herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr  VIII / 03 z VIII  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 28 kwietnia  2003r.

Protokół Nr VIII / 03

Protokół Nr  VIII / 03 z VIII  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 28 kwietnia  2003r. w godz. od 11.00 - 14.15


VIII Sesję Rady Gminy Stare Czarnowo  o godzinie 11.00 otworzył Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów  / w tym Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, przedstawicieli prasy /. Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum – obecnych 15 radnych,  można obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów :

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołów  z poprzednich sesji tj. z dn.17.03.03r. i 7.04.03r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o pracy Rady w okresie między sesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2002r oraz udzielenia absolutorium. 
  1. przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej,   
  2. stanowiska komisji,
  3. opinie RIO w Szczecinie dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy   za 2002r. oraz  wniosku  komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia   Wójtowi  absolutorium.
  4. dyskusja, 
  5. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenie pierwszego statutu Zespołu Szkół  w Kołbaczu.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie  szczegółowych  zasad przyznawania  i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz   szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak  również tryb ich  pobierania.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,  
  3. podjęcie uchwały.   
 11.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy  Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,   
  3. podjęcie uchwały.   
 12. Zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad  VIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie wniesiono żadnych zmian.

W związku z czym kontynuowano obrady zgodnie z ustalonym porządkiem  przez Przewodniczącego Rady.

Ad.3 Przyjęcie protokołów  z poprzednich sesji tj. z dn.17.03.03r. i 7.04.03r.

Do protokołów z poprzednich sesji tj.
- z dnia 17.03.2003r.
- z dnia 07.04.2003r.
nie wniesiono żadnych uwag.

W związku z czym Przewodniczący Rady P.Mendak poddał je do przegłosowania / głosowanie odbyło się jednocześnie nad dwoma protokołami /:
- za przyjęciem w / w protokołów głosowało 15 radnych.
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie i stanowią załączniki nr 3 i 4
do protokołu z dnia.28.04.2003r. 

Ad. 4  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójt Gminy P..Marek Woś poinformował, że w okresie między sesyjnym m.in. podejmował działania wspólnie z pracownikami Urzędu  w zakresie:
- odbyło się spotkanie z przedstawicielem zarządu dróg wojewódzkich
w sprawie określenia zasad współpracy przy  budowie chodnika w m. Kołbacz.
Na ten cel zarząd wojewódzki ma 20.000zł i przy partycypacji tutejszej gminy można zbudować chodnik począwszy od zatoczki autobusowej /przy kościele/ aż do bramy pierwszej posesji za rzeką./ P.Nowaka / po prawej stronie drogi. 
Dodatkowo zostanie  uporządkowany teren przed wyjściem z sali gimnastycznej  / jest on nierówny/.
Wygospodarowane płyty a nadające się jeszcze do zabudowy  wykorzysta się do  zrobienia chodnika  w innych miejscach. Były propozycje wykonania chodnika w okolicach stadionu, na osiedlu, lecz ma być wyremontowany istniejący chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej po lewej stronie. 
- na części dróg wojewódzkich załatano dziury.
Jest planowana inwestycja odbudowy drogi między Glinną a Starym Czarnowem. Zostanie opracowany projekt w tym zakresie. Musi być przeprowadzona cała procedura związana z oddziaływaniem na środowisko pozwoleniem na budowę  itp. Środki na to zadanie są i na pewno w tym roku zostanie opracowana dokumentacja.
Wójt stwierdzi że jest to m.in. jego odpowiedź na zgłaszane wnioski, interpelacje  radnych.
- uczestniczył również w posiedzeniu Państwowej Komisji Uzupełnień w Gryfinie. Jednego z mieszkańców  udało się odroczyć na jego prośbę.
- brał udział w zjeździe delegatów Euroregionu Pomerania. Powstał zarząd, którego szefem został Wiceprezydent Miasta Szczecina. Ponadto w jego skład wszedł  Burmistrz Gryfina  P. Piłat. Wójt ma nadzieję, że  w ramach tego stowarzyszenia będzie mógł załatwić niektóre sprawy m.in. związane ze szkoleniami, dotacjami itp.   
- wystąpił z wnioskiem o anulowanie zaległych opłat w wysokości ok.2.000 zł. dot. składek za 2000r. – zostanie to umorzone. 
- odbyło się  przejęcie notarialne działki skarbu państwa od starostwa / działka przy piaskowni – dzikie wysypisko w Starym Czarnowie /.
Będzie szukał środków z zewnątrz, żeby to składowisko śmieci rekultywować  i ten teren odpowiednio zagospodarować. Przypuszcza , że  będzie to koszt w granicach od 100.000- 200.000 zł. Wójt stwierdził, że to wysypisko istnieje od wielu lat i należy zbadać szkodliwy wpływ na środowisko. Na pewno część  materiałów będzie musiało być utylizowane w specjalistycznych zakładach, natomiast pozostałą część  będzie trzeba  wywieść.
- uczestniczył w pierwszym posiedzeniu izby rolniczej w Starostwie w Gryfinie.    
Brał tam udział m.in. Dyrektor Agencji Własności  Rolnej Skarbu Państwa. Informował, że nie będą mogli przeznaczać dużych kwot pieniędzy na akcje dla bezrobotnych w miejscowościach po byłych PGR. Tutejszej gminy to nie dotyczy, lecz pewną kwotę zawsze udało się od nich wygospodarować..
Teraz ma być o wiele trudniej. Nasza gmina otrzymała od Agencji kwotę 15.000zl na dożywianie dzieci – do końca czerwca br.  
- brał udział w spotkaniu z Firm Retman w sprawie selektywnej zbiórki odpadów. Chciał ich zachęcić do tego, by w każdej miejscowości  takie obiekty powstały. Okazuje się jednak, że oni do tego przedsięwzięcia dopłacają i nawet chcą wynegocjować  umowę na istniejące już  miejsca zbiórek selektywnych.  
Wójt jednak uważa, że się to wkrótce wyjaśni i w każdej miejscowości zostaną takie pojemniki ustawione.
-zainicjowali założenie strony internetowej dla gminy i biuletynu informacji publicznej. Jest taki wymóg . Wspólnie ze Skarbnikiem Gminy był u profesjonalnego wydawcy odnośnie tej sprawy. Są  już podpisane stosowne umowy, jest już komunikat o założeniu takiej strony w internecie.
- w ramach  rozwoju instytucjonalnego pracują w Urzędzie Gminy założone zespoły z pracowników. Wykonywany jest dokument opisujący stan gminy. Odbywają się spotkania w temacie  tworzenia systemu komputerowego, strategii gminy / profil gminy/.
Jest jednocześnie opracowywany  wieloletni program inwestycyjny, o którym wcześniej wspominał. Jednak musi być w pierwszej kolejności opracowany profil gminy, później strategia i dopiero program  wieloletni.
Zostanie to wszystko przedstawione Radzie Gminy do zatwierdzenia  i będzie to obowiązywało od 1.01.2004r.  
- między czasie były załatwiane sadzonki dla tutejszej gminy celem  poprawy estetyzacji naszych  miejscowości. Było tych sadzonek przewiezionych bardzo dużo /kilkanaście tysięcy/. Wójt uważał, że za dużo ich było, gdyż  rosnących zauważył niewiele. Widzi także, że przy przedszkolu akcja  z tymi sadzonkami się nie udała. Wszystko tam wypadło, co było wsadzone.
Sadzonki były załatwione nieodpłatnie, a to dzięki przychylności nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Myślibórz,  Chojna, Babinek. Gmina poniosła koszty transport.
-został zmuszony do tego, żeby pójść na ścieżkę wywłaszczenia. Dot. to P.Drejasów. Musiał stanowisko zająć w tej sprawie, gdyż wszelkie nasze  propozycje w kierunku wykupienia tej działki, na której są usytuowane gminne studnie głębinowe nie dają efektów. Miał nadzieję, że przed świętami dojdą do porozumienia. Wówczas P.Drejasowi mieli odłączać wodę / stała już koparka, policja /, lecz na jego interwencje wstrzymano tę operację  To P.Drejas  oddźwięczył się  w ten sposób, że pojechał  na skargę do województwa.  
Takie było jego podziękowanie za wodę. 
- odbyło  się zebranie wiejskie w Żelisławcu na temat  wieży – telefonii komórkowej. Stworzono listę, na której wypowiadano się „za” i „przeciw” wybudowaniu tej wieży. Obecni byli na tym zebraniu również specjaliści, którzy wszystko wyjaśniali. Wójt myśli, że ta sprawa zakończy się bezkonfliktowo, z korzyścią dla gminy i mieszkańców. 
- w dalszym ciągu  musiał uczestniczyć w rozprawach sądowych  m.in.;
odnośnie sprawy P. Maziarza, który domaga się  przywrócenia do pracy i odszkodowania / Wójt przypomniał, że  z karty nauczyciela wynika, że jeśli ktoś  otrzymał wyrok za przestępstwa umyślne - wówczas  z mocy prawa stosunek pracy wygasa. Tylko musiał to stwierdzić /. Jest on prowadzony przez takich doradców, że  sprawę wygra. Był taki  incydent na ostatniej rozprawie, gdzie przedstawicieli  Urzędu Gminy i szkoły przeproszono za udział, gdyż zachowanie byłego dyrektora szkoły było niewłaściwe .
Druga rozprawa odbyła się w Sądzie Okręgowego w Szczecinie. Dot. Gminy  Mieszkowice, która jest pozwana  przez firmę wykonującą u nich  zakład utylizacji śmieci. Wykonywano to z geomembramy, która była przeznaczonej wcześniej jako dotacja dla Gminy Stare Czarnowo. a później nieodpłatnie przekazana dla Gminy Mieszkowice. Między czasie wykonawca zafakturował ją  ja jako swoją i domaga się  od nich pieniędzy.  Ta sytuacja trwa od 1992r./ 11 lat ciągnie się proces /.      
- odbył spotkanie z przedstawicielami ochrony zabytków  na temat zabytków w Kołbaczu. Czeka cały czas na załatwienie wniosku dot. Żelewa. Chce, żeby ten kościół wyremontować. Są w tej sprawie deklaracje z obydwu stron 
Jeśli chodzi o  Kołbacz, to chodzi tutaj o wykorzystanie tych zabytków bardziej  w celach komercyjnych, jest taki projekt W Gminie Słońsk wykorzystano zabytki  na budowę „integracyjnego domu  starców.” Otrzymuje się dużo pieniędzy z Unii Europejskej na tego typu obiektów, gdzie w starych budowlach tworzy się miejsca dla osób w podeszłym wieku.  W bardzo komfortowych warunkach   przebywają te osoby  / na 2 osoby przypada 1 pielęgniarka/.
Wójt uważał, że gdyby co takiego można było utworzyć /w porozumieniu z właścicielem tych obiektów po cysterskich- stara szkoła, spichlerz itd. /, to byłby taki zatrudnieniowy plan. Na pewno dużo osób znalazłoby zatrudnienie.
Są prowadzone rozmowy w  tym zakresie.
- z EKOWAR została podpisana ugoda w sprawie zaniechania procesu sądowego dot. niezapłaconych faktur z 2000r. Proces się zakończy i ugoda liczona będzie od 15.05.2002r. Jest korzystna dla gminy.
- zajmował się  świetlicą w Żelisławcu. Była tam podpisana umowa bez określonego czynszu dzierżawnego. Dodatkowo gmina płaciła za wszystkie media – wodę, wywóz śmieci, prąd. Z kolei ta osoba nie zwracała tych pieniędzy gminie. Była to bardzo korzystna umowa dla dzierżawcy zawarta na 10 lat i była ona trudna do rozwiązania.
W dniu 10.04.2003r. po negocjacjach został zawarty aneks do tej umowy, gdzie  
określona jest wysokość czynszu dzierżawnego, za media musi płacić ta osoba bezpośrednio dla dostawcy. Dzierżawca jest odpowiedzialny za estetykę otoczenia  i ogrodzenie. Ogrzewanie remizy było już w tej mowie, lecz nie było ogrzewana.
- uporządkowana została sprawa z instrumentami muzycznymi, które  były wcześniej dużym wysiłkiem zgromadzone w Domu Kultury w Starym Czarnowie. Nie były te instrumenty wykorzystywane , niszczały.
Pracownik szkoły zajmujący się obecnie  muzyką otrzymał ten sprzęt muzyczny, który chciał i  jest mu potrzebny - niektóre otrzymał dodatkowo do ozdoby. Ma on tworzyć zespół muzyczny. Pozostałe instrumenty, tutaj nie przydane zostały przekazane dla OSP Płoty w porozumieniu z Wojewódzkim Zarządem OSP. Dlatego, gdyż  wcześniej część instrumentów była nam przekazana od WZ OSP. 
- odbyto w dniu dzisiejszym spotkanie  z mieszkańcami  Starego Czarnowa
17 osób / celem uregulowania sprawy działki, której właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka w St.Czarnowie. Chce to uporządkować, wskazać co  do kogo należy. By wieloletni spór w tej sprawie  uregulować.
- najważniejszą sprawą  w tym okresie były negocjacje z ZWiK Szczecin.
Wójt ma nadzieję, że w dniu dzisiejszym te negocjacje znalazły swój finał.
W tej sprawie odbyło się kilka spotkań zarówno  u nas jak i na ich terenie, na których  naszym zadaniem było wynegocjowanie jak największej kwoty.
Były te rozmowy trudne, mozolne z udziałem Skarbnika Gminy, Ż-cy Wójta Myśli, że jest  wszystko na dobrej drodze. Zostanie ta sprawa uregulowana za kwotę 1.660.000zł. Wójt uważał, że każda kwota, która by tutaj nie padła będzie dla niektórych za mała. Będą na pewno komentarze, że można było więcej wynegocjować. Jednak nie było możliwości uzyskać większej kwoty, lecz taką maksymalnie kwotę na ten dzień z różnych powodów, również z powodów formalnych. Gmina jest właścicielem od niedawna – od 2000r. także  sięganie do zamierzchłych czasów  jest nieuzasadnione. Jest przekonany, że po sfinalizowaniu tej transakcji, uzyskane pieniądze zostaną  przeznaczone na rozwój gminy. Wszyscy mieszkańcy tej gminy muszą odczuć to, że  te pieniądze zostały uzyskane..

Ad. 5 Informacja o pracy Rady w okresie między sesyjnym.

Informację o pracy Rady w okresie między sesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady  P. K.Mendak. 
Poinformował o terminach odbytych posiedzeń komisji Rady tj;
- w dniu 9.04.2003r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Budżetowej w sprawie  wypracowania wniosku dot. udzielenia absolutorium  dla Wójta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2002r.
- w dniu 14.04.2003r. wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji  celem wypracowania stanowisk  w sprawach dot. dzisiejszej sesji,
- Była również  w tym dniu omawiana sprawa działek wodociągowych.
W dniu 16.04.203r. w Urzędzie Gminy odbyły się już pierwsze rozmowy z zespołem negocjacyjnym  z udziałem Wójta, jego Z-cą , Skarbnikiem Gminy.
Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 23.04.2003r. na terenie  Zakładu Produkcji Wody Miedwie i w dniu dzisiejszym tj.28.04.03r.o godz.9.00 w sali Urzędu. Ma nadzieję, że było to ostatnie spotkanie. Jest sporządzona mowa przedwstępna, notarialnie.    
- w dniach od 24 – 26.04.2003r. uczestniczył  w forum samorządowym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Tam przekonał się na jakim miejscu jest nasza gmina, jest to trudne do określenia. Gmina Kołbaskowo od trzech lat korzysta z funduszy pomocowych i jest to w budżecie na kwotę 9.700.000 zł.  Szczecin nie jest na tyle przygotowany, żeby udzielać gminom pomocy finansowych. Myślą o powołaniu takich służb, gdzie  wcześniej przed sporządzeniem projektu będzie  już gwarancja, że ten projekt będzie tak dobrze sporządzony, że  w 100% zostaną te środki uzyskane.
Rady przytoczył przykład Gminy w Nowogardzie, gdzie      inwestycja ma sięgać 66.000.000zł / kanalizacja całego miasta i ościennych miejscowości / i gmina musi wyasygnować kwotę  ok.6.000.000zł na projekt, nie mając gwarancji, że ten projekt zostanie pozytywnie zaakceptowany.
Również dyskutowano tam nad sprawami dot. rozwoju Miasta Szczecina oraz ościennych gmin  Chodziło o to, żeby sąsiadujące gminy z Gminą Szczecin zaczęły ze sobą współpracować. Również mówiono o  wspólnej inwestycji województw  dot. budowy autostrady.
W dalszej części swojej wypowiedzi P.Mendak powrócił do odbytych spotkań dot. działek wodociągowych , na których poproszono od ZWiK o pewne gwarancje / które  szczególnie wypływały od radnego Kałuckiego/.     
Takie gwarancje otrzymano od nich – zapoznał z treścią pisma w tej sprawie.
m.in. ZWiK  spółka  z o.o. ma zamiar utrzymywać i rozwijać statutową działalność gospodarczą prowadzoną na obszarze Gminy St.Czarnowo.
Zakład Produkcji Wody Miedwie będzie modernizowany i rozwijany, wyposażony  w nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Zostanie poszerzony zakres działania co wiązać się będzie  z utrzymaniem a nawet zwiększeniem poziomu zatrudnienia. Zamierza się  zatrudniać w ZPW Miedwie  w pierwszej kolejności mieszkańców  Gminy Stare Czarnowo., pod warunkiem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji zawodowych. Deklarują wolę rozwoju i współpracy z tutejszą gminą w zakresie ustalenia zasad i wdrażania świadczenia usług leżących w przedmiocie działania zakładu na rzecz podmiotów zamieszkałych bądź mających siedzibę na terenie Gminy Stare Czarnowo.  
Jak również deklarują wolę podejmowania inicjatyw / w uzgodnieniu z władzami gminy/ mieszczących się w podmiocie działania i leżących w interesie zakładu, a służących rozwojowi współpracy pomiędzy społecznością lokalną a zakładem.
Powyższe pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu dzisiejszym dodatkowo składano deklarację o zwiększeniu zatrudnienia w tym zakładzie osób z tereny tutejszej gminy. Ponadto  nie ma podstaw do uzyskania od ZWiK tzw. odszkodowania za bezumowne korzystanie z naszych nieruchomości od 1990r. – lecz dopiero od 2000r / 3 m-ce / do końca kwartału 2003r. P. Biryłło, która wyceniała te działki  jest największym autorytetem wśród osób, zajmujących się tymi sprawami. Nie można tego podważyć.
Także  wynegocjowano kwotę 1.550.000zł plus 110.000zł  inwestycji tzw. offsetowych, które  rozpoczną się jeszcze w tym roku.
- prowadził również rozmowy z P.Drejasem w sprawie wykupu działki, na której  zlokalizowane są gminne studnie. W rozmowach obiecuje, zapewnia, że  się zgadza na sprzedaż tej działki za ogólna kwotę 16.000zł, że będzie rozmawiał z żoną. Natomiast po wyjściu z Urzędu mówi co innego, jeździ na skargi. Rozmowy z nim są bezsensowne , przedkłada mapy , na których jego zdaniem są wykazane linie energetyczne  na jego działce, natomiast nie ma tego w terenie.      
- uczestniczył w zebraniu wiejskim w Żelisławcu w sprawie budowy tam wieży telefonii komórkowej. Uważał, że działania w tej sprawie zaszły tak daleko, że   trudno byłoby ją  odkręcić.

Ad. 6 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy P.A.Baran / przed omówieniem stanu finansowego gminy/ poinformowała o  przebiegu prowadzonych rozmów zespołów negocjacyjnych w sprawie działek wodociągowych. 
Poinformowała m.in. że odbyły się trzy spotkania tj. w dniach: 16, 23 i  28.04.2003r. w których uczestniczyli:
-  ze strony Gminy Stare Czarnowo;
 powołany zespół negocjacyjny  w 6 osobowym składzie, Wójt, Z-ca Wójta , Skarbnik Gminy, Prawnik P.T.Falko.
- ze strony ZWiK Szczecin;
Prezes ZWiK  P.Zieliński , Kierownik ZPW P.Mindziak, Dyrektor ds. ekon.-finan. P.Żywotko M. Radca Prawny P.Parszewski M. Gł.specjalista ds.kontraktów P.Piaszczyński A oraz  specjalista ds. gruntów P.Popławski  
Na I spotkaniu wystąpiono ze strony tutejszej gminy z propozycją ok.2.500.000zł, natomiast ZWiK z propozycją od 1.200.000zł do 1.400.000zł Nie wyrażali oni innej formy nabycia gruntów , jak tylko sprzedaż.
Na II spotkaniu  ZWiK przedstawił pismo - deklarację intencyjną dotyczącą tzw. pakietu społecznego i inwestycyjnego, mającego towarzyszyć ewentualnemu porozumieniu. Z naszej strony przedstawiono  wyliczoną kwotę, jaką chcielibyśmy  uzyskać ze sprzedaży – ok.2.300.000zł.
W skład  tej ceny weszły:
-wartość gruntów wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę,
- zadość uczynienie tzw. bezumowne korzystanie  z gruntów od 1992 – 2002r.
Na III spotkaniu została przedstawiona nowa kalkulacja nasza – po  zweryfikowaniu  terminu prawa do gruntów tj. od miesiąca  września 2002r.
I kw.2003r. Stąd nowe wyliczenie na kwotę 1.780.000zł.
w wyniku negocjacji wynegocjowano cenę 1.660.000 zł, w skład której wchodzi :
- 1.550.000zł  w gotówce , płatne w ratach do połowy 2004r.,
- 110.000zł tzw. offset czyli usługi materialne wykonane na rzecz naszej gminy.
ZWiK  Szczecin zobowiązał się wpłacić I ratę w wysokości 150.000zł do końca miesiąca maja br.
Prawnicy obu stron zostali zobowiązani do przygotowania przedwstępnej   umowy sprzedaży.  

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o stanie finansowym gminy za I kwartał 2003r / na koniec marca br./ i tak :
Z planowanych dochodów na  2003r.  w wysokości  5.491.197 zł
-  wykonano  1.582.785 zł  tj. 28,82%
Dochody z realizacji : zadań własnych, udziałów, subwencji, dotacji na zadania własne, środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 1.472.613 zł  tj.93,04%

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych: zadań zleconych na mocy ustaw wynoszą  110.172 zł.  tj.6,96%
Z planowanych wydatków na 2003r. w wysokości 5.371.197 zł
- wykonano 1.873.237 zł   tj.34,88
Tutaj zostało przekroczone to wykonanie, gdyż za okres 3 m-cy  winno wynosić ok.25%. Wpłynęła na to zapłata w m-cu styczniu br.  zaległych zobowiązań ZUS za m-c  wrzesień, październik, listopad i grudzień2002r.Odsetki z tego tytułu wynosiły kwotę  8.289,35zł.
Ponadto dodatkowo od stycznia – marca br. zapłacono w 4 kwotach dla EKOWARK kwotę łączną  99.303,22zł. Na podstawie  zawartej ugody z EKOWARK  będą płacone w 4 ratach  tj. do 15 maja, czerwca , lipca, sierpnia  kwotach 24.322,56zł, a piąta rata dot. odsetek .Jeśli raty będą płacone w terminach odsetki zostaną umorzone w całości.
Skarbnik zapoznała z wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki finansowej. Należy oszczędnie realizować te wydatki gminy. 

Porównując dochody i wydatki wynika  z tego, że mamy  na koniec marca br. deficyt w kwoce 290.452 zł , który zostanie pokryty z kredytów, ze środków na rachunku bieżącym.  Szczegółowa informacja o stanie finansowym gminy w zakresie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Ruszczycki zapytał: -czy były prowadzone rozmowy na temat dzierżawy działek w tych negocjacjach.
-wnosił o zamontowanie trzech lam oświetleniowych w Żelisławcu tj. na ul. Binowskiej, Krótkiej i Polnej.

Radny Kałucki - zapytał czego ma dotyczyć offset w wysokości 110.000zł.
- poinformował, że Komisja Rolnictwa dokonała przeglądu dróg na terenie gminy. Najważniejszymi sprawami były:
 -naprawy studzienki  kanalizacyjnej w Kołbaczu / na wysokości  sklepu  mięsnego, przed rzeką /. Jest ona zapadnięta i grozi niebezpieczeństwem dla  ruchu drogowego.     
-wyremontowanie odcinka drogi do Rekowa. Znajduje się tam   niebezpieczny garb oraz dziura.
-umieszczenie znaku na drodze do Żelewa tzw. sierżant / na wysokości   zakrętu przed wzniesieniem/. Wiele pojazdów wjeżdża w pole.  
-brak parkingu w Żelewie. Plac przy przystanku PKS jest sprzedany i nie ma    gdzie parkować pojazdy osób, którzy chcą skorzystać z plaży.
-zgłosił, że  zginęły kosze ustawione na surowce wtórne w Kołbaczu.  
Wójt zapytał, czy nie zostały one przesunięte w inne miejsce/
Radny uważał, że takie kosze powinny stać co najmniej w trzech punktach .
Stoją  takie kosze przy 8 bloku.

Radny Zacharski / w uzupełnieniu wypowiedzi radnego Kałuckiego/
poinformował, że Komisja Rolnictwa  dokonywała przeglądów dróg od strony Kołbacza, natomiast w maju br. będzie  kontrolowała drogi począwszy  od Starego Czarnowa  w kierunku Kołowa. Będzie sporządzony jeden protokół z tych dwóch posiedzeń wyjazdowych komisji, w którym to zostaną  wyszczególnione  wszystkie sprawy do  realizacji.   
- Widzi, że zostały już podjęte działania przez Wójta dot. remontu drogi wojewódzkiej Stare Czarnowo – Glinna.
Nie wie tylko czy jest ujęta do realizacji sprawa niebezpiecznego łuku w Kołbaczu. / Wójt poinformował, że ta sprawa jest brana pod uwagę/.
Radny uważał, że  sami mieszkańcy  powinni dbać o wiele rzeczy, a nie wyrzucają śmieci za garaże,  a nie do pojemników.
Będąc w Kołbaczu można zauważyć , że jest tam brudno, pomimo stojących pojemników- a jest tam i Spółdzielnia Mieszkaniowa i ZZD Kołbacz. 
Uważał, że w Nieznaniu się sytuacja trochę poprawiła .

Radny Gorczyca podziękował radnemu Kałuckiemu za poruszenie sprawy  oznakowania drogowego, parkingu w Żelewie.
- ponowił sprawę hydrantów – wybudowanie nowych, nawierzchniowych i ich właściwe oznakowanie.
- naprawa dachu świetlicy. Jest już pogoda i można podejmować działania w  tym zakresie.
-zgłosił, że istnieje zagrożenie na drodze powiatowej w Żelewie  na odcinku do domków jednorodzinnych w Żelewie. Są tam wyboje, wertepy, brak jakiejkolwiek nawierzchni.
W jednym miejscu znajduje się tam duże wgłębienie przy studni / pracownik oczyszczalni tę sprawę zgłaszał/. Jest tam rura, która może być uszkodzona podczas przejazdu tam ciężkich pojazdów.

Radny Mielniki zgłosił, że podczas akcji sprzątania zostały zebrane śmieci do worków  i złożone zostały za klubem w Dobropolu. Należałoby te worki wywieść, gdyż wkrótce odbędą się tam imprezy.
- zapytał, czy nie mogliby otrzymać z gminy zezwolenia na wycinkę krzaków przy terenie - od krzyża w kierunku Glinnej.     
Wcześniej zostało tam zebrane dzikie wysypisko , lecz obecnie ponownie są tam rzucane śmieci. W tym miejscu chcą zrobić w dniu 4.05.2003r o godzinie 13.00. na Św. Floriana  / po mszy / zlot wszystkich strażaków z terenu całej gminy.
Zaprosił na tę uroczystość Wójta P.Woś Marka.
- radny poruszył sprawę wody , gdyż w przeciągu 1 tygodnia kilka dni nie było wody w Dobropolu. Ludzie przychodzą do niego na skargę / potwierdziła to sołtys P.Myszkowska /.
- wnosił o naprawę  terenu -zatoki autobusowej.
Była już tam wcześniej nawieziona ziemia, lecz było mokro i zrobiły się tzw. koleiny. Należy tam ponownie nawieźć żużlu a oni to we własnym zakresie rozplantują.
- wnioskował o zlokalizowanie na cmentarzu w St. Czarnowie toalety dla osób przyjeżdżających na groby swoich bliskich.

Radny Chudak zapytał / w imieniu społeczeństwa Kołbacza /, czy jest  możliwość zorganizowania tam myjni samochodowej. Samochodów przybywa , a nie ma gdzie wykonywać tych czynności.

Radny Kotylak zapytał, jak wygląda sprawa dot. Domu Konwersów, gdyż   słyszy się różne wersje.
- ponowił wniosek dot. oznakowania wyjazdu z remizy strażackiej oraz  wycinki drzewa znajdującego się przy tej remizie. Zasłania ten wyjazd.
- zapytał, na jakiej zasadzie zostały przejęte  budynki OSP i kto  odpowiadać będzie za stan techniczny tych budynków nadających się już do remontu.. 
- plac zabaw dla dzieci. Słyszał, ze wkrótce  mają być tam podjęte działania. 
- zgłosił, że nadal nie ma koszy na śmieci.. chodzi o ustawienie przy blokach wzdłuż chodników.
- ponowił wniosek dot. wykoszenia trawy na boisku za rzeką  By tam korzystała z niego młodzież. Może zobowiązać ZZD Kołbacz w tej sprawie.
- wykonanie tzw. lewoskrętu  E 3 w kierunku drogi do Kołbacza.
/ Wójt przypomniał, iż w tej sprawie udzielał już informacji na poprzedniej sesji. Radny Kałucki uważał, że tam brakuje  drogowskazu w kierunku Kołbacz.
Jest tylko drogowskaz na Kobylankę /.Radny uważał, że należałoby to oznakować, gdyż często tam kierowcy wjeżdżają w pole.
-zapytał, kiedy będą  zrobione trybuny i elektryczność na stadionie.   

Radna Cioch ponowiła wniosek w sprawie przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy /szkoła, przedszkole itp./ otrzymali zatwierdzonego budżetu na 2003r. Chodziło o to, żeby wiedzieli  z czego mają się tłumaczyć na koniec roku i jak zaplanować rok 2004r.
-wnioskowała, żeby na przyszłą sesję  Skarbnik Gminy przedstawiła , jaka jest nadwyżka budżetowa, jakie zostały zobowiązania i jakie należności  do realizacji w roku 2003. Z tego co wie nasz budżet musi być w niektórych punktach poprawiony, ze względu na to, że dane podane przez poprzednią Skarbnik Gminy odbiegają trochę od rzeczywistości.
Dlatego tez prosi  o krótkie przedstawienie, w których punktach będą dokonane zmiany na następnej sesji. Były uwagi do naszego budżetu.

Radny Smykla wnioskował :
- o założenie  co najmniej w trzech miejscach na drodze w Dębnie  muld , gdyż bardzo szybko tam jeżdżą kierowcy a przede wszystkim  motocykliści.

Przewodniczący Rady poinformował, ze nie ma takiej możliwości to zlokalizować. Sprawa ta była już wcześniej  przedstawiana.

Wójt zapytał, czy ktoś powiadomił o tym policję.

Radny Piechowski poinformował, że zgłaszał te szybkie jazdy kierowców policji i nie przyjechali. Powód – brak paliwa.

Wójt stwierdził, że przyjmie to, jako zobowiązanie jego do rozmów w tej sprawie z Policją. Są to ich uprawnienia.

- dalej radny Smykla wnioskował, żeby  raz czy dwa razy w  m-cu przyjeżdżał pracownik  Urzędu Pracy w Gryfinie  do tutejszego Urzędu,czy do każdej miejscowości na terenie gminy celem umożliwienia osobom zarejestrowanym tam jako osoby bezrobotne składania podpisów.

- wnioskował o ustawienie w Dębinie dużego pojemnika na śmieci , by się przekonać czy będą śmieci tam wrzucane. Tworzą się tam wysypiska śmieci. 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania z   wykonania budżetu gminy za 2002r oraz udzielenia absolutorium. 

 

Przewodniczący Rady Gminy P.Mendak poprosił przewodniczącą komisji rewizyjnej o przedstawienie wniosku komisji dot. udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2002r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej P.G.Małecka zapoznała z treścią wniosku, który został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem wydania opinii.

Komisja Rewizyjna – po szczegółowym zapoznaniu się z wykonaniem budżetu gminy za 2002r. pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wnosiła o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
Wniosek komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Stanowiska komisji.

Wszystkie pozostałe trzy komisje stałe Rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 2002r.

Stanowiska komisji stanowią załączniki: nr  8, 9,10  do protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Piechowski zapoznał Radę z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 23.04.2003r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Stare Czarnowo z wykonania budżetu za 2002r. oraz w sprawie wydania opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2002r.
Opinie  w powyższych sprawach są pozytywne. 
Uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie tj. Nr XCII/211/2003 i Nr XCII/212/2003 stanowią  załączniki: nr 11 i 12 do protokołu.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższych sprawach Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i ceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r. oraz udzielenia absolutorium  i uchwała została przegłosowana ; - za podjęcie tej  uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2002r. oceniono pozytywnie i udzielono  absolutorium za 2002r. Wójtowi Gminy Stare Czarnowo /.

Jest to uchwała Nr VIII/53/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie  j/w  i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenie pierwszego statutu Zespołu   Szkół  w Kołbaczu.

Stanowiska komisji

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały statut Zespołu Szkół w Kołbaczu za wyjątkiem poniższych  §:

 • w  I dziale  § 2  ust.1 dopisać miejscowość Kołbacz.
 • w II dziale § 8 po ust.3 dopisać kompetencje rady szkoły.
  § 9 w ust.5  rozpoznać sprawę wprowadzenia stanowiska „doradca  zawodowy” 
  § 9 ust.1 pkt.7 wykreślić w treści wyraz „finansową”
  / tej sprawy nie było w stanowiskach poszczególnych komisji /.

Przewodnicząca Komisji Budżetu P.Cioch zapytała czy zostały uwzględnione wnioskowane na posiedzeniu komisji punkty dot. tego statutu, gdyż w stanowisku są ujęte tylko sprawy, które należy zmienić.
Z doświadczenia wie, że nie zawsze  stawiane wnioski są realizowane.
Dlatego też wnosiła o udzielenie informacji, czy w proponowanym statucie są te punkty  wprowadzone. Nie posiada nowego statutu.

Dyskusja

Przewodniczący Rady P.Mendak  stwierdził, że wg jego wiedzy  są te sprawy wprowadzone do nowego statutu.

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał proponowane punkty zawarte w stanowisku komisji budżetu tj.    

-  w  I dziale § 2      ust.1 dopisać miejscowość Kołbacz.

Radna Cioch poinformował, że chodziło o to, żeby przedul. Cystersów dopisać m.Kołbacz. Uważała, że powinno być napisane:  Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. W.O.P.K Gimnazjum  Kołbacz ul. Cystersów 9. 
Ta ul. Cystersów również może się odnosić do Starego Czarnowa.

Przewodniczący Rady P.Mendak poinformował, że w wyniku dyskusji doszli wspólnie z Wójtem oraz P.Grzywińską do wniosku / już po ustaleniach na posiedzeniu komisji/,  że  musi być  zapis w statucie / jako główna pieczęć / 
  „ Zespół Szkół w Kołbaczu”, natomiast każda ze szkół będzie miała swoją pieczątkę z konkretnym  adresem / radna Cioch uważała, że należało informować o takich rzeczach, gdyż co innego było ustalone na komisji, a co innego jest teraz /. Przewodniczący stwierdził, że obecnie jest dyskusja w tym temacie.

Wiceprzewodniczący uważał, że są tutaj przedstawione różne warianty  należałoby to dokładnie przeanalizować. Proponował, żeby pozostawić to tak jak jest, tylko dodać Kołbacz przed ul. Cystersów- jak proponuje radna Cioch.
A także może być  wpisany „Kołbacz:” przy kodzie  /74-106 Kołbacz/ , gdyż ten kod odnosi się również do tej miejscowości.

W wyniku burzliwej dyskusji w tym temacie Wójt proponował, żeby pozostawić „ Zespół Szkół w Kołbaczu” a przed ul. Cystersów dopisać ponownie m. Kołbacz .

Z tą propozycją wszyscy się zgodzili i taki zapis został wprowadzony w ust.1.

Przystąpiono na kolejnego wniosku  tj.
-  w  II dziale  §  8  po ust.3   dopisać kompetencje rady szkoły.

Wiceprzewodniczącego Rady odczytał proponowany ust.4, 5 i 6  dot.  kompetencji rady szkoły.
W tej sprawie nie zgłaszano żadnych uwag.
- § 9 w ust.5  rozpoznać sprawę wprowadzenia stanowiska „doradca zawodowy” 

Tutaj poinformowano, że po rozpoznaniu tej sprawy takie stanowisko nie musi być tworzone w szkole.

Radna Cioch poinformowała, że był jeszcze jeden wniosek komisji/ poparty przez pozostałe komisje / dot.§ 9 ust.1 pkt.7 – żeby wykreślić w treści wyraz „finansową”. Nie ma tego napisane w stanowisku.

Wiceprzewodniczący poinformował, że jest ten wyraz wykreślony w pkt.7 § 9 statutu.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia pierwszego statutu Zespołu Szkół w Kołbaczu  i po wprowadzeniu proponowanych zmian w załączniku do uchwały  - została ta uchwała przegłosowana:
- za uchwała głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2003 r./    
Jest to uchwała Nr VIII/54/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie  j/w  i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie  szczegółowych  zasad przyznawania  i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od  opłat jak również tryb ich  pobierania.

Stanowiska komisji.

Wszystkie stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały podjęcie uchwały w sprawie j /w.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie  szczegółowych  zasad przyznawania  i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich  pobierania i uchwała została przegłosowana:
za uchwała głosowało 14 radnych..
/ 1 radny był nieobecny w czasie głosowania/.
Uchwała została podjęta. / uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego/.
Jest to uchwała Nr VIII/55/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie  j/w  i stanowi wraz z załącznikiem - załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta   Gminy Stare Czarnowo.

Skarbnik Gminy P.A.Baran poinformowała, że Rada Gminy przy podejmowaniu uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta nie wzięła pod uwagę przepisów / Rozporządzenia. Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r.w sprawie  zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich - Dz..U. Nr 33, poz.264 oraz zmiana rozporządzenia z dnia 3.12.2002r.- Dz.U.Nr 210,poz.1784/,  które  dawały Wójtowi obligatoryjnie dodatek specjalny w wysokości od 20-40% maksymalnie – łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Skarbnik stwierdziła, że przygotowała  na posiedzenie komisji propozycje wynagrodzenia Wójta  minimalną / na ogólną kwotę 5.680zł/ i maksymalną 8.910.zł/ oraz obowiązujące wynagrodzenie na dzień dzisiejszy / 6.460zł/.. Dodatkowo przygotowała  cztery propozycje  wynagrodzenia Wójta tj.

 1. 7.584zł, 
 2. 6.500zł, 
 3. 7.160zł.. 
 4. 6.640zł.

Jak jej wiadomo komisje  przychyliły się do 4 propozycji  proponowanego wynagrodzenia Wójta.
Dodatek specjalny obowiązywały od 20.11.2002r., natomiast obecne wynagrodzenie od dnia 1.05.20023r.

Stanowiska komisji .   

Wszystkie komisje  Rady zaakceptowały 4 propozycje proponowanego wynagrodzenia dla Wójta tj.
- wynagrodzenie zasadnicze   3.800 zł  / dotychczasowe 4.200zł/
- dodatek funkcyjny               1.100 zł                         / 1.420 zł. /
- dodatek za wysługę lat            760 zł   / 20% /           /    840 zł /
- dodatek specjalny                   980 zł  / 20% /

Dyskusja.

Przewodniczący Rady P.Mendak poinformował, że porównując dotychczasowe wynagrodzenie Wójta miałby ogółem o 180 zł więcej niż obecnie  - po przyznaniu dodatku  specjalnego.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo  i uchwała została przegłosowana: 
- za uchwałą głosowało 15 radnych..
Uchwała została podjęta jednogłośnie / przyznano Wójtowi Gminy P.M. Woś
ogółem wynagrodzenie na kwotę 6.640 zł; w tym 20% dodatku specjalnego w kwocie 980zł/.

Jest to uchwała Nr VIII/56/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie  j/w  i stanowi  załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 12 Zapytania sołtysów.

Sołtys Żelewa P.Hoduń poruszyła sprawy:
-opłat za przyłącza gazowe
Poinformowała, że w dniu  12.12. 2002r.na sesji radny Piechowski  poruszył sprawę wpłat za przyłącza gazowe przez mieszkańców Żelewa. Do dnia dzisiejszego nie ma w tym zakresie żadnej interwencji ani wyjaśnień. Dużo osób te opłaty wpłaciło po 500zł, są tam i renciści i pytają ją czy coś jest wiadomym w tej sprawie. 
-o podjęcie działań w zakresie uruchomienia kursów  autobusu w soboty i niedzielę do Żelewa  Mieszkańcy nie mają czym dojechać nawet do lekarza.

Sołtys Nieznania P.Stramski
- akcja sprzątania.
Zgłosił, że odbyło się sprzątanie w Nieznaniu, lecz nikt nie zadbał o to, żeby te worki ze śmieciami zaraz wywieść.
Uważał, że jeśli organizuje szkoła taką akcję , to należy to przeprowadzić do końca , a nie  sołtys ma  organizować wywóz tych  worków ze śmieciami.

Sołtys Komorówki P.Żygadło poruszył sprawę:
- remontu drogi Dębina - Komorówka. Kiedy ten remont rozpocznie się.

Sołtys Kartna P.Golec  ponowił sprawę:
- remont świetlicy w Kartnie. Kiedy będzie on rozpoczęty.

Sołtys Dobropola P.Myszkowska
- ponowiła sprawę remontu drogi i dokończenia wycinki krzaków przy drodze do Dobropola. Zagraża to bezpieczeństwu jadących tam osób.
- czy jeszcze będą drzewka – sadzonki.

Sołtys Glinnej P.Zaremba poruszyła sprawy dot.
- poparła propozycję radnego Smykli dot. podjęcia działań w zakresie przyjazdu pracownika z PUP w Gryfinie do tutejszego  Urzędu Gminy / nie do każdej miejscowości/ w celu złożenia podpisów przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
-kosze na śmieci.
Wnioskowała, by Firma RETMAN nie zabierała dotychczasowych  koszy na śmieci. Dodatkowo załatwić pojemnik na papier oraz kosze celem ustawienia ich wzdłuż nowego  chodnika..
-podjąć działania odnośnie szybkiej jazdy kierowców w m. Glinna w późnych godzinach wieczornych.

W tej sprawie Kierownik Rewiru Łuszczewski stwierdził, że  droga jest po, żeby po niej jeździć. Nie są w stanie sprawdzić, czy ktoś szybko jeździ .i nie będą tych kierowców pilnować, żeby ich złapać. W Glinnej są założone progi zwalniające przy blokach, natomiast nie ma tam ograniczenia prędkości.
Pracują 24 godziny i nie dadzą rady być wszędzie o każdej porze. Często kontrolują teren zarówno w godzinach wieczornych jak i nocnych.   

Sołtys Kołbacza P.Kowalczyk poruszył sprawy:
- podjąć działania w zakresie uruchomienia dodatkowych linii autobusu ze Stargardu do Kołbacza – 2 kursów tj. w godzinach 12-13.00 oraz po 18-20.00.
Dojeżdża tam duża ilość młodzieży / zwiększy się ta ilość jeszcze w tym roku / i rodzice proszą o dodatkowe kursy, gdyż  dotychczas jest połączenie ze Stargardu do Kołbacza  w godzinach  od 15.00 – 18.00.
- wnosił o usunięcie słupa wysokiego napięcia stojącego przy ul. Cystersów  / na wysokości garaży/. Jest on tam nie potrzebny, wcześniej ktoś w niego uderzył. samochodem. 
- chciałby  we własnym zakresie wykonać kosz  na śmieci najtańszym kosztem i przedstawić  taki  wzór tego  kosza tutaj do akceptu . 
- odbył spotkanie z młodzieżą  i wspólnie opracowali propozycję  zagospodarowania Domu Konwersów. Nie ma na to finansów z gminy.
Taką propozycję przedłożył Wójtowi do zapoznania się i rozważenia.

Ad. 13 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz   sołtysów.

W związku z brakiem dalszych zapytań sołtysów Wójt  przystąpił do udzielenia odpowiedzi i tak:
- sprawa Domu Konwersów / sołtys P.Kowalczyk, radny Kotylak /. 
Wójt uważał, że nie powinna być jemu przedłożona propozycja zagospodarowania Domu Konwersów, lecz właścicielowi tego obiektu.
Nigdy nie powiedział, że  nie ma na  to finansów. Jednak uważa, że  finanse powinny być kierowane tam, gdzie będą racjonalnie wykorzystane. W tym przypadku wykorzystanie konwersów wg propozycji Dyrektora ZZD Kołbacz  mijają się. Nie widzi tutaj możliwości, by co miesiąc gmina wydawała  w granicach 5-6.000zł na utrzymanie tego obiektu. Uważał, że na pewno ten obiekt niszczeje, lecz jest to sprawa zabytków. Będzie się musiał znaleźć inny sposób na zagospodarowanie tego.
- dzierżawa działek wodociągowych, oświetlenie uliczne 
/ zgłaszał radny Ruszczycki/
O dzierżawie tych działek nie było mowy, gdyż druga strona w ogóle takiego
Typu rozwiązania tej sprawy nie brała pod uwagę.
Wójt uważał że takie prośby, jak założenie 3 lamp w Żelisławcu należy kierować na miejscu w terenie, a nie na sesji. Często wyjeżdża w teren i tam trzeba zgłaszać to i zaraz na miejscu to pokazać. Wykorzystywać jego obecność w terenie. Zapisał sobie tę sprawę  i musi zobaczyć na miejscu.
-offset, studzienka, odcinek do Rekowa , znaki , parking, kosze /zgłaszał radny Kałucki/,
Wójt poinformował, że jeszcze nie ma sprecyzowanych zadań rzeczowych jakie będą w offsecie lecz na pewno znajdzie się tam sprawa: przyłącza wody z Miedwia do Kołbacz, uporządkowanie sprawy z wodociągiem w Nieznaniu i inne sprawy ważne dla gminy. Należy usiąść nad tym by te priorytety znaleźć. Te zadania rzeczowe będą sfinansowane przez ZWiK .
Studzienka w Kołbaczu jest już obiektem zainteresowania i będzie to realizowane podczas wykonywania chodnika.
Temat drogi do Rekowa jest już mu znany i możliwe , że będzie trzeba ten odcinek zrobić. Jest już wiadomym wszystkim jaki jest procent wykonania budżetu za I kwartał br. i należy zwracać teraz uwagę by nie wpaść w jakąś pułapkę .
W sprawie znaków są już podjęte działania . Myśli, że jeszcze przed sezonem letnim sprawa zlokalizowania parkingu będzie załatwiona w porozumieniu z Nadleśnictwem Kliniska. Toczą się rozmowy w spr. zamiany działek.
Temat ten był załatwiany wcześniej lecz został odwołany i sprawa stanęła w miejscu. droga wojewódzka Stare Czarnowo-Gryfinio  /zgłaszał radny Zacharski/.
W sprawie drogi jest wykonywane projektowanie i należy trochę poczekać.
-Hydranty , świetlica, droga powiatowa /zgłaszał radny Gorczyca/.
Odnośnie hydrantów i ich oznakowania zostały już podjęte działania i nie wie dlaczego nie zostało to przynajmniej już oznakowane. W tej chwili nie może o to zapytać pracownika , który wyjechał służbowo.
To samo dotyczy drogi i znajdującego się tam niebezpiecznego wgłębienia.
-zezwolenie na wycinkę, woda , zajazd dla PKS, toalety /zgłaszał radny Mielnicki/.
Wójt poinformował, że dość długo trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew. Musi być opinia Parków Krajobrazowych także nie jest w stanie załatwić to w ciągu 3 dni. Był już przypadek, że miało to być zrobione po cichu , a później ukazało się to w gazecie, także należy z tym działać ostrożnie .  Jest mu wiadomym, że woda w Dobropolu się kończy, miejscowość Glinna również zasilana jest z tego źródła.  Nie mówił tego w sprawozdaniu, lecz zostało podane do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu dwustopniowym celem modernizacji, budowy kanalizacji i wodociągów. Mamy zamiar uporządkować gospodarkę wodno ściekową na terenie całej gminy.
Zajazd dla PKS będzie wyrównany, nie widzi tu żadnego problemu.
Jeśli chodzi o toalety na terenie cmentarza w St.Czarnowie należało by wejść w kontakt z właścicielem baru, który jest zlokalizowany w pobliżu cmentarza. Uważał, że budowa toalety byłaby kłopotliwa.
-myjnia samochodowa /zgłaszał Chudak/.
Myśli, że jeśli jest taka potrzeba w Kołbaczu, to niech to ktoś zorganizuje we własnym zakresie , będzie miał za to pieniądze.
-oznakowanie remizy, wycinka drzew, remont budynków OSP, plac zabaw, kosze, koszenie trawy, trybuny, krzyżówka /zgłaszał radny Kotylak/.
W sprawie oznakowania remizy oraz wycinki drzew przy niej musi wejść w kontakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich gdyż oni są właścicielami terenu.
W spr. przejęcia remizy OSP nie została jeszcze podpisana umowa z dyr. Malinowskim także o remoncie nie może mówić. Myśli , że pan Nocoń przelał już środki na budowę placu zabaw w Kołbaczu  jest już umówiony z wykonawcą tego placu z wykonawcą, który właśnie zwrócił mu uwagę o znajdujących się tam równoważniach. Powinny być one naprawione przez pracowników obsługi w szkole.
Jeśli chodzi o kosze na śmieci , to myśli , ze wspólnie z radnym Piechowskim –Prezesem Spółdzielni ten problem rozważą. Jest za tym , że gmina nie powinna się zajmować koszeniem trawy na boisku , mógłby to zrobić ktoś za 10l oleju napędowego.
Radny Z.Róg  poinformował, że wcześniej sami kosili tam trawę, później nie było kosiarki , a dyr. Malinowski nie wyrażał zgody na koszenie. Nie odbywają się mecze i trawa szybko rośnie.
W sprawie trybuny na stadionie otrzymał ofertę z dwóch firm .Jedna na kwotę 45.000,00zł dot. remontu tylko dwóch sektorów. Druga na same siedziska –koszt 45zł od sztuki. Wójt uważał, że jest to bardzo drogo i należy szukać innego sposobu. Myśli., że wspólnie z Przewodniczącym Rady wejdzie w kontakt z  Nadleśnictwem  na udostępnienie tańszego materiału i gospodarczym sposobem to zrobić.
Drogowcy podjęli już działania odnośnie drogi E 3. Oznaczono to już, pojawił się czarny punkt. Nie zmusi ich teraz przed budową obwodnicy na przebudowę tego skrzyżowania . Popiera sprawę ustawienia drogowskazu oznaczającego m.Kołbacz.
-budżet dla kierowników jednostek organizacyjnych , nadwyżka budżetowa /zgłaszała radna  Cioch/.
Wójt poparł radną w spr. przekazania budżetu na 2003r. poszczególnym kierownikom jednostek.
W sprawa nadwyżki, zobowiązań , należności będzie informacja na przyszłą sesję.
-szybka jazda, śmietnisko , kuroniówka /zgłaszał radny Smykla/.
Wójt poinformował , że sprawa szybkiej jazdy motorami i samochodami została już wyjaśniona przez Komendanta Rewiru Stare Czarnowo.
Odnośnie kosza to nie wie czy będzie to tam skutkować. Spróbuje to załatwić.
Poinformował również , że w spr. śmietniska w Glinnej wystosował pismo i nie wie czy coś było tam robione.
Radny Zacharski poinformował, że w tej sprawie rozmawiał z kierownikiem p.Kasprzakiem i obiecał , że po akcji siewnej będzie to zrobione na zewnątrz. Z wewnątrz  ogrodzenia zabiera śmieci przedsiębiorstwo z Gryfina.
Radny Piechowski uważał, że każdy właściciel powinien dbać o swój teren, a nie podrzucać mu nasze kosze.
Jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie to oni również nie mają pieniędzy. Złożony tam nasz wniosek w spr. zatrudnienia 6-ciu bezrobotnych z tego powodu nie jest jeszcze załatwiony. Uważał, że na pewno byłoby to tańsze żeby urzędnik przyjeżdżał do naszego Urzędu Gminy , a nie bezrobotni jeździli do Gryfina. Wystosuje w tej sprawie pismo.
-opłaty za przyłącza gazowe, autobus /zgłaszała radna Hoduń/.
W spr. przyłączy gazowych były zawarte umowy i zostały one zrealizowane także nie widzi podstaw do zwrotu tych pieniędzy. Natomiast tam gdzie były podpisane , a nie ma przyłączy zrobionych, to gmina na pewno zwróciłaby pieniądze. Natomiast, jeśli ktoś będzie chciał przyłącze i chce skorzystać z naszego gazociągu musi uiścić opłatą oraz  uzyskać pozwolenie, warunki.  
P.Hoduń stwierdziła, że w St.Czarnowie, Nieznaniu  nikt nie płacił za przyłącza. W Kołbaczu ludzie mają podłączone do samych mieszkań.
Wójt stwierdził, że  była przeprowadzona kontrola prze NIK – na wniosek Żelewa i  nie stwierdzono żadnych uchybień.
Ponadto zawsze powinno być rozeznanie ile osób  chce się podłączyć do gazociągu.
Jeśli chodzi o sprawę  autobusu w  soboty i niedziele – to musi również mieć rozeznanie, ile osób będzie z niego korzystało. Wówczas może wystąpić z ta sprawa  do PKS./ P.Hoduń nie potrafiła określić dokładnie tę ilość 
- akcja sprzątania / zgłaszali sołtys Stramski i radny Mielnicki/.
uważał, że  była ta akcja  nieskoordynowana, a na pewno potrzebna.
Tam, gdzie gmina wiedziała , te śmieci  byłą zabezpieczone. Na pewno nauczyciel był odpowiedzialny w każdej miejscowości za to. Ma nadzieje, że  w najbliższych dniach te worki będą zebrane i wywiezione. Prosił sołtysów do spisania ilości tych śmieci w swoich miejscowościach.
- remont drogi Debina – Komorówka / zgłaszał sołtys Żygadło /
Wójt poinformował, że wkrótce ten remont zostanie rozpoczęty tam.
- świetlica w Kartnie / zgłaszał sołtys Golec/.
Należy jeszcze trochę poczekać, materiały są już zgromadzone.
- droga do Dobropola, wycinka krzaków / zgłaszała sołtys Myszkowska/.

Wójt poinformował, że będzie prowadzony remont drogi od krzyżówki do Kołowa i przy tej okazji będzie remontowana droga do Dobropola.
Przewodniczący Rady poinformował, że  mają być zebrane pobocza wraz z pozostawionymi korzeniami  odpowiednim sprzętem.
Radny Róg zgłosił, że znajdują się tam zaraz na  samym wjeździe dziury.
Jeśli chodzi o sadzonki, to już ich więcej nie będzie  nikt się z tym nie ukrywał. Wszystkim było wiadomo na ten temat i każdy mógł je zabrać.
Jest ciekawy ile zostało tych sadzonek posadzonych. / P.Myszkowska  uważała, że należało o tym sołtysów powiadomić/.
-„kuroniówka” , kosze na śmieci i papier, szybka jazda /zgłaszała sołtys Zaremba/
Temat „kuroniówki” i szybkiej jazdy był już omówiony..
Rozważy sprawę koszy wzdłuż chodnika. Natomiast na temat kontenera na papier, nie może teraz odpowiedzieć.
- autobusy ze Stargardu, kosze, słup / zgłaszał sołtys Kowalczyk/.
Odnośnie dodatkowych kursów musi również wiedzieć ile osób będzie  dojeżdżało. Nie może składać obietnic, że gmina będzie załatwiać dowozy do szkół ponad gimnazjalnych , gdyż  połowę środków z budżetu wydaje  się na oświatę.  Gmina ma zapewnić dowóz do szkoły podstawowej i gimnazjum.
Uważał, że powinien być  sporządzony wniosek do Dyrekcji PKS w Stargardzie, poparty przez niego. Musi tam być  określona ilość osób,  która będzie dojeżdżała.
Na temat koszów była już mowa, więc nie będzie wyjaśniał.
Odnośnie słupa to również teren nie jest własnością gminy więc powinno zwrócić się w tej sprawie do właściciela terenu.
Wójt uważał, że zgłaszane tu interpelacje i zapytania stanowiłyby  co najmniej koszt jednego budżetu. Na pewno pieniądze muszą być wydatkowane na realizację spraw, które są niezbędne i konieczne.
Zostały zawarte ugody, nie będzie spraw sądowych, odsetek i myśli, że te finanse zaczną być przejrzyste, lecz wymaga to czasu. Zawarto około sześciu umów, gdzie zostały nam umorzone odsetki.

Ad. 14 Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady P.Mendak poinformował, że Prezes ZWiK obiecał nam pomóc w sprawie autobusu MZK do Kołbacza. Prosił jednak o symulację.

Radny Kotylak  wnioskował o kontynuację dyżurów radnych z mieszkańcami  raz na kwartał oraz zebrania z udziałem Wójta na których byłyby przedstawiane sprawy  analizowane przez Radę oraz przedstawianie mieszańcom planów na najbliższą przyszłość. Obecnie kwartał  minął i nie odbyło się żadne spotkanie.
Poinformował, że odbyli wspólnie z radnym Chudakiem i chcieliby je nadal organizować.

Przewodniczący Rady uważał jednak, że mieszkańcy powinni sami wykazywać zainteresowanie problemami miejscowości w której mieszkają, a nie czekać na projekty czy zamierzenia ze strony gminy tylko sami wykazywać inwencję.
Dowodem tego była sesja wyjazdowa w Kołbaczu, gdzie nie było żadnego zainteresowania ze strony mieszkańców.  

Wójt  uważał, że kwartał nie został stracony, gdyż odbyto w każdej miejscowości zebrania dotyczące wyboru sołtysów i rad sołeckich i dużo spraw zostało tam wyjaśnionych. W Żelisławcu odbyły się nawet dwa zebrania.

Radny Grzywiński uważał, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby każdy6 radny przygotował sobie grafik i informował mieszkańców o swoich działaniach.

Radny Kałucki zgłosił, że jest osoba, która potrzebuje pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgłaszał się do tej instytucji i został załatwiony negatywnie. Osoba ta jest chora i stara się rentę. Jest mu wiadomo, że osoba ta ponownie złożyła wniosek. W związku z tym ,że Rada jak i Komisja Rewizyjna nie ma wglądu do dokumentów OPS prosił Wójta, żeby wyrywkowo sprawdził, czy wnioski załatwione odmownie są zasadne, czy był przeprowadzony wywiad, czy tylko zza biurka została to tak załatwione. Ludzie, którzy mieli załatwione wnioski odmownie czują się pokrzywdzeni i rozgoryczeni.

Wójt poinformował, że co by nie mówić na temat OPS-u to musi wnieść sprzeciw. Pracownicy kierują się przepisami i muszą je realizować. Nie zna  przypadku, żeby pracownice bezzasadnie odrzuciły wniosek. Szczególnie zwraca na to uwagę. Są przeprowadzane zawsze wywiady i nie tego konkretnego przypadku o którym mówił radny. Wszyscy ci co mają wnioski odmowne zwracają się do niego. Wójt podał przykład osoby, która zgłosiła się do niego z pretensjami na OPS i podała nr kontaktowy na telefon komórkowy. Po sprawdzeniu okazało się, że ta osoba od dłuższego czasu korzysta z pomocy społecznej.
Są sytuacje takie, że osoba ma zaświadczenie o zarobkach, lecz zakład pracy już w tym momencie jej nie płaci, wówczas on podejmuje decyzje w tej sprawie. Są to indywidualne przypadki.

Radna Cioch poinformowała, że ludzie narzekają na obsługę OPS-U. Trzykrotnie się spotkała, że przychodzą do gminy i są niegrzecznie załatwiani.
Boja się o tym powiedzieć, gdyż korzystają z pomocy społecznej.

Wójt stwierdził w odpowiedzi, że jeżeli jakaś osoba przyszłaby do niego z taką interwencją wówczas szczególnie będzie brał to pod uwagę.

Radny Grzywiński uważał, że tutaj nie o to chodzi, lecz potrzeby są większe niż mamy pieniędzy na opiekę.

Radna Małecka poinformowała, że do OPS-u nie tylko muszą zgłaszać się osoby bardzo biedne. Również osoby, które w danej chwili znalazły się w trudnej sytuacji a telefon komórkowy mogła sobie kupić w dobrych czasach.

W dalszej dyskusji poinformowała, iż na komisję otrzymali informację, która była bardzo sucha, wnioskowano wówczas o dodatkową informację, gdzie szczególnie chodziło o ilość osób korzystających z pomocy, ile wniosków, ile odmownych, skarg. Według informacji były tylko trzy odmowne wnioski z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Osoby zgłaszane otrzymywały tę pomoc , skarg też nie ma i nie było odwołań, więc nie wiadomo jak przyjąć te informacje z zewnątrz i te które my przynosimy. Te informacje potrzebne nam były, żeby wiedzieć czy będą potrzebne dodatkowe pieniądze i  jak planować  następny budżet.

Wójt poinformował, że na pewno będzie interwencja w sprawie powiększenia powierzchni mieszkalnej dla rodziny zamieszkałej w byłej szkole w Starym Czarnowie. Przydzielono im  mieszkanie , teraz chcą część biblioteki na dodatkowe pomieszczenie dla nich. Z tego powodu powierzchnia zmniejszyłaby się o 17 m2. Jest przeciwny przydzielenia im tej powierzchni.

Radny Grzywiński poinformował, że słyszał o tej sprawie, mieli to obiecane przez byłego Wójta, uważał, że jeśli chcą sobie stworzyć rodzinę zastępczą to w pierwszej kolejności niech stworzą sobie warunki mieszkalne.

Radny Mielnicki wnosił o dofinansowanie kwoty 200 zł na organizowany zjazd OSP w Dobropolu, który odbędzie się 4 maja 2003 roku

W odpowiedzi Wójt poinformował, że Rada Sołecka w Dobropolu otrzymała z Gminy środki w wys.100 zł na festyn, który odbędzie się 3 maja 2003 roku jest również obiecany stół do tenisa. W tym momencie nie może odpowiedzieć na wniosek radnego.   

Ad. 15 Zakończenie obrad  VIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy P.Kazimierz Mendak ogłosił zakończeni obrad VIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo .

Sesja zakończyła się o godz.14.15.

  

Przewodniczący  Rady

Kazimierz Mendak

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 09:04