herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XXIV/05 z XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 r.

Protokół Nr XXIV/05

Protokół Nr XXIV/05
z XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 – 1500

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy; wójta, jego z-cę, skarbnika gminy, zaproszonych gości, przedstawiciela prasy, oraz pozostałe osoby.

Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było 15 radnych na stan radnych - 15.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad sesji w/g następujących punktów:

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu XXIII sesji tj. z dnia 31.03.2005 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy St.Czarnowo. a / przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej, b/ stanowiska komisji, c / opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. oraz wniosku komisji rewizyjnej, d/ dyskusja, e/ podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
  /dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł - dz.750 i 700/
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących  mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziszewo Las w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Binowo i Radziszewo Las w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały
 13. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2004 ( w tym: wykonanie budżetu).
 14. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2004 r.
 15. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w St. Czarnowie za 2004r. (w tym wykonanie budżetu)
 16. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w St.Czarnowie – Filia w  Kołbaczu za 2004 r. ( w tym wykonanie budżetu ).
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Wolne wnioski. 20. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian, w związku z czym przystąpiono do jego kontynuowania.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 31.03.2005 r.

Do protokołu z dnia 31.03.2005 r.( dostarczonego radnym do zapoznania przed dniem sesji ) nie wniesiono żadnych uwag; - za jego przyjęciem głosowało 15 radnych Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 29.04.2005 r.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.

Informację o pracy rady w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady K. Mendak m.in.

 • odbyły się posiedzenia komisji w następujących terminach tj
  • w dniu 11 i 14.04.2004r. posiedzenia komisji rewizyjnej ( w tym 1 z  udziałem przewodniczących dwóch komisji ) dot. wykonania budżetu gminy za 2004 r.
  • w dniu 13.04.05 r. posiedzenie komisji budżetu dot. wykonania budżetu za 04 r.
  • w dniu 22.04.05r. posiedzenie wyjazdowe komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska.
  • w dniu 25.04.05r. wspólne posiedzenie komisji dot. spraw XXIV sesji.
 • w dniu 15.04.05r. brał udział w spotkaniu przewodniczących rad w Cedyni.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Marek Woś m.in. stwierdził:

 • w ramach tworzenia, zbierania materiałów do wniosku do funduszu spójności do budowy kanalizacji ścieków w ramach związku zlewni Jeziora Miedwie prace zbliżają się już ku końcowi. Stawki wcześnie zaproponowane, wyliczone zdaniem Wójta były nie do przyjęcia (informował już o tym radnych ), natomiast obecnie po korekcie można je przyjąć. Przewidziane są te stawki na 20 lat, natomiast w 2011 roku stawki byłyby wyższe( najwyższa wynosiłaby 9,60zł, która stopniowo będzie się obniżała). Stawka startowa obecnie wynosi 3,64 zł. Także, gdyby tę inwestycję zbudowano w roku bieżącym, stawki byłyby dużo niższe niż są obecnie. Na przyszłą radę będzie proponował przekazanie majątku gminnego do związku gmin zlewni jeziora Miedwie, by ten związek mógł w tę inwestycję wejść (jest taki warunek).
 • przejęto aktem notarialnym prawie wszystkie działki PKP począwszy od Śmierdnicy do Drzenina tj. na granicy do Gminy Gryfino przed Drzeninem. Nie przejęto jeszcze dwóch działek notarialnie w St.Czarnowie ( przebiegała tam droga wojewódzka przez te działki), obecnie sprawa została wyjaśniona i jest już protokół przekazania z PKP i wkrótce zostanie podpisany akt notarialny na te dwie działki. Także cała była trasa kolejowa jest już na naszym mieniu. Kolejna procedura, to wystąpienie do starostwa powiatowego o nabycie na własność gminy tych gruntów. Chodzi o to, by gmina nie płaciła podatków. Zostały również w St.Czarnowie wydzielone dwie działki począwszy od posesji P.Raszczuk w kierunku firmy KRIMFO d’ Oro. Wójt uważał, ze Państwo Raszczuk napewno wykupią obiekt kolejowy, w którym zamieszkują, natomiast dwie wydzielone działki pozostaną we władaniu kolei. Pozostający dość szeroki tam pas pozostanie dla gminy w celu umożliwienia inwestowania urządzeń liniowych typu: gazyfikacja, kanalizacja, wodociągi. W związku z tym opracowana zostanie koncepcja na wykonanie wodociągu na terenie gminy – zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu. W jak najszybszym terminie będzie chciał uporządkować gospodarkę wodną ( tutaj nie musi to być w oparciu o związek gmin)/. Gmina może sama wystąpić o tego typu modernizacje i dofinansowanie na realizację tych inwestycji.
 • odbył również rozmowy w Starostwie w Gryfinie ( z udziałem starosty i całego zarządu) na temat remontów dróg . Przy wsparciu urzędu marszałkowskiego jest duża szansa na modernizację drogi z Binowa do Szczecina. Będą to wspólne interesy dla zainteresowanych stron.
 • odbył spotkanie z kierownictwem PUWIS dot. tematu awaryjny ( alarm, że w Glinnej jest zła woda). Przeprowadzone badania przez Sanepid tego nie wykazały, jest w normie ( osobiście tę wodę w kotłowni pił i była dobra), natomiast mieszkańcy są innego zdania. Rzeczywistą sprawą jest to, że podczas płukania sieci będzie leciała brudna woda, tak jest wszędzie na terenie gminy i nie tylko. Są to normalne zjawiska. Wójt uważał, że nie zawsze sprawy, interwencje należy załatwiać poprzez prasę ( ktoś z mieszkańców podał taką informację do prasy ). Nie zgłaszano natomiast tej sprawy wcześniej u sołtysa czy radnego. Także sytuacja została uspokojona.
 • podpisał statut stowarzyszenia samorządowego współpracy regionalnej(jest do tego upoważniony wspólnie z z-cą). Wniosek do krajowego rejestru sądowego jest złożony o wpis tego stowarzyszenia.
 • uczestniczył w warsztatach na temat rozwoju przedsiębiorczości, zorganizowane przez starostwo powiatowe wspólnie ze stroną niemiecką w Cedyni. Byli nasi przedstawiciele.
 • odbyło się zebranie ZG OSP na temat realizacji budżetu (jest dobrze). Remont w Kołbaczu zbliża się już ku końcowi, środków finansowych wystarczy na zaplanowane zadania a nawet zostaną i przeznaczy się je na wyposażenie.
 • uczestniczył w oficjalnym pożegnaniu Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie ( został przeniesiony do Stargardy również na stanowisko komendanta). Na jego miejsce został powołany dotychczasowy Komendant Powiatowy z Choszczna.
 • brał udział wspólnie z przewodniczącym rady w szkoleniu organizowanym przez ENA i PKO BP na temat dofinansowania.
 • podpisał akt notarialny na sprzedaż działki o pow. 0, 51 w Kołowie / uchwała była wcześniej już podjęta w tej sprawie/. Ze względu na ustawę o ukształtowaniu ustroju rolnego w sprawie podpisania aktu notarialnego na działkę rolną musi dwukrotnie jeździć do notariusza / po raz pierwszy celem podpisania umowy wstępnej, na podstawie której notariusz zwraca się z zapytaniem do agencji nieruchomości rolnej czy korzysta z prawa pierwokupu a następnie na kolejnej wizycie jest podpisanie aktu notarialnego/.
 • uporządkowano teren gminy w zakresie wycinki drzew / ostatnio w Kołbaczu / i na te miejsca posadzono nowe drzewa.
 • zlecił dokonanie wyceny działki w Binowie / dot. dz. stanowiącej plażę wiejską, która została sprzedana za czasów poprzedniej kadencji/. Zdaniem Wójta nie powinna ona być sprzedana, gdyż stanowić to będzie zawsze konflikt z mieszkańcami. Dlatego też w sprawie odsprzedaży tej działki na mienie gminy wystąpi do rady na najbliższej sesji. Wynegocjowano wycenę w kwocie 6.000 zł za ok. 650 m2.
 • był 1 wyjazd dzieci do laguny z trzech miejscowości ( radny Róg dodał, iż była trudność ze skompletowaniem dziecin, nie było chętnych ). Wójt przypomniał, że wyjazdy na basen załatwił w ten sposób, że są one organizowane w soboty w godz.900 – 1100 i żałuje, że nie ma chętnych( radny Ruszczycki prosił o wyjazdy dzieci z terenu Żelisławcu).
 • uczestniczył w uroczystości „ Dnia Sapera” w Jednostce Wojskowej - w 55 pułku w Podjuchach.
 • urząd marszałkowski zaproponował nam współfinansowanie remontu drogi rolniczej w Binowie w wysokości 62 % ( kwotowo wyniesie to w granicach 69.000 zł a gmina 38 % ) droga w kierunku karczmy/. Jest już przygotowana specyfikacja i będzie ogłoszony przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca modernizacji tej drogi.
 • w Kartnie jest tworzone boisko sportowe. Jednak obiecany tam mecz w dniu 3 maja br. nie będzie mógł się rozegrać z uwagi na nie zakończenie prac związanych m.in. z niwelacją terenu, posianiem trawy itp. Podobnie w Glinnej zostanie wykoszone boisko, będzie zrobiona bramka i w St.Czarnowie uporządkowana do końca płyta boiska. Także o tych sprawach pamięta i wszystko po kolei jest porządkowane.
 • został w dniu dzisiejszym poświecony krzyż przez proboszcza z Kołbacza, uczestniczyli w tej uroczystości mieszkańcy.
 • sprawa dofinansowanie do remontu kościoła w Żelewie została wsparta przez posła, przeszła wszelkie procedury: w tym pisma z urzędu i obecnie wniosek znajduje się u ministra i czeka na podpis. Jest już zaopiniowany wniosek na dofinansowanie kwoty 319.000 zł. Wójt ma nadzieje, że zostanie to zrealizowane.
 • odbył się na terenie gminy rajd rowerowy i samochodowy Gryfa Pomorskiego / w poprzednią niedzielę). Uczestniczyło w nim ok. 200 uczestników z różnych terenów Polski m.in. Koszalina, Grudziądza, Poznania, Piły, Gorzowa itp. Zdarzyło się , że mężczyzna jadący na składaku w jednej z kategorii wygrał. Z naszego terenu wygrała również osoba z Binowa. Były ufundowane nagrody zarówno przez naszą gminę jak i przez nadleśnictwo i starostwo. Podziękowano nam za udział i udostępnienie terenu.
 • Wójt poinformował, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gryfinie poszukuje rodziców, którzy zasługują na medal obronności kraju. Dotyczy takich rodziców, co wychowali trzech bądź więcej synów i spełnili służbę wojskową. Dlatego też prosił radnych i sołtysów o rozpoznanie tej sprawy w swoich miejscowościach i zgłoszenie do urzędu gminy. Wójt rozdał druki dot. zgłoszeń takich rodziców, bądź rodzica.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik gminy A. Baran przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 marca 2005 r. m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą  Nr XXI/156/ 05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2005 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.490.620 zł
 • po stronie wydatków - 6.350.620 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu przez radę gminy i wójta budżet kształtuje się następująco::

 • po stronie dochodów - 6.532.892 zł
 • po stronie wydatków - 6.492.892 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31 marca 2005 r. przedstawiono radnym w załącznikach do informacji w nr 1 i 2.
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu  w kwocie 40.000 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
      Dochody budżetowe w okresie trzech miesięcy br. zostały zrealizowane w 28,72 %. Oznacza to, że z 6.532.892 zł zaplanowanych na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 1.876.478 zł. Najwięcej dochodów gmina uzyskała z subwencji - 37,64%, z podatków i opłat lokalnych - 33,71%, dotacja celowa na realizację zadań bieżących i zleconych - 11,71%, z udziałów w podatkach - 8,64% oraz wpływy z realizacji zadań własnych - 4,90% Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 1.644.927 zł co stanowi 16,42 % planu ogółem.
Najwięcej środków przeznaczono na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport - 44,52 % ogółu wydatków, na administrację publiczną - 22,49%, na opiekę społeczną – 17,84 %.
      Różnica między otrzymanymi do końca marca br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 237.551% i stanowi ona nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań pożyczkowych.
      Zobowiązania kredytowe wynoszą na 01.01.2005 r. na kwotę 640.000 zł:
- 640.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00,
     Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł na koniec marca br. 9,80%.
Stan na rachunku bankowego dochodów na dzień 31.03.05r.wynosił 150.171 zł.
     Gmina złożyła dwie lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział Stare Czarnowo na ogólną kwotę 900.000 zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 28.02.2005 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych

W tym punkcie radni zgłaszali następujące interpelacje i zapytania:

Radny Kałucki zapytał:

 • czy wzrost cen ścieków po wybudowaniu w przyszłości sieci kanalizacyjnej oczyszczalni będzie zależny od wzrostu dochodów mieszkańców, czy będą musiały się zmienić ceny z tego powodu, by ta inwestycja się zwróciła. Czy może dojść do takiej sytuacji, że nie będzie wzrostu dochodów a ceny będą wyższe.

Radny Smykla poruszył sprawy:

 • remontu drogi Dębina – Kołbacz
 • podniesienie studzienki w Dębinie
 • oczyszczalnia w Dębinie nie spełnia warunków (odchody spływają do rowu)
 • ma mało informacji na temat wyjazdu dzieci do Laguny, a na pewno dzieci z Dębiny chętnie by pojechały, jeśli były miejsca. (tutaj Wójt wyjaśnił radnemu, że dzieci z Dębiny były w zeszłym roku i teraz nie brano ich pod uwagę)
 • boisko sportowe nie zakończone/ obiecano młodzieży takie boisko/.

Radny Mielnicki poruszył sprawy:

 • remontu drogi Dobropole – Stare Czarnowo
 • usunięcie głazu leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi (na wysokości pola p. Myszkowskiej), który utrudnia wymijanie pojazdu w tym miejscu
 • podjąć działania dot. świetlicy.

Radny Kowalczyk zgłosił interpelację dot.

 • przedstawienia planu zagospodarowania budynku mieszkalnego w Dębinie (budynek niszczeje i zagraża. Czy była możliwość przejęcia na mienie gminy również innych obiektów czy ziem od zakładu w Kołbaczu.
  Interpelacja w powyższej sprawie została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 • uważał, że na placu targowym powinna być umieszczona stała tablica informująca o opłatach targowych oraz kosz na śmieci, gdyż inaczej ci handlujący nie będą płacić opłat / zdaniem sołtysa z Binowa w pierwszej kolejności należy wyznaczyć plac targowy a później pobierać opłaty. W odpowiedzi Wójt wyjaśnił sołtysowi, że ustalone opłaty targowe są niezależne od placu targowego. Uważał, że gdyby sołtys częściej uczestniczył w sesjach, wówczas wiedziałby co to są opłaty targowe (jaka jest uchwała rady w tej sprawie).

Radny Grzywiński wnioskował o:

 • dokończenie prac na boisku sportowym w Starym Czarnowie (z tego co usłyszał z wypowiedzi wójta prace te zostaną wkrótce zakończone),
 • naprawienie dachu na świetlicy (przecieka),
 • wyposażenie świetlicy w brakujące stoliki, krzesła, naczynia. Są tam organizowane wesela odpłatnie i należałoby stworzyć tam odpowiednie warunki,
 • jak wygląda sprawa remontu drogi Stare Czarnowo – Żelisławiec.
  Czy będzie ta droga robiona w tym roku, szczególnie odcinek od Starego Czarnowa w kierunku Glinnej.
 • przypomniał sprawę uzupełnienia nawierzchni (dziury) drogi głównej w miejscowości Stare Czarnowo.

Radny Ruszczycki zapytał:

 • czy nie może być przy przedłużona do Żelisławca modernizacja drogi Binowo – Szczecin,
 • wnosił o dokonanie dalszej wycinki krzaków przy drodze do pól w Żelisławcu przez pracowników obsługi zatrudnionych w urzędzie ( dot. drogi , którą wcześniej robiła Spółka Wodna Miedwie).
  Podziękował za dokonaną już wycinkę w Żelisławcu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2004 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej G.Małecka zapoznała z opinią komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2004 r. oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi;
m.in. poinformowała, że w wyniku bieżącej kontroli realizacji budżetu i analizy rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz po uzyskaniu dodatkowych materiałów i wyjaśnień (udzielanych przez wójta i skarbnika gminy ) stwierdzono, że:
budżet Gminy Stare Czarnowo na rok 2004 uchwalony uchwałą Nr XV/102/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004 r. ustalał:

 1. Dochody w wysokości 5.965.730 zł
  w tym: dotacje celowe:     294.600 zł
 2. Wydatki w wysokości 5.725.730 zł
  w tym: zadania zlecone      294.600 zł

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta plan budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. kształtował się następująco:

 1. Dochody w wysokości   6.725.004 zł.
 2. Wydatki w wysokości   6.485.004 zł.
 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 240. 000 zł

Nadwyżka budżetu przeznaczona została na spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie. Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 100,24 %, natomiast wydatki zrealizowano w stosunku do planu w 89,09 %. Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo zamknął się nadwyżką w wysokości 963.447 zł, która spowodowana była niewykonaniem wydatków w szczególności inwestycyjnych oraz poczynionymi oszczędnościami. Nadwyżkę powstałą pomiędzy dochodami i wydatkami w 2004 r. przeznaczono na spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie oraz założono lokaty finansowe w Banku Spółdzielczym Chojna oddział Stare Czarnowo. W trakcie realizacji budżetu 2004r.przeprowadzone kontrole przez komisję rewizyjną dot. realizacji budżetu nie wykazały rażących nieprawidłowości.

Komisja rewizyjna uznaje, że budżet Gminy Stare Czarnowo za rok 2004 we wszystkich istotnych aspektach został wykonany prawidłowo (zasięgnięto w tej sprawie opinie pozostałych trzech komisji rady – opinie są pozytywne). Wobec powyższego komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2004 oraz wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu za 2004 r. Wniosek komisji rewizyjnej stanowi zał. 6 nr do protokołu.
Następnie przedstawiono stanowiska pozostałych komisji rady; tj komisji budżetu i rozwoju gospodarczego, komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych. Wszystkie komisje pozytywnie oceniły wykonanie budżetu gminy za 2004 r. Stanowiska komisji stanowią zał. nr 7, 8, 9 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy K.Mendak zapoznał z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie tj. - uchwałą Nr LVIII/154/2005 z dnia 13.04.2005 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Stare Czarnowo z wykonania budżetu za 2004 r. - uchwałą Nr LXXI/194/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu za 2004 r. Obie opinie są pozytywne i stanowią zał. nr 10 i nr 11 do protokołu.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Przewodniczący rady K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych Uchwała została podjęta jednogłośnie ( Wójtowi udzielono absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 r.) Jest to uchwała nr XXIV /192/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium /za jednomyślność w glosowaniu/, za tak dobrą ocenę jego pracy. Wspólnie ze skarbnikiem gminy , swoim zastępcą oraz pracownikami będzie się starał jak najlepiej dalej pracować.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.  /dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł - dz.750 i 700/

Skarbnik gminy omówiła proponowane zmiany m.in. stwierdziła, że kwota 5.000 zł wynikła z tytułu oprocentowania lokaty finansowej i proponuje się ją przeznaczyć na zakup energii do kotłowni w Glinnej ( jest na to za mało pieniędzy).

Stanowiska Komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały zmiany w budżecie.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie Wiceprzewodniczący rady W.Kałucki odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. ( projekt uchwały stanowi zał. nr 14 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała nr XXIV /193/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący rady wyjaśnił radnym, że w dniu dzisiejszym otrzymali opinie prawną dot. projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali, również odnośnie wnioskowanych uwag na posiedzeniu komisji. W związku z tym poprosił o przedstawienie swoich opinii już po zapoznaniu się z tą opinią.
Opinia prawna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady po zapoznaniu się z opinią prawną pozytywnie zaopiniowały proponowane zasady wynajmowania lokali stanowiących zasób mieszkaniowy gminy ( wcześniej na posiedzeniach komisji wnioskowano o zasięgnięcie opinii prawnej pod względem zgodności projektu z obowiązującymi przepisami).

Dyskusja.

Radna Cioch wnioskowała, żeby w przyszłości osoba opracowująca jakiekolwiek regulaminy przed przedstawieniem radnym na komisję zasięgnęła opinii prawnej pod względem zgodności z prawem, z ustawą danego projektu uchwały. By nie zdarzały się takie sytuacje jak obecna, że na komisji poinformowano radnych, że jest to zgodne z ustawą, natomiast później okazało się, że były błędne zapisy wyłapywane przez radnych, które mogły później rzutować na przyszłość.

Wójt oświadczył, że przyjmuję to do realizacji jako konstruktywną krytykę i bierze to na siebie( Przewodniczący rady dodał, iż przez okres dwóch ostatnich tygodni był problem z przekonsultowaniem tej sprawy z prawnikami, gdyż byli nie uchwytni).
Wójt uważał, że to też jest jego wina, że nie było prawników w urzędzie.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Stare Czarnowo( projekt uchwały stanowi zał. nr 17 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 13 radnych ( 2 radnych było nieobecnych w czasie głosowania). Uchwała została podjęta( podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego). Jest to uchwała nr XXIV /194/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący rady zapoznał z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie podjęcia stosownych działań zmierzających do uporządkowania wcześniej podjętych uchwał w sprawie przystąpienia do różnych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy z nie zakończoną procedurą planistyczną ( są wymienione nr uchwał podjętych w tej sprawie).
W związku z powyższym należało uporządkować te sprawy poprzez ich uchylenie.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały uchylenie proponowanych uchwał.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo ( projekt uchwały stanowi zał. nr 20 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 13 radnych ( 2 radnych było nieobecnych w czasie głosowania). Uchwała została podjęta. Jest to uchwała nr XXIV /195/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziszewo Las w Gminie Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przystąpienie gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Radziszewo Las zgodnie z załącznikiem graficznym.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Radziszewo Las ( projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym i uzasadnieniem stanowi zał. nr 22 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 13 radnych ( 2 radnych było nieobecnych w czasie głosowania). Uchwała została podjęta. Jest to uchwała nr XXIV /196/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z załącznikiem graficznym i uzasadnieniem zał. nr 23 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Binowo i Radziszewo Las w Gminie Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przystąpienie gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębów Binowo i Radziszewo Las zgodnie z załącznikiem graficznym.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębów Binowo i Radziszewo Las ( projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym i uzasadnieniem stanowi zał. nr 24 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 13 radnych ( 2 radnych było nieobecnych w czasie głosowania). Uchwała została podjęta. Jest to uchwała nr XXIV /197/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z załącznikiem i uzasadnieniem zał. nr 25 do protokołu.

Ad.13 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2004 / w tym: wykonanie budżetu/.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w St.Czarnowie przedstawiła Kierownik OPS .Elżbieta Adrabińska.
m.in. poinformowała, że w 2004 r. zostały wprowadzone istotne zmiany w systemie wsparcia osób i rodzin ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o rencie socjalnej co spowodowało przeniesienie niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych z systemu pomocy społecznej. Nie znaczy to, że uległy zmniejszeniu zadania nałożone pracownikom socjalnym ośrodków , jedynie zmienił się system udzielania wsparcia z zakresu świadczeń społecznych. Nałożono na ośrodek realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnych środków finansowych. Starano się wywiązywać z tych obowiązków należycie, z tego tytułu nie było żadnych skarg, zażaleń podobnie jak odnośnie udzielania pomocy społecznej. Również był to pierwszy rok przygotowujący gminę do stopniowego przejmowania i finansowania niektórych zadań własnych jak: dodatki mieszkaniowe realizowane w pełni z budżetu gminy, natomiast na zasiłki okresowe jest jeszcze częściowa dotacja i będzie ona do 2006 r. a od 2007 r. już trzeba finansować z budżetu gminy. Wkrótce wchodzi ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i myśli, że realizacja tej ustawy również przebiegnie pomyślnie i w przyszłym roku będzie mogła przedstawić optymistyczne sprawozdanie.
W 2004 r. udzielano pomocy w oparciu o środki finansowe przyznane przez: wojewodę, agencję nieruchomości rolnej oraz radę gminy. Ogółem na zadania pomocy społecznej wydano kwotę 993.071 zł , natomiast w 2003 r. kwotę 718.337 zł ( w tym były zaległości za 2002 r.). OPS realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej biorąc pod uwagę ustalone ustawami kryteria uprawniające do świadczeń. Wejście w życie ustawy z dniem 1 maja 2004 r. w pewien sposób uprościło formę ustalania kryterium dochodowego w rodzinie.

W dyskusji nad sprawozdaniem radnych interesowały sprawy:

Radny Kowalczyk stwierdził, że w informacji jest mowa o nieodpłatnym przekazaniu przez stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „MOST” na rzecz klientów OPS artykułów typu : ryż, makaron, mleko. Tutaj dziwi go cena np: 1 kg ryżu kosztuje 8,29 zł. dlaczego tak jest?
W dalszej wypowiedzi poinformował, że przyszło do niego trzech mieszkańców Kołbacza w sprawie wydanej decyzji dot. dodatku mieszkaniowego. Tam zauważył, że w tej decyzji jest mowa o zestawieniu, na podstawie którego jest ten dodatek wyliczany. Natomiast tego zestawienia te osoby nie otrzymały, dlaczego? Dowiadywał się w innych urzędach i takie zestawienia są wysyłane z decyzją. W/g jego wyliczeń wychodzi inna kwota dodatku.

Radny Grzywiński wnioskował, by wypłaty świadczeń społecznych były tak dokonywane, by osoba pobierająca swoje pieniądze nie widziała na liście wypłat innych nazwisk i kwot. Jest ochrona danych i nie powinno się pokazywać innym osobom takie sprawy.
Osobiście nie ma uwag co do działalności OPS, jednakże słyszy się w terenie różne „plotki” dot. osób i wysokości pobieranych zasiłków.

P.Adrabińska wyjaśniła, że otrzymała te artykuły nieodpłatnie jednak musi się rozliczyć z pomocy rzeczowej w formie finansowej. Odnośnie ceny artykułu, to nie wnika w to, gdyż ośrodek z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów.
Odnośnie wypłat zasiłków, to postara się zmienić formę , natomiast w sprawie dodatków mieszkaniowych itp. dane osoby powinny przychodzić do OPS celem wyjaśnienia sprawy, jeśli mają jakieś wątpliwości. Uważała, że sama osoba tego nie przeliczy. Zestawienia się nie dołącza do decyzji/ jest ono w OPS do wglądu „pisze tam zgodnie z załącznikiem „

Wójt poinformował radnego, że zostanie ta sprawa dokładnie sprawdzona i jeśli będzie trzeba, to takie zestawienia wyliczeń dodatku mieszkaniowego będą przesyłane razem z decyzją.
Szczegółowa informacja z działalności OPS w Starym Czarnowie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad. 14 Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2004 r.

Wójt wyjaśnił radnym, iż w dniu dzisiejszym otrzymali nową informacje ( po korekcie ) z wykonania budżetu szkoły i za zaistniałą sytuację przeprosił.

Informację z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu przedstawiła Dyrektor Szkoły Grażyna Łogin:

m.in. stwierdziła, że plan budżetu szkoły na 2004 r. wynosił w dz. oświata i wychowanie 2.658.000 zł a w dz. edukacyjna opieka społeczna 50.300 zł.
Wykonanie planu w/ g rozdziałów kształtowało się następująco: szkoła podstawowa 81,47%, gimnazjum 94,30 %, przedszkole 88,68 %, dowożenie 96,78 %, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 90,66 % oraz pozostała działalność 100 %,
w świetlicach szkolnych 98,59 % .
Środki zaplanowane na pomoce dydaktyczne to kwota 8.500 zł: z tego łącznie wydatkowano kwotę 2.181 zł – wynika to z potrzeby remontu podłóg na terenie przedszkola /były pozyskane środki pozabudżetowe/. Rok wcześniej zakupiono sporą ilość pomocy dydaktycznych, dlatego można było to wydatkować na remont.
Dużo środków pozabudżetowych pozyskano poprzez organizowanie wspólnie z agencją restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa szkolenia dla mieszkańców gminy – tutaj pozyskano kwotę 9.100 zł i z tego zakupiono dwa zestawy komputerów, trzy drukarki i skaner. W ramach współpracy z radą rodziców pozyskano kwotę 2.400 zł przeznaczeniem na zakup i montaż żaluzji do dwóch izb lekcyjnych.
P.Łogin szczegółowo omówiła wykonanie wydatków budżetu szkoły w poszczególnych działach i rozdziałach. Starała się oszczędnie gospodarować środkami i cieszy się , że poprawiła się baza szkolna oraz komfort ucznia w wyniku przeprowadzonych remontów. Chciałaby jeszcze popracować na nowej sali gimnastycznej. Podziękowała za dobrą współpracę skarbnikowi gminy i pracownikom wydziały księgowości za możliwość udostępniania jej niezbędnych materiałów, również podziękowała radzie za zatwierdzone środki na oświatę i wychowanie. Wójtowi złożyła gratulacje za udzielenie absolutorium.

W dyskusji nad informacją radnych interesowały sprawy:

Radny Kowalczyk poruszył sprawę:

 • dożywiania, ile dzieci skorzystało z tego dożywiania w 2004 r.?
 • dlaczego środki finansowe dot. budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu znajdują się w budżecie szkoły?

W odpowiedzi P.Łogin wyjaśniła, że z dożywiania skorzystało w 2004 r. około 100 dzieci, którym m.in. dofinansowywał OPS.
Pozyskała na cele dożywianie z Banku Żywności w Koszalinie towary typu : ryż, makaron, mleko w proszku itp. w formie nieodpłatnej. Jest to wszystko rozchodowane.

Wójt podał, iż w informacji OPS na stronie 8 jest mowa na temat dożywiania dzieci pod względem ilościowym, kosztów posiłku i w jakich placówkach. Także w Zespole Szkół w Kołbaczu było dożywianych 121 dzieci finansowanych przez OPS.
Dalej wyjaśnił, że produkty żywnościowe były przekazane do gminy bezpłatnie i zostały one również rozdysponowane nieodpłatnie ponosząc jedynie koszty magazynowania i transportu. Natomiast jak się darczyńca rozliczy z tego, to jest jego problem. Ta sprawa nie wchodzi do budżetu gminy.
Jeśli chodzi o salę gimnastyczną ( dlaczego jest w budżecie szkoły) - to dlatego, że jak sama nazwa mówi „ budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły w Kołbaczu” musi być w budżecie oświaty , który jest częścią budżetu gminy.
Rada corocznie uchwala budżet na dany rok i z tego są wydzielane środki na realizację konkretnych zadań. Także ta sala musi się znaleźć w oświacie.

Wójt zapytał radnego Kowalczyka czy dobrze to zrozumiał, by później w terenie nie mówiono, że gmina chce budować salę gimnastyczną że środków budżetu szkoły. ( radna Cioch dodała, że szkoła jest częścią budżetu gminy – tak samo jak administracja urzędu, opieka społeczna itp.
Dalej Wójt stwierdził, że rządowa subwencja na oświatę wystarcza jedynie na płace dla nauczycieli . Gmina resztę dopłaca ze swojego budżetu. Jest przygotowywana dokładna analiza ( radni będą o tym poinformowani) przez skarbnika gminy w tym zakresie. Uważał, że należy się dobrze przyjrzeć temu, gdyż nasza gmina jest na 32 miejscu w Polsce ( na 2.500 gmin) pod względem dofinansowania do działalności oświaty.

W dalszej części dyskusji radny Kowalczyk stwierdził, że są niezgodności w ilościach i kwocie dożywianych dzieci ( dot. to informacji OPS i Zespołu Szkół w Kołbaczu)

P.Łogin wyjaśniła, że nigdy nie zgodzi się ilość dożywianych dzieci, a to dlatego, że dożywiają się dzieci opłacane przez OPS, dzieci i grupa 3-5 latków opłacanych przez rodziców. Także zakup środków żywności nigdy nie będzie dawał znaku równości. Zapraszała radnego Kowalczyka do szkoły w celu wyjaśnienia mu sprawy budżetu, na czym on polega.

Przewodniczący rady kończąc dyskusję stwierdził, że zaproponuje radnemu Kowalczykowi w przyszłym miesiącu stanowisko w komisji budżetu, żeby się dobrze zapoznał na czym polega budżet. Jest nowym radnym i ma prawo nie wiedzieć na czym polegają działy, rozdziały, paragrafy.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. 15 Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w St. Czarnowie za 2004r. ( w tym wykonanie budżetu ).

Informację z działalności biblioteki w Starym Czarnowie za 2004 r. przedstawiła bibliotekarka P.Sarna B. m.in. stwierdziła, że księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 78 vol. Stan księgozbioru na koniec 2004 r. wynosił ogółem 12.990 vol.
Bibliotekę odwiedziło 1.891 czytelników, którzy wypożyczyli 6.187 książek i czasopism. Stosowała różne formy pracy z czytelnikami.
W załączeniu przedstawiła plan i wydatki poniesione w 2004 r. na dwie biblioteki tj Stare Czarnowo i Kołbacz.

W dyskusji radny Grzywiński zapytał, jak wygląda praca w nowym pomieszczeniu biblioteki w Starym Czarnowie.

W odpowiedzi P.Sarna poinformowała, że pracuje jej się tam dobrze, zmieściła się z cały księgozbiorem.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad. 16 Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w St.Czarnowie – Filia w Kołbaczu za 2004 r. ( w tym wykonanie budżetu).

Informację z działalności biblioteki – filii w Kołbaczu za 2004 r. przedstawiła bibliotekarka P.Smykla Danuta. m.in. stwierdziła, że stan księgozbioru biblioteki wynosił na dzień 31.12.2004 r. - 10.145 vol. Ogółem wpłynęło do biblioteki 149 vol.
W tym czasie zarejestrowała 484 czytelników w tym: 305 dzieci i młodzież ucząca się. Bibliotekę odwiedziło 5.379 osób, gdzie udostępniła 4.876 książek i 225 czasopism. Udzieliła 2.431 informacji, bibliotekę odwiedziło 27 wycieczek w tym: zagraniczne. Stosowała różne formy pracy i pomocy z dziećmi i młodzieżą.
Pomagały w tym w okresie wakacji stażystki .
Na działalność obu bibliotek przeznaczona była w budżecie kwota 71.840 zł z tego wykorzystano 70.228,84 zł tj. 97,75 % wydatków.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

W dyskusji nad przedstawionymi informacjami obu bibliotek Wójt wyjaśnił , że następne informacje będą sporządzone w formie elektronicznej ( a nie odręcznie).

Przewodniczący rady przypomniał radnym i sołtysom jak wyglądał budżet bibliotek wcześniej ( za czasów poprzednich kadencji rady). Jak pamięta ten budżet kształtował się w granicach 300 zł na dwie biblioteki. Niekiedy nie było za co kupić książki.

Ad. 17 Zapytania sołtysów.

Przed zgłaszaniem zapytań przez sołtysów skarbnik gminy przypomniała, że 15.04.2005r minął termin podania informacji do urzędu odnośnie opłaty targowej i z tego powodu jest jej przykro, że tak sołtysi do tego podeszli, jest to obowiązek. Dotychczas otrzymała tylko jedną informację w tej sprawie. Następnie wyjaśnia, że opłatę targową wnosi się za to, że się targuje a nie za targowisko. Pobiera się ją również wtedy, gdy ktoś targuje na terenie, który nie jest własnością gminy. Ponieważ plac w Kołbaczu, na którym odbywa się handlowanie nie jest własnością gminy, nie powstanie tam plac, nie będzie koszy na śmieci, tablicy itp. Na dzień dzisiejszy nie będzie inwestycji dotyczących placów targowych, ale ci handlujący muszą płacić te opłaty targowe podobnie jak dzieje się to z innymi opłatami i podatkami.

W dalszej części swoje zapytania składali sołtysi, i tak:

Sołtys Glinnej - Zaremba

 • poinformowała, że zebrała cztery opłaty targowe, które kazano jej wpłacić na koniec miesiąca. Ma również problemy ze zbieraniem tej opłaty.
 • wnioskowała o rozwiązanie problemu kosza na przystanku PKS. Jest on za mały, gdyż co dwa tygodnie zabierają śmieci. Proponowała, żeby dodatkowo dać osobie sprzątającej duży kosz do jej dyspozycji w celu składania tam śmieci z małego pojemnika (Wójt wyjaśnił, że płaci się za dzierżawę tego pojemnika a nie za śmieci).

Sołtys Kołbacza - Kowalczyk

 • zapytał, co ma zrobić w przypadku odmowy zapłaty opłaty targowej przez osoby handlujące (wezwać policję – odpowiedział Wójt, gdyż policja jest od przestrzegania porządku a jest to prawo miejscowe. Policja ma obowiązek interweniowania, jeśli ktoś nie przestrzega porządku).
 • zgłosił, że nie był poinformowany o sprzątaniu świata pomimo tego, że był w ciągłym kontakcie z pracownikiem urzędu p.Froncalą w sprawie worków na śmieci itp. Prosił o zatrudnienie osoby do sprzątania Kołbacza gdyż nie posiada do dyspozycji żadnego sprzętu typu: grabie, miotły, łopaty itp.
 • zgłosił, że na ul. Warcisława wylewa się szambo i nikt tego nie chce zrobić. Wójt wyjaśnił, że to nie jest budynek gminy, ale wyśle tam swoje służby ochrony środowiska i jeśli tak dalej będzie, to będą płacić kary.
  ( radny Chudak wyjaśnił, że tam szambo wylewa się do rzek. To zakład w  Kołbaczu ma obowiązek to wypompować, a oni obrazili się na wodociągi i gminę, bo woda jest z wodociągów a ludzie wcale za wodę nie płacą).

Sołtys Nieznania - Jaskólska

 • podziękowała wójtowi i jego współpracownikom za pomoc na rzecz ich miejscowości.

Sołtys Kartna - Golec poruszył sprawy:

 • placu sportowego – czy będzie tam ta ziemia rozplanowana,
 • muru przy kościele – kiedy będzie robiony,
 • świetlica,
 • wyjaśnić drogę do pól (co mieszka p. Stejman).

Sołtys Żelewa - Hoduń wnioskowała o:

 • kosz na śmieci przy jeziorze,
 • o parking przy jeziorze (zatrudnić osobę, która by pobierała opłaty na rzecz gminy),
  Wójt proponował, aby ktoś wystąpił do urzędu o dzierżawę tego terenu przy jeziorze z przeznaczeniem na parking i niech pobiera tam sobie opłaty.

Sołtys Starego Czarnowa - Baryła wnioskowała o:

 • wyczyszczenie studzienek na ul. Słonecznej (są one gminne i niedługo zaleją mieszkańców tej ulicy),
 • zobowiązanie właściciela (na wysokości CPN) do uporządkowania terenu.

Sołtys Komorówki - Żygadło

 • podziękował za krzyż,
 • wnosił o wycinkę krzaków na drodze Komorówko – Czarny Bawół.

Ad. 18 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi udzielał Wójt M.Woś i tak:

 • sprawa dróg na terenie gminy (zgłaszali radni: Smykla, Ruszczycki, Mielnicki, Grzywiński)
  Wójt dla ułatwienia tematu dróg rozdał radnym przebieg dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (pozostałe drogi to gminne poza zakładowymi). Wynika z tego, że jest bardzo mało dróg powiatowych na terenie gminy. Remonty dróg już się rozpoczynają, odbył się przetarg i zostali już wyłonieni wykonawcy.
 • ceny ścieków (zgłosił radny Kałucki)
  Są to ceny symulowane, wyliczane odpowiednim algorytmem. Chodzi o to, żeby firma, która będzie się tym zajmowała mogła utrzymać te wybudowane w 85% z dotacji obiekty i żeby mogły być one utrzymane, amortyzowane, by mogła ta firma zarobić. To nie są ceny, które będą obowiązywały, będą się zmieniały. Nie zmienia się również sposób zatwierdzania tych taryf – będą one nadal zatwierdzane przez radę bądź na innych zasadach.
 • oczyszczalnia ścieków, boisko sportowe (zgłosił radny Smykla)
  Wójt wyjaśnił, że na temat oczyszczalni p. Łydko ma odrębne zadanie niż radny. Ta oczyszczalnia obecnie działa dobrze, natomiast kilka lat wcześniej żle działała. Temat boiska nie jest wójtowi znany i pierwszy raz o tym słyszy. Do tej pory myślał że w Dębinie jest boisko.
 • świetlica, głaz (zgłosił radny Mielnicki)
  Na temat świetlicy porozmawiamy przy najbliższej okazji. Natomiast z tym głazem będzie trzeba coś zrobić.
 • plac targowy, budynek w Dębinie (zgłosił radny Kowalczyk)
  Temat placów targowych został już wyjaśniony. Odnośnie budynku w Dębinie odpowie radnemu na piśmie ( bo tak sobie życzy). Wójt dodał, iż zostały ustawione przy tych budynkach cztery tablice informacyjne, z których została jedna.
 • przecieki na dachu (zgłosił radny Grzywiński)
  Jest w przygotowaniu wniosek na dofinansowanie świetlicy w Starym Czarnowie. Jeżeli ten wniosek zostanie pozytywnie załatwiony, wówczas zrobiony zostanie dach, sufit będzie podwieszony, budynek ocieplony oraz zrobiony zostanie parking z prawdziwego zdarzenia. Natomiast teraz należy ten dach prowizorycznie zrobić. Również kupimy meble, ale na potrzeby świetlicy a nie na wesela. (radny Grzywiński uważał, że wynajmujący płacą za wynajem na wesela i powinno być w tym wyposażenie). Do tej pory gmina zrobiła ogrzewanie, doprowadziła gaz, doposażyła kuchnię, wyremontowała okna i drzwi i te 500 zł gmina powinna brać ( nie licząc wyposażenia). Jeśli zostaną zakupione stoliki i krzesła, to na pewno zmieni się zarządzenie dotyczące opłat wynajmu świetlicy. Wójt prosił o cierpliwość, jest to zadanie na ten rok (sołtys Baryła prosiła, żeby uprzedzać wynajmujących, że nie ma tam stołów i krzeseł).
 • przedłużyć remont drogi do Żelisławca (zgłosił radny Ruszczycki)
  Tego remontu drogi Binowo – Szczecin nie da się przedłużyć do Żelisławca. Będzie dobrze jak zostanie zrobiona zaplanowana droga. Argumenty remontu tej drogi to: droga wąska, niebezpieczna, duży ruch. Trzeba to robić odcinkami i możliwe, że kiedyś zostanie zrobiona droga do Żelisławca.
 • kosz przy przystanku (zgłosiła sołtys Zaremba)
  Wójt pomyśli o tej sprawie jak to rozwiązać.
 • sprzątanie świata (zgłosił radny Kowalczyk)
  Gmina uczestniczyła w akcji sprzątania świata z inicjatywy czy to społecznej, czy szkolnej, czy organizacji. Zorganizowano to i nie było żadnej tajemnicy odnośnie terminu. Powinna ta akcja być prowadzona częściej. Na pewno żadnej osoby czy ekipy do sprzątania Kołbacza nie wyśle, gdyż to nie nasz teren (radny Kałucki zapytał, kto w takim razie ma posprzątać teren przy moście – jest tam pełno śmieci) Wójt wyjaśnił, że to należy do wojewódzkiego zarządu gospodarki wodnej. ( zdaniem radnego Grzywińskiego chodziło radnemu Kowalczykowi o uzyskanie worków z gminy, których nie dostał ). Wójt poinformował, że radny Kowalczyk składał dużo wniosków w różnych sprawach i otrzymał pieniądze i materiały na organizowane imprezy. Nie zgadza się z tym, że przez dwa miesiące radny nie załatwił sprawy, że nie było żadnej reakcji z urzędu.
 • kosz, parking (zgłosiła sołtys Żelewa)
  O koszu pomyślimy. Natomiast jeśli chodzi o parking to niech ktoś się zwróci do urzędu o wydzierżawienie tego terenu na parking i niech zarabia.
 • studzienki, śmieci (zgłaszała sołtys Starego Czarnowa)
  Studzienki na pewno będą oczyszczone, a działkę przy CPN rozpoznamy.
 • wycięcie krzaków przy drodze (zgłosił sołtys Komorówki)
  Ma już sprawę wycinki krzaków tam uzgodnioną zarówno z nadleśnictwem jak i z osobą, która ma to wykonywać.

Ad. 19 Wolne wnioski.

Radny Mielnicki zapytał, czy była udzielona pomoc rodzinie w Dobropolu, u której był pożar. Miała tam być wysłana komisja. Prosił o pomoc dla nich w imieniu własnym, sołtysa i mieszkańców wsi.

Radny Chudak zapytał:

 • czy coś jest robione odnośnie drugiej bramki na stadionie,
 • czy możemy powrócić do dyżurów radnych,

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że te dyżury nie zostały zawieszone.

Radny Róg wnosił, żeby zwrócić uwagę na główną drogę w Kołbaczu, gdyż trudno mu przejechać autobusem szkolnym (samochody stoją po obu stronach jezdni i nie może przejechać, często musi się wycofywać).

Ad. 20 Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1500.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-06-2005 19:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 19:33