herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/42/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu Gminy Sta

Zarządzenie Nr I/42/05

Zarządzenie Nr I/42/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 listopada 2005r.


w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr I/42/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 listopada 2005 r.

Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo

§ 1. Tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 2. Fundusz nagród wynosi 2 % rocznego funduszu płac.

§ 3. Wójt Gminy Stare Czarnowo jako kierownik zakładu pracy ma prawo przyznawania jednorazowych nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownikom Urzędu Gminy.

§ 4. Nagroda jest świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym, którego przyznanie zależy od uznania pracodawcy. Pracownik nie może dochodzić od pracodawcy jej przyznania w drodze postępowania sądowego.

§ 5. Wysokość nagrody oraz kryteria, za pomocą których pracodawca wyróżnia pracownika - należy do uznania pracodawcy.

§ 6. Pracownik nabywa roszczenie o wypłatę lub wręczenie nagrody z chwilą zawiadomienia go na piśmie o przyznaniu nagrody.

§ 7. Jeżeli pracodawca zawiadomił pracownika o przyznaniu nagrody, a następnie odmawia mu jej wypłacenia lub wręczenia, pracownik może wystąpić do sądu pracy o zasądzenie na jego rzecz - należnej nagrody.

§ 8. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych i przechowuje w części "B" tychże akt.

§ 9. Wypłata lub wręczenie nagrody winno nastąpić do ostatniego dnia miesiąca, w którym powiadomiono pracownika o jej przyznaniu.

§ 10. Nagroda może być przyznana pracownikowi jednokrotnie w ciągu roku budżetowego.

§ 11. Nagrody mogą być wypłacane lub finansowane - wyłącznie w ramach środków planowanych w budżecie na dany rok - w ramach limitu tych środków.

§ 12. Pracodawca może przyznać nagrodę pracownikowi z własnej inicjatywy, na wniosek Zastępcy Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy.

§ 13. Wniosek o przyznanie nagrody musi zostać pisemnie uzasadniony przez wnioskującego i przekazany Wójtowi w celu jego zatwierdzenia.

§ 14. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie jego ustalenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-11-2005 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2005 12:14