herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IX/57/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII1332000 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 sierpnia 2000r.

Uchwała Nr IX/57/03

UCHWAŁA NR  IX/57/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 maja 2003r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII1332000 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 sierpnia 2000r.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357; z 1998r. Nr 106 , poz. 668, Nr 162, poz. 1118; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.239, Nr 122, poz. 1323; z 2001r Nr 111, poz.1194, Nr 128, poz.1404, Nr 144, poz. 1615; z 2002r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1267) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,       poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1805). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/133/2000 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 sierpnia 2000r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązującym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych dla, których Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym dodaje się pkt 4 i 5 o następującym brzmieniu:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

4.

Dyrektor szkoły lub zespołu szkół liczącego powyżej 16 oddziałów

3 godziny

5.

Wicedyrektor szkoły lub zespołu szkół liczącego powyżej 16 oddziałów

5 godzin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 września 2003r

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:11