCJONOWANIA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI ORAZ AKTUALIZACJI KATALOGU USŁUG

I. Informacje ogólne

 1. Katalog Usług świadczonych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, zwany dalej Katalogiem, jest zbiorem kart informacyjnych z opisem usług oraz zbiorem wzorów wniosków koniecznych do realizacji załatwianych spraw w Urzędzie.
 2. Wprowadzenie procedury okresowej aktualizacji Katalogu ma na celu zapewnienie zgodności treści kart informacyjnych usług z przepisami prawa, aktualizację innych danych zawartych w karcie informacyjnej usługi a także uzupełnienie Katalogu o karty informacyjne usług dotychczas w nim nie ujętych.
 3. Nadzór nad procesem aktualizacji Katalogu, w tym zatwierdzanie zaktualizowanych kart informacyjnych usług, sprawuje Zastępca Wójta.

II. Standaryzacja karty informacyjnej usługi

 1. Karta informacyjna usługi winna zawierać w szczególności:
  1. Nazwę usługi;
  2. Przepis prawa materialnego upoważniający organ gminy do realizacji zadania;
  3. Wykaz niezbędnych dokumentów do załatwienia wniosku;
  4. Wysokość opłaty skarbowej lub innej opłaty;
  5. Termin załatwienia sprawy;
  6. Nazwę referatu bądź odpowiednio poszczególnego samodzielnego stanowiska pracy odpowiedzialnego za realizację wniosku, numer pokoju, telefonu;
  7. Informację o środkach prawnych przysługujących stronie;
  8. Inne, uzupełniające informacje.
 2. Za treść karty informacyjnej usługi, jej aktualizację oraz wzór treści wniosku odpowiedzialność ponosi poszczególny pracownik.

III. Ewidencja karty informacyjnej usługi

 1. Numer ewidencyjny karty informacyjnej usługi składa się z następujących elementów:
 2. symbolu referatu-samodzielnego stanowiska pracy
 3. daty zatwierdzenia karty informacyjnej usługi

IV. Aktualizacja Katalogu Usług (karty informacyjnej usługi)

 1. W przypadku zaistniałej zmiany wpływającej znacząco na treść karty informacyjnej usługi, kierownik referatu bądź odpowiednio każdy samodzielny pracownik zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie Zastępcy Wójta zaktualizowaną kartę usługi. Po akceptacji zmian zaktualizowaną kartę wprowadza się do obiegu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-09-2005 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2005 12:15