herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Binowo - Kołowo

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na:
Przebudowę drogi Binowo - Kołowo
kod CPV 45.23.00.00-8
(Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro)

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Szczecińska 23

 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 4. Zakres robót do wykonania
  „Przebudowa drogi o długości 2.000 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku:
  Binowo - Kołowo”

  • Roboty pomiarowe
  • Niwelacja terenu
  • Mechaniczne wykonanie koryta drogi
  • Wykonanie zagęszczenia warstwy odsączającej w korycie.
  • Nawierzchnia z tłucznia
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 07.09.2007 r.

 6. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 7. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.bip.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 17 do dnia 28.06.2007 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.

 8. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. złożą ważną ofertę
  2. spełniają warunki określone w SIWZ.
  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
  5. w ciągu ostatnich dwóch lat wykonali minimum 2 zamówienia podobne zakresem do przedmiotu zamówienia.
 9. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
 10. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

  Kazimierz Nowicki tel. (091) 3124 131 wew. 33 E-mail: www.gpdnk@interia.pl
   
 11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szczecińskiej 23,

  Stare Czarnowo pok. nr 2 w terminie do dnia 29.06.2007 r. godz. 1200.
   
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2007 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
 13. Wymagane wadium w wysokości 6.000 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych)
 14. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ryczałtowa – 100 %

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl. i ukazało się  w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr 108 w dniu 01.06.2007 r. pod pozycją 31423.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__Binowo_Ko_owo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-04 15:21:29 370,6KB 104 razy
Wynik postępowania
1 binowo.htm 2007-07-04 14:53:21 1,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-06-2007 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 04-07-2007 14:53