herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

INFORMATOR BUDŻETOWY na 2005 rok

Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
uczestnik akcji „Przejrzysta Polska”

 

INFORMATOR BUDŻETOWY

Prowadzenie przejrzystej polityki i jawność publicznych finansów stanowią podstawę uczciwych rządów na wszystkich szczeblach władzy.  Ta zasada przyświeca także władzom naszej Gminy.  Uważamy, że każdy mieszkaniec ma prawo znać zarówno budżet gminy, jak i sposób w jaki go co roku konstruujemy.

Dlatego właśnie przekazujemy na Państwa ręce Informator Budżetowy, w którym pragniemy przybliżyć zagadnienia gospodarki finansowej Gminy Stare Czarnowo. Staraliśmy się zawrzeć w nim najważniejsze informacje o tym jakimi pieniędzmi Gmina Stare Czarnowo może dysponować w tym roku i na co te pieniądze zostaną wydane. Oprócz tego na gminnej stronie internetowej www.stareczarnowo,pl  publikujemy  dla wszystkich zainteresowanych szczegółowe informacje o opłatach i podatkach lokalnych, o planowaniu i wykonaniu budżetu, stanie i wartości mienia komunalnego, jak również  o podejmowanych przez Wójta i Radę Gminy zarządzeniach i uchwałach.

Z wyrazami szacunku
Marek Woś 
Wójt Gminy Stare Czarnowo
 

Budżet Gminy Stare Czarnowo na rok 2005.

Ileż to już razy słyszeliśmy, że budżet Warszawy nie ma pie­nię­dzy na budowę metra, albo że jakaś gmina sfinansowała budowę szkoły i oczysz­czalni ścieków dzięki oszczędnościom w swoim budżecie. O budżecie mówi się jak o skar­bon­ce albo o kasjerze, który zbiera i wydaje samorządowe pieniądze. Tak się przyjęło mówić, choć budżet nie jest ani skarbonką, ani kasjerem. Nie jest też żadną ins­tytucją, żadnym urzędem. Czym więc jest budżet samorządu? Mówiąc naj­proś­ciej:

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalanym przez radnych planem dochodów i wydatków

Dochody wchodzące do budżetu będziemy nazywać docho­dami budżetowymi samorządu, a wydatki z tego budżetu – wydatkami budżetowy­mi samorządu.

Dochody samorządu = Dochody budżetowe + Przychody jednostek pozabudżetowych

Wydatki samorządu = Wydatki budżetowe + Wydatki jednostek pozabudżetowych

 

Zanim wójt przygotuje budżet, a radni go uchwalą, potrzebne jest opracowanie sensownego planu działania. Radni powinni ustalić, które zadania bieżące i inwestycyjne mają być wykonane w pierwszej kolejności, pamiętając przy tym, że niektóre zadania trzeba będzie wykonać niezależnie od okoliczności, bo samorząd jest do tego zobowiązany na mocy odpowiednich ustaw. Na przykład samorząd nie może uniknąć płacenia pensji swoim pracownikom, musi także prowadzić obsługę administracyjną mieszkańców i wykonywać wiele innych zadań bieżących. O tych wszystkich zadaniach trzeba pamiętać przy usta­la­niu planu działania.

Kiedy radni przygotują już listę najważniejszych zadań do wykonania, można przystąpić do opracowania budżetu. Zestawienie prognozy dochodów z planem wydatków na realizację wybranych zadań pokaże, na ile realistyczny jest plan działania przyjęty przez radnych. Jeżeli wydatki okażą się większe od dochodów, samorząd musi albo zrezygnować z części zadań, albo wymyślić, skąd wziąć brakujące pieniądze. Natomiast kiedy dochody okażą się większe od planowanych wydatków, samorząd musi podjąć decyzję, czy zwiększyć zakres wykonywanych zadań, czy odłożyć część pieniędzy na przyszłość. Prognoza do­cho­dów jest więc weryfikatorem planu działania samorządu i pokazuje, czy plan ten jest realistyczny lub jakich wymaga zmian.

Planując budżet władze samorządowe powinny pamiętać, że ma być on urze­czy­wistnieniem wizji rozwoju, jaką wytyczyli radni, a nie tylko służyć realizacji jed­no­rocznych planów. Chociaż budżet jest zawsze uchwalany na okres jednego roku, to podejmując decyzje o inwestycjach albo o przeznaczeniu majątku samorząd  wytycza kierunki rozwoju na następne lata. Oddziaływanie budżetu nie ogranicza się bowiem tylko do danego roku budżetowego, a skutki (negatywne i pozytywne) decyzji budżetowych mogą wpływać na sytuację gminy przez wiele lat.

Fakt, iż podstawą konstrukcji budżetu powinno być określenie zadań, które należy wykonać nie oznacza, że to kształt budżetu ma narzucać politykę gminy. Wręcz przeciwnie – budżet powinien być głównym instrumentem polityki gminy, a to oznacza, że dobór zadań budżetowych powinien wynikać z przyjętej koncepcji (strategii) rozwoju gminy.

Budżet jest upoważnieniem udzielonym przez radę wójtowi do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, a nie bezwzględnym nakazem dokonywania wydatków, na które zarezerwowano w budżecie pewne kwoty.

Dla mieszkańców budżet jest ważnym dokumentem, który pozwala zobaczyć, czym tak naprawdę zajmuje się samorząd. Pokażcie mi wasz budżet, a powiem wam, co robicie – to twierdzenie jest jak najbardziej słuszne w odniesieniu do samorządu. Przed wyborami warto przejrzeć sprawozdania z wykonania budżetów z ostatnich lat, aby ocenić, czy samorząd wydawał pieniądze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Na spotkaniu z kandydatem na radnego powinniśmy zapytać go również o budżet. W jakiej części będzie się różnił od obecnego budżetu, jakie wydatki wzrosną, a jakie zmaleją? Nie będzie dobrym radnym kandydat, który nie ma programu działania opartego na wziętych z budżetu wyliczeniach.

Budżet Gminy Stare Czarnowo na rok 2005 został uchwalony jednogłośnie przez Radę Gminy Stare Czarnowo na XXI sesji w dniu 13 grudnia 2004 r.

 

BUDŻET 2005 – czyli ile mamy pieniędzy
 1. dochody   6.599.498 zł
 2. wydatki    6.559.498 zł
 3. nadwyżka budżetowa    40.000 zł
 4. spłata pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych   140.000 zł

 

Bilans gminy musi wyjść na zero,
czyli dochody + przychody = wydatki + rozchody

 

Budżet Starego Czarnowa przedstawia się następująco:

6.599.498 + 100.000 = 6.559.498.+ 140.000

JAK TO ROZUMIEĆ ?

Dochody to pieniądze, które uzyskujemy do dyspozycji i możemy wydać. W tym roku mamy 6.599.498 zł. Niestety, braliśmy w przeszłości kredyty i pożyczki, a te należy oddać – 140.000 zł (to nasze rozchody). Zostaje 6.459.498 zł, ale my planujemy w 2005 roku wydać 6.559.498 zł. Brakuje 100.000 zł – trzeba wykorzystać wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych  (to nasze przychody).

DOCHODY – czyli skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy.

Dochodami budżetu samorządowego są bezzwrotne środki pieniężne przekazane do budżetu jednostki. Słowo bezzwrotne oznacza w tym przypadku, że samorząd nie musi nikomu zwracać pobranych pieniędzy, w odróżnieniu od kredytów, poży­czek czy obligacji komunalnych. Zazwyczaj lista dochodów tworzących bud­żet samo­rządowy jest dosyć długa. Zapisanie w uchwale budżetowej, w jej części teks­to­wej wszystkich dochodów spowodowałoby brak czytelności budżetu. Z tego powodu w części tekstowej uchwały budżetowej nie wyszczególnia się wszystkich planowanych rodzajów dochodów, za to powinna się w niej znaleźć łączna kwota, jaką samorząd spodziewa się uzyskać w danym roku budżetowym.

Największym źródłem dochodów Gminy są wpływy z podatków i opłat lokalnych, które w budżecie gminy na rok 2005 wynoszą 2.983.278 zł, tj. 45,21 % wszystkich planowanych dochodów. Do tej grupy dochodów należą następujące podatki i opłaty:

 • podatki i opłaty lokalne realizowane przez służby finansowe gminy, tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od posiadania psa oraz opłata targowa;
 • udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 39,34 % wszystkich zebranych na terenie Gminy podatków płaconych przez osoby fizyczne oraz 6,71 % udział w podatkach dochodowych firm działających na naszym terenie;
 • podatki realizowane przez Urząd Skarbowy, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa.

Drugą, co do wielkości pozycją, stanowiącą 46,19 % są otrzymywane z budżetu państwa subwencje i dotacje. Spodziewane wpływy z tego tytułu w 2005 wynoszą 3.047.760 zł, tj. W tej grupie zawierają się przede wszystkim otrzymywane z budżetu państwa: subwencja na realizację zadań oświatowych (1.536.377 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej (386.665 zł) oraz dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (842.493 zł)

Pozostałe dochody w wysokości 568.460 zł (8,60 % dochodów w 2005 r.) będą pochodziły między innymi ze sprzedaży nieruchomości, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za korzystanie z przedszkola

 

Wpływy z podatków i opłat  gromadzimy na podstawie różnych ustaw i uchwał Rady Gminy. Wolno nam je wydać, na co chcemy, ale w ramach określonych prawem.

 

Planowane wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się następująco:

 • podatek od nieruchomości – 1.750.000 zł,
 • podatek rolny – 224.000 zł,
 • podatek od środków transportowych – 58.000 zł
 • podatek leśny – 65.300 zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – 42.100 zł
 • podatek za posiadanie psa – 600 zł
 • podatki od spadków i darowizn – 2.000 zł
 • opłaty administracyjne – 6.000 zł
 • opłaty eksploatacyjne – 500 zł
 • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 57.000 zł
 • udziały w podatkach budżetu państwa – 770.778 zł
 • wpływy  z karty podatkowej – 7.000 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to pula pieniędzy należna gminie z budżetu państwa. Gmina może przeznaczyć je zgodnie z potrzebami. Wpływy te są zależne od poziomu dochodów mieszkańców naszej Gminy. Bogatsi mieszkańcy to bogatszy budżet i większe dochody. Część (tj. 39,34 %) podatku dochodowego (PIT) pobieranego przez Urzędy Skarbowe od pracujących na jej terenie naszej gminy osób fizycznych wraca do budżetu Gminy. Także Urzędy Skarbowe przekazują do budżetu Gminy 6,71 % podatku dochodowego (CIT) wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na naszym terenie. Niestety nie jest ich wiele, więc wpływy z tego tytułu są u nas znikome.

Subwencje  stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa i są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być co do zasady swobodnie wykorzystane, aczkolwiek otrzymywana subwencja oświatowa jest niewystarczająca na wydatki oświatowe.

Dotacje mają określone przeznaczenie, należy się z nich dokładnie rozliczyć i nie wolno nam ich wydać na nic innego, a niewykorzystane kwoty należy zwrócić. Otrzymujemy je od Wojewody lub innych instytucji.

Dochody Gminy, które wzrosły znacznie w 2003 r. obecnie kształtują się na stałym poziomie. Ma na to wpływ polityka finansowa prowadzona przez obecne władze ,jak również zmiany jakie rząd ustanowił w podziale środków finansowych dla samorządów.

WYDATKI – czyli na co wydajemy wspólne pieniądze.

Głównym obowiązkiem gminy, określonym w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności Gmina musi skierować niezbędne środki na finansowanie zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie Zespołu Szkół w Kołbaczu, pomoc społeczną, zaspokojenie niezbędnych potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji, utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne, remonty i utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej gminy. Gmina dokonuje wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Konkretne zadanie (zamierzenie, przedsięwzięcie) nie staje się zadaniem publicznym dlatego, że wydatki na jego wykonanie znalazł się w budżecie lub w planie finansowym. Zadanie publiczne musi być wskazane w ustawie jako powinność konkretnego organu władzy publicznej. Nie można zatem wydawać publicznych pieniędzy tylko dlatego, że komuś wydaje się to potrzebne i słuszne.

Planowane na rok 2005 wydatki Gminy Stare Czarnowo kształtują się następująco:

KOSZTOWNE KSZTAŁCENIE

Zdecydowanie najwięcej pieniędzy z budżetu gminy pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie. W sumie w 2005 roku gmina planuje wydać na cele związane z oświatą 2.478.515 zł, co stanowi ponad jedną trzecią całości wydatków gminy. Jeżeli dodać do tego jeszcze edukacyjną opiekę wychowawczą - koszt rośnie o kolejne 75.721 zł osiągając ponad 2,5 mln  zł. To o prawie 178 tys. zł więcej, niż na edukację wydano w roku ubiegłym.

Wydatki na edukację to zarazem jedna z trudniejszych do zaplanowania część gminnego budżetu, a to dlatego, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym i corocznie we wrześniu kiedy w szkolnych ławach w zmieniają się kolejne roczniki mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją inną niż ta z wiosny, czyli z okresu kiedy to ustawa budżetowa jest w gminie uchwalana.

Kosztami kształcenia dzieci i młodzieży dzielą się państwo i samorządy. Ministerialna subwencja jaka przeznaczana jest na oświatę na danym terenie uzależniona jest jednak od ilości uczniów, która co roku się zmienia. Dlatego właśnie paradoksalnie gminne wydatki na oświatę rosną, kiedy liczba uczniów w szkołach maleje. Dzieje się tak, ponieważ maleje wtedy wraz z liczbą uczniów subwencja oświatowa przyznawana z Ministerstwa Edukacji. Nie maleją natomiast stałe koszty utrzymania szkół, takie jak czynsze, ogrzewanie, prąd i utrzymanie budynków. Największym jednak wydatkiem są wynagrodzenia nauczycieli, których w szkołach pracuje mniej więcej tyle samo, mimo iż uczą mniej uczniów.

W roku 2003 w Zespole Szkół w Kołbaczu uczyło się 430 uczniów, rok później - 409, a w tym roku już tylko 397. Tymczasem ministerialna subwencja, która wynosi 2.682 zł na ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum  wystarcza ledwie na pokrycie trzech czwartych kosztów wykształcenia ucznia. O resztę muszą zadbać samorządy.

 

Jak widać gmina z każdym rokiem dokłada coraz więcej pieniędzy do subwencji oświatowej na utrzymanie Zespołu Szkół w Kołbaczu.  Jest to związane z ogromnymi potrzebami remontowymi szkoły, wciąż wzrastającymi kosztami utrzymania i ogrzania budynków, a także z koniecznością przestrzegania wszystkich zapisów Karty Nauczyciela.

NASZ „DROGA” ADMINISTRACJA

Kolejna bardzo wysoka pozycja w budżecie to koszty funkcjonowania administracji. W 2005 roku pochłoną one 1.389.850 zł. Samo utrzymanie Urzędu Gminy kosztuje ponad 234 tys. zł. Tylko na ogrzewanie, prąd i wodę wydajemy w ciągu roku około 50 tys. zł

Ponad 860 tys. zł kosztować nas będzie praca urzędników gminnych. A około 70 .tys.  zł kosztuje nas utrzymanie Rady Gminy, z czego diety radnych to 57 tys.. zł. Zarobki Wójta Gminy Stare Czarnowo uchwaliła Rada Gminy na podstawie obowiązujących przepisów, wynoszą one 7.380 zł brutto miesięcznie.

NIEKTÓRZY POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY

Rosną wydatki na pomoc społeczną. W 2004 roku na ten cel przekazano z kasy gminy 1.025.197 zł. W tym roku wydamy na pomoc społeczną już 1.225.506 zł. Największy udział z tej kwoty stanowią świadczenia rodzinne – w roku 2005 jest to kwota 727.000 zł. W roku 2004 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 199 osób, natomiast w roku 2005 OPS wypłacać będzie świadczenia rodzinne ponad 220 rodzinom.

Ponad 80 rodzin w Gminie Stare Czarnowo osiąga dochody zbyt niskie, by móc zapłacić czynsz. Gmina przeznaczy więc w tym roku 106 tys. zł na dodatki mieszkaniowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie pomaga naszym mieszkańcom również poprzez zakup posiłków dla dzieci z naszego terenu. W 2004 r. dożywianie uczniów kosztowało gminę 50.680 zł, w roku 2005 przeznaczono na ten cel 53.300 zł. Również na różnego rodzaju zasiłki i pomoc rzeczową przeznaczono 225 tys. zł.

Utrzymanie samego Ośrodka Pomocy Społecznej to koszty rzędu 114 tys. zł  W  ich skład wchodzą koszty wynagrodzenia 3 pracowników, utrzymanie siedziby, zakup potrzebnego wyposażenia biurowego, druków i wydawnictw fachowych.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest w dużej części ze środków przekazanych w postaci dotacji od Wojewody. W roku 2004 Wojewoda przekazał na konto Gminy 486.404 zł, w roku obecnych środki te wzrosły do 727.000 zł.

DROGIE DROGI

Wiemy, że potrzeby w zakresie remontów dróg są ogromne. Bardzo wysokie są również koszty wykonania modernizacji każdego kilometra drogi. Gmina, bez pomocy budżetu innych jednostek – starostwa lub województwa – nie mogłaby zrobić wiele.

W roku bieżącym wykonano przebudowę drogi w Binowie. Koszt tej przebudowy to prawie 160.000 zł.  Podpisaliśmy już umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie tego remonty w kwocie około 70 tys. zł. Zakończono również  remont drogi w Dobropolu za ponad 20 tys. zł.

INNE, WCALE NIE MNIEJ WAŻNE, WYDATKI

Około 5 % wydatków gminy przeznaczonych jest na gospodarkę mieszkaniową gminy.  Na utrzymanie kotłowni w miejscowości Glinna (wynagrodzenia palaczy, zakup opału, zakup wyposażenia kotłowni, remonty instalacji) wydamy w rok 2005 około 200 tys. zł. To dużo, ale musimy zapewnić mieszkańcom stały dostęp do ciepłej wody i ogrzewanie mieszkań .

Gmina odpowiedzialna jest również za prowadzenie gospodarki komunalnej na swoim terenie.  Opłacamy zakup energii do oświetlenia ulicznego. Popisaliśmy także umowę z Grupą Energetyczną ENEA na przeprowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego.  Wymieniono wszystkie stare lampy uliczne na nowe, energooszczędne. Poprawiło to wygląd ulic naszej gminy i zwiększyło bezpieczeństwo na drogach. Koszty wymiany lamp będziemy spłacać przez okres 6 lat.  Warto pamiętać, że gmina sama nie byłaby w stanie sfinansować jednorazowo tak ogromnego przedsięwzięcia.

Opłacamy dostawę wody i energii elektrycznej do obiektów komunalnych. Naturalnie potem obciążamy tymi kosztami mieszkańców wynajmujących te obiekty od gminy.

Staramy się, w miarę naszych możliwości, zrobić jak najwięcej w celu ochrony środowiska. Opracowano „Program Ochrony Środowiska”, pracujemy nad rozwiązaniem problemu dzikich wysypisk śmieci. Przy pomocy Zespołu Szkół prowadzimy akcję „Sprzątania świata”

WARTO ŻYĆ KULTURALNIE

Wydatki na kulturę to niewątpliwie bardzo istotny wyznacznik poziomu i jakości życia w gminie. Wiadomo, że im wyższą kulturę przejawiają mieszkańcy, tym w gminie żyje nam się lepiej. Niestety podobnie jak w przypadku oświaty o wiele łatwiej jest tutaj dokładnie policzyć koszty jakie ponosimy, niż przeliczyć na konkretne złotówki zysk jaki przynosi społeczności gminnej organizacja imprez kulturalnych. Wynika to z tego, że są one po pierwsze nieobliczalne, a po drugie widoczne są dopiero z większej perspektywy czasowej.

Gmina wyda w tym roku na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego prawie 118.000 zł. Utrzymujemy z tych pieniędzy Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Czarnowie z filią w Kołbaczu, która otrzyma z budżetu prawie 75.000 zł. Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich. 

ZABAWA I SPORT

Na sport i rekreację wydamy w 2005 roku 91.400 zł.
Na organizowanie szkolenia młodzieży w piłce nożnej, utrzymanie stadionu piłkarskiego w Kołbaczu przeznaczono 57.900 zł. Organizacja Dożynek Gminnych, Pucharu Wójta, Dnia Seniora i innych imprez okolicznościowych to kwota rzędu 17.500 zł. Stworzenie boiska sportowego w Kartnie to kolejne 6.000 zł. Pozostałe pieniądze przeznaczone będą na rozbudowę placów zabaw dla dzieci, gminne rozgrywki w piłce siatkowej oraz prace renowacyjne boisk sportowych w pozostałych miejscowościach.

DEFICYT BUDŻETOWY I DŁUG GMINY

Porównując wielkość dochodów gminy oraz jej wydatków możemy się łatwo zorientować, że w 2005 roku Gmina Stare Czarnowo  wyda mniej pieniędzy niż wyniosą jej tegoroczne dochody. Jeżeli od 6.599.498 zł spodziewanych dochodów odejmiemy 6.559.498 zł przewidywanych wydatków otrzymamy 40.000 zł nadwyżki budżetowej.  Wystąpienie nadwyżki budżetowej świadczy o stabilnej sytuacji finansowej gminy, ale również o tym, że jej wystąpienie konieczne jest ze względu na konieczność spłaty zobowiązań z tytułu  pożyczek.

Tak więc naszą nadwyżkę musimy przeznaczyć na spłatę części raty pożyczki jaką zaciągnęliśmy  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie inwestycji w zakresie gazyfikacji gminy. Planowano początkowo spłacić jedną ratę w wysokości 140.000 zł. Jednak na koncie bankowym gminy   wciąż znajdują się pieniądze, które uzyskaliśmy ze sprzedaży gruntów Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Rada Gminy podjęła więc decyzję o wcześniejszej spłacie całej pozostałej części pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 640.000 zł. Skąd weźmiemy na to pieniądze? 40.000 to nadwyżka budżetowa, pozostałe 500.000 zł to wolne środki  na rachunku bankowym gminy. Czy nam się to opłaca? Tak, bo Wojewódzki Fundusz umorzy nam, w nagrodę za wcześniejsza spłatę,  część pożyczki i w rezultacie zapłacimy mniej pieniędzy. I ponownie tak, bo wskaźnik zadłużenia gminy spadnie do zera.  A to daje nam możliwości zaciągania  nowych kredytów  do finansowania planowanych w kolejnych latach dużych inwestycji, takich jak budowa sali gimnastycznej w Kołbaczu oraz budowa sieci kanalizacyjnej  na terenie gminy.

 

Zestawienie dochodów Gminy 
Stare Czarnowo w latach 2003-2005

 

  Wyszczególnienie

2003 rok

2004 rok

2005 rok

Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

Plan

Struktura

( w zł)

%

( w zł)

%

( w zł)

%

DOCHODY WŁASNE

3 974 627

59,16%

3 705 412

54,97%

3 549 528

53,78%

Dochody podatkowe

1 979 427 

29,46%

2 181 951

32,37%

2 212 500 33,53%

Wpływy z usług

116 263

1,73%

145 193

2,15%

248 400

3,76%

Dochody z majątku gminy

1 160 750

17,28%

614 356

9,11%

267 860

4,06%

Inne dochody

718 187

10,69%

763 912

11,33%

49 990

0,76%

Udziały w dochodach budżetu państwa

505 780

7,53%

677 925

10,06%

770 778

11,68%

POZOSTAŁE DOCHODY

2 743 834

40,84%

3 035 183

45,03%

3 049 970

46,22%

Subwencje

2 118 193

31,53%

2 227 937

33,05%

1 997 899

30,27%

Dotacje na zadania własne

141 369

2,10%

95 826

1,42%

209 578

3,18%

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami

484 272

7,21%

711 420

10,55%

842 493

12,77%

DOCHODY OGÓŁEM

6 718 461

100,00%

6 740 595

100,00%

6 599 498

100,00%

Zestawienie wydatków Gminy

Stare Czarnowo w latach 2003-2005

  Wyszczególnienie

2003 rok

2004 rok

2005 rok

Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

Plan

Struktura

( w zł)

%

( w zł)

%

( w zł)

%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 663 030

39,64%

2 367 409

35,12%

2 554 236

38,70%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 462 712

21,77%

1 314 721

19,50%

1 389 850

21,06%

POMOC SPOŁECZNA I OPIEKA ZDROWOTNA

773 383

11,51%

1 046 972

15,53%

1 285 506

19,48%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

39 529

0,59%

208 100

3,09%

292 650

4,43%

GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

453 681

6,75%

336 818

5,00%

331 300

5,02%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO

106 495

1,59%

136 650

2,03%

117 970

1,79%

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

58 487

0,87%

70 274

1,04%

91 400

1,38%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

225 803

3,36%

135 500

2,01%

191 370

2,90%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

60 455

0,90%

65 979

0,98%

71 690

1,09%

POZOSTAŁE WYDATKI

210 088

3,13%

94 725

1,41%

233 526

3,54%

WYDATKI OGÓŁEM

6 053 663

100,00%

5 777 148

100,00%

6 559 498

100,00%

 

Przedstawiliśmy Państwu najważniejsze składniki budżetu naszej Gminy na rok 2005. W ciągu roku budżet podlega ciągłej analizie i ocenie, podlega również zmianom, które mają urealnić jego realizację.
Mamy nadzieję, iż lektura niniejszej publikacji sprawi, że budżet stanie się dla Państwa  dokumentem czytelnym.

 

Informator Budżetowy opracowany został przez Referat Księgowości Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.
Przy opracowaniu Informatora korzystano z publikacji: ”Budżet gminy dla praktyków” Wojciecha Misiąga

 

Dane liczbowe obrazują stan na dzień 30.06.2005

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-09-2006 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 04-09-2006 15:12