herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/7/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10.02.2006r. w sprawie współpracy z organizacjami samorządowymi.

ZARZĄDZENIE NR I/7/06

ZARZĄDZENIE NR I/7/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10.02.2006r.
 

w sprawie współpracy z organizacjami samorządowymi.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz w związku z realizacją zadań wynikających z ogólnopolskiej, społecznej akcji "Przejrzysta Polska" zarządzam, co następuje:

W celu właściwej realizacji zadań wynikających z "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego" ustala się:

§ 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi podlega kontroli koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Dofinansowanie organizacji pozarządowych podlega kontroli Skarbnika Gminy.

§ 3. Współpraca z organizacjami podlega kontroli zgodnie z zasadami legalności, celowości, gospodarności, rzetelności. "

§ 4. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5. Za przygotowanie oraz organizację spotkań o których mowa w § 1 odpowiedzialny jest koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 6. Zobowiązuje się koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi do przedstawienia wójtowi gminy pisemnych sprawozdań po każdym odbytym spotkaniu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy wójta.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 24-02-2006 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2006 12:55