herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/23/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

ZARZĄDZENIE NR I/23/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 maja 2006 r.


w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa ( Dz.U. Nr 219, poz. 2218 ) zarządza się co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie ustala się stały dyżur wójta.

§ 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się Podinspektora - Marka Kamrowskiego

§ 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru wójta, określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru wójta oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Podinspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej – Zbigniewowi Ślęzak

§ 5. Zobowiązuje się Z-cę Wójta Pana Arkadiusza Łysik do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:

 1. technicznych środków łączności,
 2. niezbędnych środków transportowych z kierowcami,
 3. sprzętu i materiałów biurowych,
 4. miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

§ 6. Traci moc Szczegółowa Instrukcja w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy z dnia 12.06.1997 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr I/23/06 Wójta Gminy
z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie stałych dyżurów

I N S T R U K C J A

działania stałego dyżuru Wójta Gminy Stare Czarnowo, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Zadaniem stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych odpowiednio w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Stare Czarnowo
 2. Do zadań stałego dyżuru należy:
  1. przyjmowanie zadań, poleceń i informacji od ogniw kierowania państwem, szczebla wojewódzkiego, i natychmiastowe ich przekazywanie: wójtowi,
  2. szybkie i sprawne powiadamianie osób odpowiedzialnych za osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej w gminie,
  3. zbieranie informacji o aktualnej sytuacji obronnej w gminie,
  4. przekazywanie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Wójtowi Gminy, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organizacyjnym, organizacją społecznym, wytypowanym do wykonywania określonych zadań obronnych, mającym swoją siedzibę na terenie gminy,
  5. przekazywanie decyzji wójta zainteresowanym.
 3. Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru obejmują:
  1. uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na terenie gminy,
  2. przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
 4. W składzie osobowym stałego dyżuru wyodrębnia się następujące stanowiska:
  1. kierownik stałego dyżuru - 1 osoba
  2. dyżurni - 3 osoby
  3. pomocnicy dyżurnych - 3 osoby
 5. Skład osobowy stałego dyżuru z podziałem na poszczególne zmiany, określa załącznik nr 1 do instrukcji.
 6. Dyżurnych i pomocników dyżurnych , spośród osób wyznaczonych do składu osobowego stałego dyżuru, wyznacza wójt na wniosek kierownika stałego dyżuru.
 7. Grafik pełnienia służby przez skład osobowy stałego dyżuru określa załącznik nr 2 do instrukcji.
 8. Stały dyżur po jego uruchomieniu pełniony jest, w ciągu 24 godzin, na trzy zmiany:
  1. I zmiana: od godz. 600 do godz. 1400
  2. II zmiana od godz. 1400 do godz. 2200
  3. III zmiana od godz. 2200 do godz. 600

                    lub w zależności od potrzeb według własnych ustaleń z wójtem.

 1. Jedna zmiana stałego dyżuru zawsze musi składać się z dwóch osób: dyżurnego i pomocnika dyżurnego.
 2. Stały dyżur może być uruchomiony:
  1. w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w pełnym lub ograniczonym zakresie, w celu:
   1. wykonania określonych zadań na rzecz Sił Zbrojnych,
   2. realizacji zadań na rzecz centralnych i wojewódzkich organów państwa,
   3. na potrzeby szkoleniowe.
  2. uruchomienie stałego dyżuru następuje po otrzymaniu, przez wójta gminy, wiadomości odpowiednio od Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej za pomocą technicznych środków łączności lub osobiście przez osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez organ uprawniony do uruchomienia stałego dyżuru tj.:
   1. Ministra Obrony Narodowej,
   2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
   3. Wojewodę Zachodniopomorskiego,
  3. uruchomienia stałego dyżuru dokonuje wójt,
  4. dla potrzeb szkoleniowo – treningowych (w czasie stałej gotowości obronnej państwa) uruchomienie stałego dyżuru zarządza wójt.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Czynności osoby obsługującej, w godzinach pracy, sekretariat wójta gminy po otrzymaniu decyzji, polecenia zakodowanego sygnału w sprawie uruchomienia stałego dyżuru:
  1. zanotowanie treści przekazywanej informacji,
  2. zanotowanie nazwiska osoby przekazującej informację, jej funkcję i numer telefonu,
  3. zanotowanie nazwiska i numeru upoważnienia w przypadku przekazywania decyzji przez osobę upoważnioną,
  4. natychmiastowe powiadomienie o otrzymanej informacji wójta dalsze wykonywanie czynności zgodnie z ich poleceniami.
 2. Zasady uruchamiania i przyjęcia dyżuru.
  Uruchamiając lub przyjmując stały dyżur należy:
  1. pobrać dokumenty stałego dyżuru, zgodnie z zamieszczonym w nich opisem dokumentów,
  2. przyjąć wyposażenie pomieszczeń, w których pełniony będzie stały dyżur, zgodnie z opisem,
  3. zapoznać się z „Instrukcją działania stałego dyżuru” i przystąpić do pracy,
  4. przyjąć od zmiany zdającej:
   1. dokumenty stałego dyżuru zgodnie z opisem,
   2. wyposażenie pomieszczeń zgodnie z opisem,
  5. zapoznać się z aktualną sytuacją na obszarze gminy, w tym o miejscu pobytu  wójta,
  6. sprawdzić funkcjonowanie technicznych środków łączności i nawiązać łączność ze służbami dyżurnymi:
   1. organów nadrzędnych, wyszczególnionych w wykazie numerów telefonów w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji,
   2. organów współdziałających, wyszczególnionych w wykazie numerów telefonów organów współdziałających, stanowiącym załącznik nr 4 do instrukcji,
  7. sprawdzić stan dyżurnych środków transportowych z kierowcami,
  8. potwierdzić podpisem, na meldunku zmiany zdającej stały dyżur, fakt  przyjęcia dyżuru, wyszczególniając stwierdzone braki i niedociągnięcia,
  9. złożyć meldunek o objęciu służby kierownikowi stałego dyżuru.
 3. Zmiana zdająca stały dyżur zobowiązana jest:
  1. sporządzić, w formie pisemnej, meldunek z przebiegu służby pełnionego stałego dyżuru,
  2. zapoznać zmianę przyjmującą dyżur z sytuacją na terenie gminy, oraz otrzymanymi zadaniami,
  3. przekazać zmianie przyjmującej dyżur wszystkie sprawy nie załatwione i wskazać sposób ich załatwienia,
  4. poinformować zmianę przyjmującą dyżur o miejscu pobytu wójta oraz wydanych przez nich dyspozycjach.
 4. Do obowiązków zmiany pełniącej stały dyżur należy:
  1. sprawne działanie mające na celu przekazanie otrzymanych zadań, poleceń lub wiadomości ze szczebla nadrzędnego wójtowi,
  2. stała znajomość aktualnej sytuacji na terenie gminy a szczególnie sytuacji obronnej i ekonomicznej oraz wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji w zakresie organizacji i prowadzenia akcji ratunkowej w rejonach powstałych zniszczeń, katastrof i klęsk żywiołowych,
  3. przekazanie zmianie przyjmującej dyżur dokumentów, środków łączności i wyposażenia pomieszczeń,
  4. prowadzenie ewidencji podejmowanych decyzji, poleceń i informacji przez wójta oraz przekazywanie ich adresatom zgodnie z treścią, wg kolejności:
   1. działalność przeciwnika,
   2. powstałe straty,
   3. zadania gospodarcze,
   4. inne,
  5. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem przez służbę łączności i alarmowania nasłuchu i przyjmowania sygnałów ostrzegania o zagrożeniu,
  6. dokładna znajomość miejsca przebywania wójta,
  7. czuwanie nad utrzymaniem w sprawności środków łączności znajdujących się w dyspozycji stałego dyżuru, a w przypadku stwierdzenia usterek spowodowanie ich usunięcia,
  8. współdziałanie z Rewirem Dzielnicowych w Starym Czarnowiew zakresie ochrony Stanowiska Kierowania w Dotychczasowym Miejscu Pracy (SK DMP).
 5. Zadania osób wchodzących w skład stałego dyżuru i ich bezpośrednie podporządkowanie służbowe:
  1. kierownik stałego dyżuru:
   1. podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy,
   2. do jego obowiązków należy:
    • sprawowanie nadzoru w zakresie całokształtu prac dotyczących przygotowania i zabezpieczenia funkcjonowania stałego dyżuru,
    • wydawanie poleceń dyżurnym w sprawach związanych z pełnieniem dyżuru,
    • organizowanie pracy stałego dyżuru, przyjmowanie meldunków o zdaniu i przyjęciu dyżuru, udzielanie instruktażu, kontrola przebiegu dyżuru,
    • utrzymywanie w stałej aktualności dokumentów stałego dyżuru,
    • opracowywanie na podstawie meldunków zbiorczych informacji dla wójta,
    • systematyczne szkolenie składu osobowego stałego dyżuru,
    • zapewnienie, w miarę potrzeb, środków materiałowych i technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania stałego dyżuru,
    • czuwanie nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie zadań wykonywanych przez stały dyżur,
    • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. przez obsadę osobową stałego dyżuru,
    • współpraca z Policją w zakresie ochrony Stanowiska Kierowania w Dotychczasowym Miejscu Pracy i Zapasowym Miejscu Pracy (SK w DMP i ZMP),
  2. dyżurny stałego dyżuru:
   1. podlega bezpośrednio kierownikowi stałego dyżuru,
   2. do jego obowiązków należy:
    • przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji i decyzji wpływających od organów nadrzędnych, współdziałających i innych oraz przekazywanie ich odpowiednio wójtowi lub innym wskazanym adresatom,
    • sprawdzanie i przyjmowanie technicznych środków łączności znajdujących się w pomieszczeniu stałego dyżuru,
    • dokonywanie wpisów w dzienniku ewidencji informacji stałego dyżuru oraz dzienniku meldunków zdania i przyjęcia stałego dyżuru,
    • sporządzanie meldunków z przebiegu służby i przedstawianie ich podczas zdawania służby kierownikowi stałego dyżuru,
    • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych,
  3. pomocnik dyżurnego:
   1. podlega bezpośrednio dyżurnemu,
   2. do jego obowiązków należy:
    • przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji i decyzji wpływających od organów nadrzędnych, współdziałających i innych oraz przekazywanie ich wójtowi lub innym wskazanym adresatom,
    • powiadamianie telefonicznie lub kurierem określonych osób, zgodnie z planem powiadamiania pracowników urzędu, jednostki organizacyjnej o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy, stanowiącym załącznik nr 6 do instrukcji,
    • zgłaszanie dyżurnemu przypadków uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu technicznych środków łączności,
    • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika stałego dyżuru lub dyżurnego.

III. INFORMACJE DODATKOWE

 1. W przypadku otrzymania:
  1. zarządzenia Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie Podjuchy, dotyczącego realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych,
  2. zarządzenia o uruchomieniu systemu wykrywania i alarmowania (SWA),
  3. informacji o wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub awarią obiektów technicznych (skażenie środkami promieniotwórczymi, chemicznymi, powodzie, zniszczenia na skutek silnej wichury, opady śniegu, zawieje, itp.)

   należy powiadomić . .Arkadiusza Łysik. . . .
   (podać imię i nazwisko)
   telefon domowy:........................ , telefon komórkowy: 0600363991

   lub . . .Zbigniewa Ślęzak. . . .
   (podać imię i nazwisko)
   telefon domowy: .0914041469. . , telefon komórkowy: 091060353.
  4. informacji zakodowanej:
   należy ją przekazać:
   1. kierownikowi stałego dyżuru Markowi Kamrowskiemu
    (podać imię i nazwisko)

    telefon domowy: 0913124102, telefon komórkowy: . . . . . . . . . . .

    a w przypadku jego nieobecności:
     
   2. ............... Bogdanowi Adrabińskiemu.........
    (podać imię i nazwisko)

    telefon domowy: 0913124160 , telefon komórkowy: 0605052357
 2. Dyżurni nie mogą opuszczać miejsca pełnienia służby bez zgody kierownika stałego dyżuru lub osoby jego zastępującej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana pełniąca służbę nosi identyfikator z napisem: STAŁY DYŻUR.
 2. Tryb spożywania posiłków oraz czas odpoczynku reguluje kierownik stałego dyżuru.
 3. Prawo wstępu do pomieszczeń stałego dyżuru mają osoby wyszczególnione w wykazie osób mających prawo wstępu do pomieszczeń tałego dyżuru, stanowiącym załącznik nr 7 do instrukcji.
 4. Dyżurni w okresie dyżuru nocnego mogą odpoczywać na zmianę w pomieszczeniu stałego dyżuru.
 5. Korzystanie z pomocy medycznej:
  • w razie niedyspozycji chorobowej lub lekkiego zranienia dyżurny korzysta z leków i opatrunków znajdujących się w apteczce umieszczonej w pomieszczeniu stałego dyżuru,
  • w ciężkich przypadkach dyżurny wzywa pogotowie ratunkowe (tel. 999) i powiadamia kierownika stałego dyżuru oraz osobę odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru.
 6. Całość dokumentów stałego dyżuru przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez wójta gminy, w sejfie w oddzielnej teczce opieczętowanej pieczątką referencką odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru.
 7. Każdorazowe otwarcie teczki stałego dyżuru odnotowuje się w dzienniku dyżurów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-06-2006 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 20-06-2006 12:40