herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR 1/25/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.05.2006r.

ZARZĄDZENIE NR 1/25/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26.05.2006r.


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 póz. 1271 i Nr 214 póz. 1806; z 2003 r. Nr 80 póz. 717 i Nr 162 póz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 póz. 1203) oraz § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo/zarządzenie Nr 1/8/03 z dnia 2 kwietnia 2003r./ zarządzam co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Kontynuacji Akcji "Przejrzysta Polska", zwanej dalej Akcją, powołuję zespoły zadaniowe:

 1. Zespół ds. realizacji zasady przejrzystości w składzie:
  1. Tomecka Danuta
  2. Arkadiusz Łysik
 2. Zespół ds. realizacji zasady braku tolerancji dla korupcji w składzie:
  1. Zbigniew Ślęzak
  2. Kamrowski Marek
 3. Zespół ds. realizacji zasady partycypacji społecznej w składzie:
  1. Agnieszka Przybylska
  2. Bogdan Adrabiński

§ 2. Na koordynatora Akcji wyznaczam Arkadiusza Łysik.

§ 3. Zadania objęte zasadami określają materiały Akcji publikowane na stronie internetowej: www.gazeta.pl/przejrzystapolska.

§ 4. Pracownicy poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy są zobowiązani do ścisłej współpracy z koordynatorem i zespołami oraz udzielania im wszelkiej pomocy w realizacji zadań.

§ 5. Zespoły ulegają rozwiązaniu po zakończeniu Akcji.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy wójta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

UZASADNIENIE:
Gmina Stare Czarnowo po uzyskaniu Certyfikatu w wyniku realizacji założeń Akcji 7/Przejrzysta Polska" przystąpiła do Kontynuacji Akcji "Przejrzysta Polska". Celem akcji jest wsparcie działań samorządów na rzecz doskonalenia praktyki stosowania sześciu zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-06-2006 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 20-06-2006 12:40