herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Gminy Stare Czarnowo
Strategia rozwoju Gminy Stare Czarnowo
Stare Czarnowo, czerwiec 2003Spis treści

 1. Wprowadzenie
  1. Harmonogram prac
  2. Skład osobowy członków Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
 2. Analiza strategiczna
  1. Kluczowe problemy
  2. Wizja gminy
  3. Misja gminy
 3. Struktura celów strategii
 4. Cele strategiczne i cele szczegółowe
  1. Cel strategiczny nr 1: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadów komunalnych i przemysłowych
   • Cel szczegółowy nr 1.1. Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków i sieci wodociągów
   • Cel szczegółowy nr 1.2. Budowa instalacji sanitarnej i wodociągowej
   • Cel szczegółowy nr 1.3. Poprawa gospodarki odpadami w gminie
  2. Cel strategiczny nr 2: Podniesienie standardu życia mieszkańców gminy
   • Cel szczegółowy nr 2.1. Ocena istniejącej bazy rekreacyjno - wypoczynkowej i oświatowej
   • Cel szczegółowy nr 2.2. Opracowanie planu rozwoju turystyki, wypoczynku i oświaty
   • Cel szczegółowy nr 2.3. Stworzenie warunków dla inwestycji w turystykę
  3. Cel strategiczny nr 3: Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów
   • Cel szczegółowy nr 3.1. Pozyskanie terenów pod inwestycje
   • Cel szczegółowy nr 3.2. Stymulowanie i wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego
   • Cel szczegółowy nr 3.3. Poprawa infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej
  4. Cel strategiczny nr 4: Promocja gminy
   • Cel szczegółowy nr 4.1. Współpraca z partnerami gminy w obszarze promocji
   • Cel szczegółowy nr 4.2. Poprawa warunków obsługi interesantów
   • Cel szczegółowy nr 4.3. Projektowanie imprez promujących gminę
 5. Monitoring realizacji strategii rozwoju gminy
 6. Skład osobowy podzespołów do prac nad realizacją celów strategicznych
 

 

 

1. Wprowadzenie

Gmina Stare Czarnowo jako jedna z dziewięciu gmin powiatu gryfińskiego realizuje Program Rozwoju Instytucjonalnego będący częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, realizowany przez Rząd RP ze środków Banku Światowego. Program ten ma odegrać istotną rolę w procesie przekształcania obszarów wiejskich i przygotować je do pełnego wykorzystania możliwości, jakie niesie zbliżające się członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Zrealizowanie Programu przyczyni się do podniesienia poziomu i efektywności działania administracji samorządowej, przygotuje Gminę do skutecznego wykorzystania środków na rozwój infrastruktury oraz rozwój społeczny, a co za tym idzie do podniesienia poziomu życia mieszkańców.

Etap prac

Termin

Powołanie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie strategii

24 marca 2003

Spotkanie z konsultantem z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

24 marca 2003

Opracowanie przez zespół zadaniowy profilu jednostki

30 kwietnia 2003

Powołanie Komitetu Rozwoju Gminy

  6 maja 2003

Rozesłanie profilu jednostki do członków Komitetu

8 maja 2003

I sesja Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

14 maja 2003

Przygotowanie Projektu Strategii Rozwoju

19 maja 2003

Przekazanie Projektu Strategii Rozwoju członkom Komitetu

21 maja 2003

II sesja Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

6 czerwca 2003

Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

7 lipiec 2003

 

Członkowie Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Imię i nazwisko

Reprezentowana instytucja

Marek Woś
Przewodniczący Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Zespołu Opracowującego Strategię)

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Genowefa Piskorz
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Zespołu Opracowującego Strategię)

Zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo

Marzena Grzywińska
Sekretarz Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Zespołu Opracowującego Strategię

Inspektor ds. oświaty i kultury UG Stare Czarnowo

Edward Piechowski

Radny Rady Gminy – v-ce przew. Rady

Jacek Chudak

Radny Gminy Stare Czarnowo

Zenon Róg

Radny Gminy Stare Czarnowo

Tadeusz Wiśniewski

Prezes eLTe sp. z o.o. Kołbacz

Grażyna Łogin

Dyrektor Gimnazjum w Kołbaczu

Kazimierz Mendak

Przewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo

Ks. Dariusz Doburzański

Proboszcz Parafii Kołbacz

Maria Łoś

Radna Gminy Stare Czarnowo

Ks. Stanisław Suzynowicz

Proboszcz Parafii w Starym Czarnowie

Maria Wichrowska

Pomorska Agencja Nieruchomości

Paweł Dmytrenko

Przedsiębiorca z Żelewa

Andrzej Kotuła

Przedsiębiorca z Kołowa

Piotr Smykla

Radny Gminy Stare Czarnowo

Elżbieta Matejczuk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbaczu

Agata Baran

Skarbnik Gminy Stare Czarnowo

Maria Tomecka

Dyrektor Oddz. Banku Spół. W Starym Czarnowie

Jan Zacharski

Radny Gminy Stare Czarnowo

Czesław Mielnicki

Radny Gminy Stare Czarnowo

Lucjan Siciński

SKR Stare Czarnowo

Wiesław Grzywiński

Radny Gminy Stare Czarnowo

Sławomir Piński

Dyrektor Binowo Park – Golf Club

Grażyna Małecka

Radna Gminy Stare Czarnowo

Lidia Pięta

Lekarz NZOZ St. Czarnowie, Przew. Rady Pow.

Bogumiła Cioch

Radna Gminy Stare Czarnowo

Bartosz Kotylak

Radny Gminy Stare Czarnowo

Władysław Kałucki

Radny Gminy Stare Czarnowo

Sławomir Doburzyński

Gazeta Szczecińska, starostwo powiatowe

Zbigniew Skrzypa

Przedsiębiorca z Binowa

Jacek Gorczyca

Radny Gminy Stare Czarnowo

Dariusz Ruszczycki

Radny Gminy Stare Czarnowo

Michał Matecki

KRIMFO d’ORO Sp. z o.o.

Eryk Wiśniewski

KRIMFO d’ORO Sp. z o.o.,TERRA VIVA sp.z .o.o

W pracach nad strategią rozwoju gminy uczestniczył Tomasz Kafel, ekspert PRI.

2. Analiza strategiczna

Analiza strategiczna została przeprowadzona metodą SWOT

 Analiza otoczenia wewnętrznego 

Mocne strony

Słabe strony

 1. Położenie geograficzne
 2. Istnienie pola golfowego, puszczy
 3. Potencjał turystyczno-wypoczynkowy
 4. Atrakcyjne tereny pod inwestycje nieprzemysłowe
 5. Nieskażone środowisko naturalne
 6. Brak uciążliwego przemysłu
 7. Bliskość dużego miasta - Szczecina
 8. Bliskość trasy krajowej A –3 oraz granicy państwa
 9. Zabytki – kompleks pocysterski w Kołbaczu, cmentarz żołnierzy niemieckich lapidarium w Glinnej
 1. Brak uregulowania gospodarki wodno-ściekowej
 2. Brak przygotowanych potencjalnych terenów pod inwestycję (plan zagospodarowania przestrzennego)
 3. Słaba infrastruktura (komunikacja, baza noclegowa i gastronomiczna)
 4. Słaba świadomość swoich możliwości wśród mieszkańców gminy
 5. Słaba promocja gminy
 6. Brak współpracy z innymi gminami i innymi partnerami instytucjonalnymi
 7. Słaba baza oświatowa

 Analiza otoczenia zewnętrznego
Szanse

Zagrożenia

 1. Wzrost zainteresowania agroturystyką
 2. Możliwość pozyskania funduszy strukturalnych, zewnętrznych
 3. Możliwość poprawy stosunków z Parkami Krajobrazowymi, ZZD Kołbacz i innymi partnerami
 4. Przyłączenie do komunikacji miejskiej miasta Szczecina
 5. Wykorzystanie potencjału intelektualno-kulturalnego Szczecina  
 1. Wysoki poziom ukrytego bezrobocia, małe gospodarstwa rolne (bez potencjału rozwoju)
 2. Monopolistyczna pozycja ZZD Kołbacz
 3. Uwarunkowania prawne działalności Parków Krajobrazowych
 4. Wzrost przestępczości
 5. Postępującą dewastacja i zanieczyszczenie środowiska naturalnego
 6. Konkurencja sąsiednich gmin
 7. Odpływ wykształconych ludzi z terenów gminy

 

Kluczowe problemy

Na podstawie profilu gminy oraz analizy strategicznej, za kluczowe problemu rozwoju gminy zostały uznane:

 1. Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
 2. Brak terenów pod inwestycje
 3. Wysokie bezrobocie, wzrost przestępczości
 4. Słaba infrastruktura techniczno-komunikacyjna
 5. Brak promocji gminy

 

Wizja gminy

Wizja gminy została sformułowana na podstawie analizy strategicznej gminy.

 Gmina Stare Czarnowo atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Misja gminy

Rozbudowa infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego, rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo-kulturalnych.

 

CELE STRATEGICZNE I CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel strategiczny nr 1: 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

 Cele szczegółowe: 

1.1. Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków i sieci wodociągów

Zadania

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Kartnie, Kołbaczu, Żelewie
 • pozyskanie funduszy pomocowych na realizację ww. zadania

Istniejące obiekty   służące zaopatrzeniu mieszkańców w wodę oraz odprowadzaniu ścieków zbudowane zostały w oparciu o przestarzałe technologie. Wysokie koszty eksploatacji, zagrożenie dla środowiska oraz występowanie częstych awarii uzasadniają podjęcie kroków w celu ich modernizacji. 

1.2.  Budowa instalacji sanitarnych i wodociągowych

 Zadania

 • wyłonienie inwestorów lub wykonawców budowy i eksploatacji instalacji sanitarnych i wodociągowych
 • składanie wniosków o pozyskanie funduszy z zewnątrz (m. in. fundusze unijne)

 Brak instalacji sanitarnych w miejscowościach : Komorówko, Nieznań, Stare Czarnowo, Dobropole, Binowo, Kołowo oraz w części miejscowości: Dębina, Glinna wymusza wszczęcie inwestycji w tym zakresie.

 1.3. Poprawa gospodarki odpadami w gminie.  

Zadania

 • opracowanie gminnego planu zagospodarowania odpadów
 • udział w organizowaniu regionalnego programu zagospodarowania odpadów
 • edukacja mieszkańców gminy w zakresie segregacji odpadów
Gmina nie posiada własnego wysypiska śmieci, wykorzystuje trzy podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów komunalnych: ze Szczecina : Rethmann i MPO oraz MPO Stargard Szczeciński. Powstała inicjatywa budowy zakładu utylizacji odpadów w Czarnówku w sąsiedniej gminie Widuchowa stwarza szansę na szybkie rozwiązanie tego problemu na terenie gminy Stare Czarnowo.

Cel strategiczny nr 2: 

PODNIESIENIE STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY

Cele szczegółowe:

2.1.  Ocena istniejącej bazy rekreacyjno-wypoczynkowej i oświatowej

 Zadania:

 • stworzenie bazy danych o nieruchomościach
 • określenie potrzeb w zakresie bazy oświatowej

Jedyną   realną szansą na podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy jest wykorzystanie jej walorów turystycznych i rekreacyjnych .

Brak możliwości rozwoju przemysłu oraz bliskość Szczecina stanowią duży potencjał dla tworzenia bazy turystyczno-rekreacyjnej.

2.2. Opracowanie planu rozwoju turystyki, wypoczynku i oświaty

Zadania:

 • opracowanie dokumentu pt. „Plan rozwoju turystyki”
 • rozbudowa bazy oświatowej (sala gimnastyczna, boisko szkolne)
 • opracowanie koncepcji stworzenia ścieżek rowerowych, pól namiotowych
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
 • rozbudowa biblioteki publicznej
 • prowadzenie szkoleń w zakresie agroturystyki

2.3. Stworzenie warunków dla inwestycji w turystykę

Zadania:

 • składanie wniosków o dofinansowanie realizacji wybranych inwestycji turystycznych

Przyjazny klimat w działaniach gminy w zakresie polityki podatkowej, informacyjnej i szkoleniowej stanowić będzie bazę do realizacji wytyczonego celu.

Cel strategiczny nr 3:

STWORZENIE DOGODNYCH WARUNKÓW DLA INWESTORÓW 

Cele szczegółowe

3.1. Pozyskanie terenów pod inwestycje

Zadania

 • dokonywanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • stworzenie bazy danych terenów przeznaczonych pod inwestycje

Gmina jest właścicielem zbyt małej liczby nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, czyni więc starania by właściciele takich gruntów uczestniczyli w procesie ich przekształcania.

3.2. Stymulowanie i wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego

Zadania

 • stworzenie polityki podatkowej atrakcyjnej dla potencjalnych inwestorów
 • zorganizowanie punktu informacyjnego o możliwych inwestycjach

Teren gminy jest doskonałą bazą dla rozwoju drobnych przedsiębiorstw, które należy wspierać oraz inicjować powstawanie nowych.

3.3. Poprawa infrastruktury techniczno-komunikacyjnej

Zadania

 • monitowanie zarządców dróg celem przyspieszenia remontu dróg leżących na terenie gminy (m. in. droga dojazdowa do Binowo - Park)
 • starania o uzyskanie podwykonawstwa w realizacji wspólnych przedsięwzięć z zarządcami dróg
 • podejmowanie działań w celu skrócenia czasu wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 • wykorzystanie dla obopólnej korzyści dróg zakładowych Nadleśnictwa i dróg gminnych
 • rozbudowa sieci gazowej na terenie całej gminy

Istniejący system komunikacyjny nie zabezpiecza wszystkich potrzeb mieszańców i gości gminy, dlatego też należy dokonać wszelkich starań aby poprawić stan istniejący.

Cel strategiczny nr 4:

PROMOCJA GMINY 

Cele szczegółowe

 4.1. Współpraca z partnerami gminy w obszarze promocji

Zadania

 • zawieranie umów partnerskich z gminami z kraju i zagranicy
 • współdziałanie z partnerami gminy przy reklamowaniu obiektów turystyki i wypoczynku (emisja folderów, monografii itp.)
 • powołanie grupy roboczej w celu rozwoju współpracy z gminami sąsiednimi i partnerskimi
 • współdziałanie z Nadleśnictwami: Gryfino i Kliniska w ramach realizacji    programu Leśnego Kompleksu Promocyjnego

Najmniej wykorzystaną dotychczas możliwością promocji gminy jest współpraca z istniejącymi na jej terenie podmiotami i partnerami z poza jej terenu.

Wspólne wykorzystanie możliwości promocji pozwoli na zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów.

4.2. Poprawa warunków obsługi interesantów.

Zadania
 • przystosowanie siedziby administracji samorządowej do potrzeb interesantów
 • dostosowanie bazy informatycznej do potrzeb sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej
 • prowadzenie programów edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców
 • podnoszenie kwalifikacji urzędników
 • standaryzacja wniosków i podań składanych w urzędzie

Siedziba gminy wymaga gruntownego remontu lub wykorzystania innych obiektów, które będą lepiej spełniać odpowiednie warunki pracy oraz obsługi interesantów. Istniejąca baza administracyjna jest niedostosowana w znacznym stopniu do dzisiejszych standardów i oczekiwań interesantów.

4.3. Projektowanie imprez promujących gminę

Zadania
 • organizowanie „Dni gminy”
 • udział w targach, prezentacjach i seminariach

organizowanie cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych

 

MONITORING REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY

Za prowadzenie monitoringu realizacji strategii odpowiedzialny jest wójt gminy.
Za ocenę postępu i skutków realizacji strategii odpowiedzialni są radni gminy .
Zasady monitorowania i oceny realizacji strategii:

 • bieżące informowanie osób i instytucji bezpośrednio zainteresowanych
 • publikowanie informacji w portalu internetowym
 • zamieszczanie informacji i ocen w biuletynach informacyjnych i gazetach lokalnych

Aktualizacja strategii odbywać się będzie poprzez:

 • cykliczne spotkania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii, który   wprowadzał będzie ewentualne projekty zmian w strategii
 • konsultacje z członkami Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
 • uchwalanie projektów zmian

 

W trakcie II sesji Komitetu Społeczno-Gospodarczego wyłoniono 4 podzespoły do prac nad celami strategicznymi.

 Zespół I - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadów komunalnych i przemysłowych

 1. Nowicki Kazimierz
 2. Piechowski Edward
 3. Wiśniewski Eryk
 4. Gorczyca Jacek
 5. Skrzypa Zbigniew
 6. Mendak Kazimierz

Zespół II - Podniesienie standardu życia mieszkańców gminy

 1. Grzywińska Marzena
 2. Piskorz Genowefa
 3. Kotylak Bartosz
 4. Łogin Grażyna
 5. ks. Suzynowicz Stanisław
 6. Kotuła Andrzej
 7. Mendak Kazimierz
 8. Matejczuk Elżbieta

Zespół III - Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów

 1. Woś Marek
 2. Matecki Michał
 3. Cioch Bogumiła
 4. Wiśniewski Tadeusz
 5. Dmytrenko Tadeusz
 6. Skrzypa Zbigniew
 7. Smyla Piotr
 8. Ruszczycki Dariusz

Zespół IV – Promocja gminy

 1. Baran Agata
 2. Chudak Jacek
 3. Pięta Lidia
 4. Małecka Grażyna
 5. Smykla Piotr
 6. Kotylak Bartosz
 7. ks. Doburzyński Dariusz
 8. Doburzyński Sławomir
 9. Matejczuk Elżbieta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2004 16:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2004 16:29