herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr I/9/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania.

ZARZĄDZENIE Nr I/9/06

ZARZĄDZENIE Nr I/9/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 lutego 2006 r.


w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62 , poz. 558 ) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania , powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818 ) zarządza się co następuje :

§ 1.

 1. Gminny Zespół Reagowania , zwany dalej „ Zespołem”, stanowią:
  1. szef Zespołu - Zastępca Wójta Gminy;
  2. zastępca szefa Zespołu - Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej Gminy.
  3. grupy robocze o charakterze stałym:
   1. grupa planowania cywilnego w składzie:
    • inspektor ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej Gminy.
    • podinspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej.
   2. grupa monitorowania, prognoz i analiz, której skład określi:
   3. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie oraz Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu.
  4. grupy robocze o charakterze czasowym:
   1. grupa operacji i organizacji działań w składzie:
    • Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie;
    • Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu;
    • inspektor ds. Obrony Cywilnej Gminy;
    • przedstawiciel Rewiru Dzielnicowych Starym Czarnowie;
    • inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy;
   2. grupa zabezpieczenia logistycznego w składzie:
    • Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa;
    • Skarbnik Gminy;
    • Przedstawiciel lasów państwowych w Glinnej;
    • Lekarz weterynarii w Starym Czarnowie;
    • Sołtys wsi;
    • Przedstawiciel OSP Stare Czarnowo;
    • Przedstawiciel OSP Kołbacz
   3. grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej w składzie:
    • inspektor ds. Oświaty, Kultury, Rekreacji i Zdrowia w Urzędzie Gminy;
    • kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie;
    • kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Czarnowie;
    • przedstawiciele organizacji pozarządowych i humanitarnych.
 2. Szef Zespołu, uwzględniając bieżące potrzeby w zakresie organizacji działań , może uzupełniać skład grup roboczych, zapraszając do udziału w ich pracach przedstawicieli określonych instytucji, służb i organizacji, a także specjalistów i ekspertów.
 3. Grupy robocze, o których mowa w ust. 1 pkt 4 stanowią Gminne Centrum Reagowania.
 4. Integralną częścią w systemie monitorowania zagrożeń i pozyskiwania informacji przez Gminne Centrum Reagowania, o którym mowa w ust. 3 stanowią:
  1. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie;
  2. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu;
  3. Rewir Dzielnicowych w Starym Czarnowie;
  4. Leśnictwa na terenie gminy;
  5. Przedstawiciel Zakładu Produkcji Wody Miedwie w Żelewie;
  6. Inne ogniwa uczestniczące w gminnym systemie zarządzania.
 5. Codzienne całodobowe monitorowanie oraz prowadzenie prognoz i analiz bezpieczeństwa powszechnego, w zakresie właściwości rzeczowej Ochotniczej Straży Pożarnej zapewni Naczelnik OSP w Starym Czarnowie oraz Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaczu w ramach czynności bieżących wykonywanych przez Gminne Centrum Reagowania o którym mowa w ust.4 pkt 1.
 6. Codzienne całodobowe monitorowanie oraz prowadzenie prognoz i analiz porządku publicznego zapewni Kierownik Rewiru Dzielnicowych Starym Czarnowie, w ramach czynności bieżących wykonywanych przez Stanowisko Kierowania Kierownika Rewiru w Starym Czarnowie , o którym mowa w ust. 4 pkt 2.
 7. Zakres monitorowania zagrożeń i przekazywanych informacji przez służby dyżurne, o których mowa w ust. 4 , zostanie określony w regulaminie bieżących prac Zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej, o którym mowa w § 8.

§ 2. Osoby do składu Zespołu wyznaczą imiennie organy , kierownicy jednostek organizacyjnych, których przedstawicieli wyszczególniono w § 1 ust. 1 pkt 4, z zapewnieniem, w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej, zmianowej ich pracy , umożliwiającej działanie Zespołu w trybie ciągłym.

§ 3.

 1. Pracami grup wchodzących w skład Zespołu kierują:
  1. grupa planowania cywilnego – zastępca szefa Zespołu inspektor ds. obrony cywilnej gminy ;
  2. grupa monitorowania , prognoz i analiz – kierownik sekcji operacyjno – szkoleniowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie i w Kołbaczu;
  3. grupa operacji i organizacji działań – zastępca szefa Zespołu inspektora ds. ochrony p.poż ppoż. gminie;
  4. grupa zabezpieczenia logistycznego – inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa w Urzędzie Gminy;
  5. grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej inspektor ds. Oświaty, Kultury, Rekreacji i Zdrowia w Urzędzie Gminy.

§ 4.

 1. Miejscem pracy Zespołu w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej jest Urząd Gminy w Starym Czarnowie.
 2. Na wypadek niemożności użytkowania do prac Zespołu Gminnego Centrum Reagowania, miejscem pracy Zespołu będzie Remiza OSP w Starym Czarnowie.
 3. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie, zapewni awaryjne ruchome centrum kierowania.

§ 5.

 1. Pomieszczenia:
  1. służby dyżurnej;
  2. operacyjne do pracy i ćwiczeń Zespołu;
  3. zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego spełniające warunki techniczne do pracy Zespołu oraz możliwość korzystania z systemów łączności przewodowej i informatycznego zapewni, każdy w swoim zakresie , Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie oraz inspektor ds. obrony cywilnej gminy.

§ 6.

 1. Środki finansowe na działalność Zespołu uwzględni, w odpowiednim dziale budżetu Urzędu Gminy w Starym Czarnowie , Skarbnik Gminy.
 2. Zastępca szefa Zespołu inspektor ds. obrony cywilnej gminy, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie, do 30 września 2004 r. przedstawi plan potrzeb w zakresie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia standardowego wyposażenia Gminnego Centrum Reagowania.

§ 7.  Skład grup, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt  4 ppkt b oraz osoby, o których mowa w § 2, należy wyznaczyć w terminie 14 dni od dnia wejścia zarządzenia.

§ 8.  Zastępca szefa Zespołu inspektor ds. obrony cywilnej gminy , do 30 maja 2004 r. przedstawi do zatwierdzenia Wójtowi Gminy regulamin prac Zespołu.

§ 9. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewni pracownik Urzędu ds. gospodarczych  i archiwum.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr I/4/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 13-04-2006 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 11:23