herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO ZA I PÓŁROCZE 2006

 

G M I N A   S T A R E   C Z A R N O W O

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY  STARE CZARNOWO
ZA I PÓŁROCZE 2006

 

Stare Czarnowo, 16 sierpnia 2006 roku

 

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Wójt Gminy Stare Czarnowo przedstawia Radzie Gminy Stare Czarnowo informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2006 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego.
Informacja o przebiegu budżetu Gminy Stare Czarnowo za pierwsze półrocze 2006 roku została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 21 sierpnia 2006 r.

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU  GMINY STARE CZARNOWO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2006 ROKU

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/236/05 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 21 grudnia 2005 r. budżet Gminy Stare Czarnowo na rok 2006 przedstawia się następującą:

PO STRONIE DOCHODÓW                 7.035.248 zł
W tym:
Dotacje celowe                                              991.612 zł

PO STRONIE WYDATKÓW                 7.855.248 zł
W tym:
Zadania zlecone                                             991.612 zł

Rada Gminy w Starym Czarnowie w pierwszym półroczu 2006 r. dokonała w budżecie Gminy następujących zmian:

 1. Uchwałą  NR XXXIII/246/05 z dnia 21 lutego 2006r.
  • zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę                 250.000 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę                  250.000 zł
 2. Uchwałą   NR XXXIV/247/05 z dnia 27 marca  2006r.
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę                  26.069 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę                   26.069 zł
 3. Uchwałą  NR XXXV/255/05 z dnia 28 kwietnia 2006r.
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę                    4.500 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę                      4.500 zł

Wójt Gminy w Starym Czarnowie dokonał w pierwszym półroczu 2006 roku następujących zmian w budżecie Gminy:

 1. Zarządzeniem Nr I/1/06 z dnia 4 stycznia 2006 r.
  • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę                     213.900 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                      213.900 zł
 2. Zarządzeniem Nr I/2/06 z dnia 9 stycznia 2006 r.
  • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę                           550 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                            550 zł
 3. Zarządzeniem Nr I/13/06 z dnia 17 marca 2006 r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                        2.275 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                         2.275 zł
 4. Zarządzeniem Nr I/14/06 z dnia 29 marca 2006 r.  
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                    173.000 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                      173.000 zł
 5. Zarządzeniem Nr I/15/06 z dnia 31 marca 2006 r.
  • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę                       57.665 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                        57.665 zł
 6. Zarządzeniem Nr I/18/06 z dnia 05  maja 2006 r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                       3.000 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                         3.000 zł
 7. Zarządzeniem Nr I/19/06 z dnia 12  maja 2006 r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                        5.944 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                         5.944 zł
 8. Zarządzeniem Nr I/20/06 z dnia 12  maja 2006 r.
  • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę                        5.949 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                         5.949 zł
 9. Zarządzeniem Nr I/27/06 z dnia 21  czerwca 2006 r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                       12.413 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                        12.413 zł
 10. Zarządzeniem Nr I/29/06 z dnia 29  czerwca 2006 r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                         9.548 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                          9.548 zł
 11. Zarządzeniem Nr I/30/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                         1.300 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                          1.300 zł
 12. Zarządzeniem Nr I/31/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę                         5.000 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                          5.000 zł
 13. Zarządzeniem Nr I/32/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
  • zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę                      46.690 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                       46.690 zł

 

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu Gminy w Starym Czarnowie na dzień 30 czerwca  2006 roku kształtuje się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW                          7.278.297 zł
W tym:
Dotacje celowe                                                    1.160.438 zł

PO STRONIE WYDATKÓW                           8.098.297 zł
W tym:
 Zadania zlecone                                                   1.160.438 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 820.000 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżką środków finansowych na rachunku bankowych budżetu w wysokości 360.000 zł.

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. przedstawia się następująco:

 1. Dochody ogółem wykonano w wysokości 4.107.898,49 zł, tj. 56,44 % planu rocznego;
  w tym dotacje na zadania zlecone  558.691,00 zł
 2. Wydatki ogółem wykonano w wysokości  3.434.306,13 zł, tj. 42,41% planu rocznego;
  W tym wydatki na zadania zlecone  467.338,09 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 30.06.2006 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 673.592,36 zł

Struktura dochodów Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.06.2006 r.

        1. Dochody z realizacji:   3 549 207,49 86,40%
  - podatków i opłat   1 378 722,99 33,56%
  - zadań własnych   425 408,51 10,36%
  - udziałów   430 308,99 10,48%
  - subwencji   1 190 618,00 28,98%
  - dotacji na zadania własne   121 159,00 2,95%
  - środki pozyskane z innych źródeł   2 990,00 0,07%
        2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych   558 691,00 13,60%
  - zadania zlecone na mocy ustaw   558 691,00 13,60%
 

Łącznie

    4 107 898,49               

 

 

Udział działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem Gminy Stare Czarnowo na 30.06.2006 r.

L.p. Wyszczególnienie Plan na 2006 Wykonanie 30.06.2006 Wykonanie % Struktura %
1 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 2 743 109,00 1 268 954,60 46,26% 36,95%
2 Administracja publiczna 1 489 900,00 788 198,81 52,90% 22,95%
3 Opieka społeczna i ochrona zdrowia 1 665 711,00 675 536,07 40,56% 19,67%
4 Transport i łączność 267 370,00 56 732,20 21,22% 1,65%
5 Rezerwa i finanse 115 000,00 0,00 0,00% 0,00%
6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 178 000,00 60 565,30 34,03% 1,76%
7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 615 500,00 145 615,00 23,66% 4,24%
8 Gospodarka mieszkaniowa 325 926,00 226 674,55 69,55% 6,60%
9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 279 783,00 96 810,64 34,60% 2,82%
10 Kultura fizyczna i sport 314 886,00 83 013,98 26,36% 2,42%
11 Działalność usługowa 78 000,00 26 577,98 34,07% 0,77%
12 Rolnictwo i łowiectwo 18 500,00 3 861,32 20,87% 0,11%
13 Pozostała działalność 6 612,00 1 765,68 26,70% 0,05%
  OGÓŁEM 8 098 297,00 3 434 306,13 42,41% 100,00%

 

 

 

Najistotniejsze wydatki Gminy Stare Czarnowo w ujęciu półrocznym:

- wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną  
   opiekę wychowawczą na 1 mieszkańca gminy    337,31 zł
- wydatki na pomoc społeczną na 1 mieszkańca gminy      170,25 zł
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy na 1 mieszkańca gminy  192,07 zł
- wydatki na gospodarkę mieszkaniową na 1 mieszkańca gminy  60,26 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na  
  1 mieszkańca gminy    38,71 zł
- wydatki na utrzymanie Rady Gminy na 1 mieszkańca gminy      7,82 zł
- wydatki na sport i rekreację na 1 mieszkańca gminy       22,07 zł
- wydatki na dotacje dla samorządowej instytucji kultury  
   na 1 mieszkańca gminy                        ;       10,09 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. przedstawiono w tabelach:

 • Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo ogółem w I półroczu 2006 roku.
 • Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2006 roku
 • Tabela Nr 3 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2006 roku.
 • Tabela Nr 4 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo ogółem w I półroczu 2006 roku
 • Tabela Nr 5 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2006 roku.
 • Tabela Nr 6 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2006 roku.
 • Tabela Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 roku.
 • Tabela Nr 8 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2006 do 30.06.2006 – dochody ogółem
 • Tabela Nr 9 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2006 do 30.06.2006 – wydatki ogółem
 • Tabela Nr 10 – Wykonanie dochodów Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie ogółem w I półroczu 2006 roku.
 • Tabela Nr 11 – Wykonanie wydatków Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie ogółem w I półroczu 2006 roku.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Plan po zmianach – 7 278 297 zł  - zrealizowane w 56,44 % - 4 107 897,49 zł  - w tym zadania zlecone 558 691 zł

Ogółem dochody zostały zrealizowane ponad planowo tj. 56,44 % , jednak w niektórych działach wykonanie było niższe niż zakładano.

 1. Dział 010 –  Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 15 000,00 zł – realizacja 32,83 % - 4 925,00  zł .
  Wpływy za wydane przez urząd gminy warunki na  przyłącza wodociągowe.
 2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 393 100,00 zł – realizacja 83,78 % -  329 323,03 zł . Dochody z tytułu  najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży mienia gminnego , opłat za c.o., c.w. od mieszkań w miejscowości Glinna i Kołbacz.
 3. Dział 710 – Działalność usługowa – plan po zmianach 4.000,00 zł – realizacja 40,00 % - 1 600,00 zł .
  Opłaty za dzierżawę   miejsc grzebalnych  .
 4. Dział 750 – Administracja publiczna – plan po zmianach 56 668,00 zł – realizacja 73,77 % - 41 805,87 zł.
  Dotacje na zadania zlecone, odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym, prowizje od opłat za dowody osobiste i sprzedaży znaków skarbowych
 5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach – 612,00 zł – realizacja 50,00 %  - 306,00 zł .
  Dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestrów wyborców
 6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających  osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –       plan po zmianach 3 397 247,00 zł   –    realizacja   –    53,25% - 1 809 031,98 zł
  Wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od posiadania psa; opłat administracyjnych, targowych, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej  oraz udziałów w podatkach będących dochodem budżetu państwa.
 7. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach     2 017 690,00 zł    – realizacja    - 59,01 % -  1 190 618 zł .
   Subwencje: część oświatowa , wyrównawcza,  równoważąca.
 8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan po zmianach 46 300,00 zł – realizacja – 100,90 % - 46 714,69 zł.
  Dotacja na zadania zlecone – wyprawki szkolne , zakup podręczników  dla dzieci kl. I  , opłaty za przedszkole, opłaty za wynajem autobusu .
 9. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan po zmianach – 1 307 961,00 zł – realizacja – 49,49 % - 647 265,00 zł.
  Dotacje na zadania zlecone:  świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki  i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe,  ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze,  dożywianie uczniów, wyprawki szkolne .
 10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach 13 219,00 zł – realizacja – 73,96 % - 8 219,00 zł.
   Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
 11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach  - 20 000,00  zł – realizacja – 88,38 % - 17 676,93 zł .
   Opłaty za wodę , śmieci  i energię cieplną od mieszkań komunalnych.
 12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach – 5 000,00 zł – realizacja – 178,26 % - 8 912,99 zł .
   Wpływy za dzierżawę świetlicy wiejskiej , opłaty za en. elektr.,  c.o., c.w
 13. Dział 926 Kultura fizyczna i sport– plan po zmianach – 1 500,00 zł – realizacja – 100,00 % - 1 500,00 zł .
   Dotacja celowa na dofinansowanie organizacji imprezy sportowej
 

II.  WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Plan po zmianach 8.098.297 zł – zrealizowane w 42,41% - 3.434.306,13 zł
w tym zadania zlecone  467.338,09 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 1. Dział 010  Rolnictwo  i  łowiectwo – plan po zmianach 18.500,00 – realizacja   20,87 % - 3.861,32 
   W tym:
  • wydatki na Izby Rolnicze – 2.469,63 zł
  • prenumerata „Aktualności rolnicze” – 480,00 zł
  • ocena użytkowa bydła mlecznego – 657,29 zł
  • umowy zlecenia – 254,40 zł.
 2. Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 267.370,00 zł -realizacja 21,22% - 56.732,20 zł
   W tym:
  • umowy zlecenia i pochodne – 9.623,89 zł
  • remont dróg gminnych Dębina – 34.449,79 zł
  • usługi transportowe i praca sprzętu na drogach gminnych – 12.536,52  zł
  • tablice informacyjne i znaki – 122,00 zł
 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 325.926,00 zł realizacja – 69,55% - 226.674,55 zł
   W tym :
  • usługi geodezyjne 18.589,78 zł
  • wynagrodzenia i pochodne palaczy – 42.103,77 zł
  • DWR – 2.269,61 zł
  • umowy zlecenia – 1.902,54
  • odpis na ZFŚS – 1.885,00 z
  • badania okresowe pracowników – 30,00 zł
  • za energię kotłownia Glinna – 12.085,98 zł
  • za wodę kotłownia Glinna – 16.055,21 zł
  • zakup opału i wyposażenia kotłowni w Glinnej – 112.885,78 zł
  • opłata za użytkowanie na cele nierolne – 419,04 zł
  • za zawarcie aktów notarialnych – 9.609,21 zł
  • naprawy w kotłowni w Glinnej – 802,50 zł
  • czynsz „Wspólnota” – 8.036,13 zł
 4. Dział 710 Działalność  usługowa  – plan po zmianach 78.000,00 zł – realizacja 34,07% - 26.577,98 zł
   W tym:
  • plany zagospodarowania przestrzennego – 20.026,11 zł
  • wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 6.551,87 zł
   /wywóz nieczystości, za wodę itp./
 5. Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach 1.489.900,00 zł – realizacja 52,90% - 788.198,81 zł
   W tymi:
  • Urzędy Wojewódzkie /wynagrodzenia i pochodne/ - 21.000,00 zł
  • Starostwa Powiatowe /wynagrodzenia/ - 1.150,00 zł
  • diety radnych 26.200,00 zł
  • wydatki związane z obsługą Rady  Gminy – 3.189,96 zł
  • zakup okularów do pracy przy komputerze – 1.730,00 zł
  • wynagrodz. i pochodne pracowników administracji i obsługi gminy – 439.677,46 zł
  • DWR – 58.575,77 zł
  • składki na PFRON – 477,11 zł
  • umowy zlecenia – 2.890,00 zł
  • zakup art. biurowych – 10.750,35 zł
  • druki – 728,57 zł
  • prenumerata – 2.364,83 zł
  • środki czystości – 2.009,68 zł
  • odzież ochronna – 391,00 zł
  • wyposażenie – 12.160,34 zł
  • za wodę „Dar Natury” – 1.021,26 zł
  • programy komputerowe – 427,00 zł
  • pozostałe zakupy – 7.053,35 zł
     (tj. paliwo do kosiarki, różne art. gospodarcze)
  • energia elektryczna – 10.189,09 zł
  • energia cieplna (gaz) – 18.059,26 zł
  • za wodę – 651,85 zł
  • remont sprzętu – 2.508,00 zł
  • usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników) – 840,00 zł
  • za rozmowy telefoniczne – 9.564,20 zł
  • opłaty pocztowe – 13.403,30 zł
  • prowizja od operacji bankowych – 2.412,50 zł
  • szkolenia pracowników – 3.243,00 zł
  • usługi informatyczne – 17.885,72 zł
  • usługi prawne – 12.610,06 zł
  • wywóz nieczystości – 999,33 zł
  • konserwacja alarmu – 543,06 zł
  • za kopie (ksero) – 1.872,46 zł
  • druk „Wieści gminnych” – 1.317,60
  • usługi internetowe – 1.278,56
  • pozostałe usługi – 7.957,73 zł
    (tj. koszty egzekucyjne, rata gwarancji SIGID )      
  • delegacje służbowe – 10.438,54 zł
  • ryczałty samochodowe – 9.191,41 zł
  • składka członkowska „Pomerania” – 564,30zł
  • składka na Związek Gmin – 1.911,00 zł
  • ubezpieczenie mienia – 3.286,00 zł
  • odpis za ZFŚS – 14.137,00 zł
  • odszkodowania – 42.095,00 zł
  • pozostałe odsetki – 335,05 zł
  • koszty postępowania sądowego – 750,51 zł
  • promocja gminy – 6.807,60 zł
  • wydatki związane z działalnością sołtysów – 1.550,00 zł
    /prowizje sołtysów , udział w sesjach /
 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sadownictwa – plan po zmianach 612,00 zł  - realizacja 0% - 0,00 zł
 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 178.000,00 zł  – realizacja 34,03 %  60.565,30 zł
   W tym: 
  • zakup sprzętu dla policji – 1.049,00
  • wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 13.239,90 zł
  • DWR – 1.175,42
  • udział w akcjach  - 6.608,23 zł
  • posiedzenie zarządu OSP – 2.150,00 zł
  • badania okresowe strażaków – 100,00 zł
  • zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa – 20.119,99 zł
  • za wodę i energię elektryczną – 6.272,52 zł
  • naprawa sprzętu, wozów – 80,00 zł
  • przegląd techniczny samochodów, wymiana gaśnic , szkolenia – 4.935,94 zł
  • delegacje – 86,30 zł
  • ubezpieczenia – 1.680,00 zł
  • odpis za ZFŚS – 628,00 zł
  • wydatki inwestycyjne ( projekt pomieszczeń) – 2.440,00 zł
 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan po zmianach 6.000 zł – realizacja  29,43% - 1.765,68 zł
   W tym :
  • prowizje sołtysów za inkaso podatków  - 1.756,68 zł
 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan po zmianach 40.000 zł - realizacja 0% - 0,00 zł
 10. Dział 758 Różne rozliczenia - plan po zmianach 75.000 zł realiz. 0% - 0,00 zł
 11. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach 2.676.390,00 zł – realizacja 46,82% - 1.253.138,10 zł
   W tym:
  • dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli- 47.517,57 zł
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. nauczycieli i obsługi  - 746.094,01 zł
  • DWR – 98.997,46 zł
  • umowy zlecenia – 12.991,15 zł
  • odpis na ZFŚS -  63.952,00 zł
  • za energię elektryczną i cieplną  - 99.293,17 zł
  • koszty dowożenia uczniów do szkół  - 85.527,54 zł
  • paliwo do gimbusa – 16.738,40 zł
  • artykuły biurowe – 3.314,87zł
  • prenumerata – 164,40 zł
  • druki – 769,55 zł
  • środki czystości – 5.644,21 zł
  • odzież ochronna – 419,40zł
  • pozostałe wydatki – 2.465,88 zł
    (woda „Dar Natury”,  art. gospodarcze)
  • pomoce dydaktyczne – 1.301,71 zł
  • usługi zdrowotne – 1.026,00 zł
  • za rozmowy telefoniczne – 4.533,78 zł
  • opłaty pocztowe – 60,00 zł
  • pomiary ochrony przeciwpożarowej, wymiana gaśnic – 4.308,22 zł
  • szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.840,00 zł
  • usługi internetowe – 1.876,83 zł
  • wywóz nieczystości – 2.327,55 zł
  • delegacje służbowe – 3.190,68 zł
  • opracowanie projektu sali gimnastycznej – 26.840,00 zł
  • artykuły spożywcze dla przedszkola – 19.769,33 zł
  • pozostałe usługi – 1.174,39 zł
    (prowadzenie KZP, transport złomu.)
 12. Dział 851 Ochrona   zdrowia - plan po  zmianach  67.000 zł – realizacja 52,34% - 35.070,64
   W tym:
  • wynagrodzenia i pochodne członków komisji przeciwalkoholowej – 13.468,11 zł
  • wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej  - 21.602,53 zł
 13. Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach 1.598.711,00 zł – realizacja 40,06% - 640.465,43
   W tym:
  • świadczenia rodzinne – 406.905,53 zł 
  • składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.579,78 zł
  • zasiłki i pomoc w naturze – 84.258,21 zł
  • dodatki mieszkaniowe – 27.490,57 zł
  • wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS – 46.601,75 zł
  • DWR – 5.622,11
  • umowy zlecenia – 564,80 zł
  • odpis na ZFŚS – 1.660,00zł
  • wydatki inwestycyjne – 11.967,88
  • wydatki związane z działalnością ośrodka – 3.730,78 zł
  • usługi opiekuńcze -  7.401,81 zł
  • dożywianie uczniów – 40.682,21 zł
 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach 66.719,00 zł – realizacja 23,71% - 15.816,50
   W tym:
  • dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 1.311,33 zł
  • wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 13.397,05 zł
  • podróże służbowe – 14,12 zł
  • odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł
 15. Dział 900 Gospodarka    komunalna i ochrona  środowiska - plan po zmianach 615.500,00 zł  – realizacja 23,66% - 145.615,00 zł
   W tym:
  • za energię -  oświetlenie uliczne – 25.291,05 zł
  • konserwacja oświetlenia ulicznego – 56.292,96 zł
  • za energie i wodę obiektów komunalnych – 17.217,07 zł
  • wywóz nieczystości -  12.034,28 zł
  • dopłata do ścieków – 8.783,72 zł
  • czyszczenie kanalizacji deszczowej – 11.531,32 zł
  • wycinka drzew – 1.698,47 zł
  • inwentaryzacja drzew – 7.295,60 zł
  • wyłapanie psów – 920,00 zł
  • oznakowania dla psów – 951,60 zł
  • umowy zlecenia – 296,80 zł
  • drabina do ścinania drzew – 947,80 zł
  • za korzystanie z pasa drogi – 388,48 zł
  • art. gospodarcze – 712,55 zł
  • za mapy linii kolejowych – 589,30 zł
  • za wykonanie informacji dotyczącej oczyszczalni – 664,00 zł
 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach 279.783,00 zł – realizacja 34,60% - 96.810,64 zł
   W tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 5.594,64 zł
  • umowy zlecenia – 8.293,67 zł
  • za energię elektryczną , cieplną i wodę w świetlicach wiejskich – 13.729,08
  • remont świetlicy w Dobropolu – 18.599,99 zł
  • zakup materiałów do remontu świetlic – 7.964,29 zł
  • czynsz za świetlicę w Dębinie – 570,96 zł
  • wymiana gaśnic – 268,40 zł
  • pomiary ochrony przeciwpożarowej – 2.005,37 zł
  • kontrola przewodów kominowych – 1.283,34 zł
  • wywóz nieczystości – 305,80 zł
  • pozostałe wydatki (kombatanci) – 250,10
  • dotacja na biblioteki – 37.945,00 zł
 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach  314.886,00  – realizacja 26,36% - 83.013,98 zł
   W tym :
  1. Wydatki klubu „FAGUS” – 42.218,65 zł
   • umowy zlecenia /pracownik gospodarczy – stadion Kołbacz, pranie odzieży sportowej „FAGUS”/  - 6.567,91 zł
   • zakupy klubu „FAGUS – 18.852,70 zł
   • pozostałe wydatki klubu „FAGUS” ( usługi) -  12.640,59 zł
   • za energię elektryczną (stadion) – 609,45 zł
   • badania i usługi medyczne zawodników – 240,00 zł
   • składki , wpisowe, zgłoszenia zawodników „FAGUS” – 3.308,00 zł
  2. Wydatki związane z rekreacją – 17.493,33 zł
   •  z tego sołectwo:
    • Binowo ( Dzień dziecka) – 249,95 zł
    • Żelisławiec( plac zabaw) – 2.354,00 zł
    • Kartno ( remont boiska sportowego, plac zabaw) – 3.050,46 zł
    • Glinna ( Dzień dziecka., plac zabaw )–    1.081,31 zł
    • Nieznań (dzień dziecka) – 93,95 zł
    • Stare Czarnowo ( plac zabaw)  - 268,40zł
    • Kołbacz (Dzien wiosny – 609,51 zł
    • Żelewo ( Dzień dziecka) – 199,66 zł
    • Dębina ( Dzien dziecka, plac zabaw) -  2.604,00 zł
   • nagrody „Najładniejsza  palma wielkanocna” – 500,00 zł
   • festyn dydaktyczny w Glinnej – 150,06 zł
   • nagrody „Walory gminy” – 307,80 zł
   • organizacja „Puchar Wójta” – 2.487,78 zł
   • koszenie boiska w Glinnej – 432,60 zł
   • przewóz i korzystanie z basenu  dzieci szkolnych (ferie zimowe) 1.306,00 zł
   • organizacja jasełek gminnych – 220,40 zł
   • farby do malowania bramek na boiskach – 337,45 zł
   • umowy zlecenia – 1.240,00 zł
  3. Wydatki inwestycyjne (rozbudowa stadionu w Kołbaczu) – 23.302,00 zł
 

III. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wykaz zobowiązań za I półrocze  2006 roku.

Dział Nazwa działu Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 45,60
W tym:  
- wynagrodzenia bezosobowe 45,60
600 Transport i łączność 353,61
W tym:  
- składki na ubezpieczenia społeczne 87,21
- składki na fundusz pracy 12,50
- wynagrodzenia bezosobowe 253,90
700 Gospodarka mieszkaniowa 4.825,45
W tym:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.141,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.084,20
- składki na fundusz pracy 167,65
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 1.432,60
750 Administracja publiczna 38.156,73
W tym:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 22.508,06
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.381,73
- składki na fundusz pracy 1.633,13
- wynagrodzenia bezosobowe 64,80
- zakup materiałów i wyposażenia 1.388,89
- zakup usług pozostałych 1.581,12
- podróże służbowe krajowe 599,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.081,61
W tym:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.284,92
- składki na ubezpieczenia społeczne 675,86
- składki na fundusz pracy 96,83
- zakup usług zdrowotnych 360,00
- różne opłaty i składki 664,00
801 Oświata i wychowanie 66.672,12
W tym:  
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.759,42
- wynagrodzenia osobowe pracowników 32.683,25
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.177,11
- składki na fundusz pracy 2.698,54
- wynagrodzenia bezosobowe 453,70
- zakup materiałów i wyposażenia 277,86
- zakup usług pozostałych 9.622,24
851 Ochrona zdrowia 667,84
 W tym:  
- składki na ubezpieczenia społeczne 156,64
- składki na fundusz pracy 22,44
- wynagrodzenia bezosobowe 488,76
852 Pomoc społeczna 4.315,97
 W tym:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.356,18
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.346,45
- składki na fundusz pracy 192,91
- wynagrodzenia bezosobowe 250,43
- zakup usług pozostałych 170,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 967,62
 W tym:  
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 79,53
-wynagrodzenia osobowe pracowników 516,59
-składki na ubezpieczenia społeczne 324,95
- składki na fundusz pracy 46,55
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.500,00
W tym:  
- zakup usług pozostałych 10.500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.700,97
W tym:  
-wynagrodzenia osobowe pracowników 502,48
-składki na ubezpieczenia społeczne 506,34
- składki na fundusz pracy 72,54
- wynagrodzenia bezosobowe 619,61
926 Kultura fizyczna i sport 715,04
W tym:  
- składki na ubezpieczenia społeczne 203,49
- składki na fundusz pracy 29,16
- wynagrodzenia bezosobowe 482,39

R a z e m :

132.002,56

 

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

 

Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo po pierwszym półroczu 2006 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 673.592,36 zł.  która była wyższa od planowanej nadwyżki o 189.667 zł.

Taki wynik spowodowany został tym, że wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 42,41 % , natomiast dochody zrealizowano w  56,44 %.

A. Dochody wykonane w I półroczu 2006 roku 4 107 898,49 zł
B. Wydatki wykonane w I półroczu 2006 roku 3 434 306,13 zł
C. Nadwyżka / deficyt /A-B/ 673 592,36 zł

 

D. FINANSOWANIE (E-F) 360 000 zł
E. Przychody I półrocze 2006 roku 360 000 zł
F. Rozchody  I półrocze 2006 roku 0 zł

Nadwyżka powstała pomiędzy dochodami i wydatkami w I półroczu 2006 roku przeznaczona jest na wydatki II półrocza 2006 r. i pokrycie ewentualnego deficytu budżetowego.

 

V. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
  I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

 

 1. PRZYCHODY
  1. Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01.01.2006 r. wynosił 250.424,19 zł.
   Wpływy za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. wyniosły -   60 279,78 zł
 2. WYDATKI
  1. W okresie I półrocza 2006 roku dokonano wydatków ze  środków zgromadzonych na koncie GFOŚiGW  w łącznej kwocie 11.891,83 zł
 3. STAN NA KONIEC PÓŁROCZA
   Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2006 r. wynosi  298 812,14  zł

 

VI. INFORMACJE  DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT
 NA DZIEŃ 30.06.2006 R WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW

Dział Nazwa działu , rodzaj dochodu Zaległości Nadpłaty
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym:
39 291,07 691,65
- opłaty za czynsz , c.o. , c.w. 39 291,07 691,65
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 691,65
w tym:
538 190,60 11 754,14
1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa/ 30 149,08 264,00
2.Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym:
145 643,23 556,40
-podatek od nieruchomości 143 876,75 36,40
-podatek rolny

954,08

78,80
-podatek leśny 15,40  
-podatek od środków transportowych 797,00  
-podatek od czynności cywilno-prawnych

 

441,20
2.Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności  cywilnoprawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym:
362 133,61 10 933,74
-podatek od nieruchomości 234 302,54 3 237,37
-podatek rolny 87 715,70 5 581,67
-podatek od środków transportowych 39 990,00  
-podatek od spadków i darowizn 125,33 2 114,70
-podatek od czynności cywilno-prawnych 0,04 

 

3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: 264,68  
- udziały w podatku od osób prawnych

264,68

 

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
855,70

 

- opłaty za usługi przedszkolne

855,70

 

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym:
36 803,09 66,51

-opłaty za c.o. wodę i śmieci

36 803,09

66,51

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym:
21.396,04 420,32
-czynsz dzierżawny, 10.145,00  

- opłaty za en.elektr.,  c.o.,  wodę

11.251,04

420,32

R a z e m:

636 536,50 12 932,62
 

Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia, tytuły wykonawcze oraz toczyły się postępowania sądowe.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 01-09-2006 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 26-05-2008 08:00