herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko

Zamówienia publiczne

 

Przetarg nieograniczony na:

Przebudowę drogi Dębina - Komorówko

kod CPV 45.23.00.00-8

(Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro)

 

 Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

1        74 – 106 Stare Czarnowo ul. Szczecińska 23

2        Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

3         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4         Zakres robót do wykonania

           „Przebudowa drogi o długości   2.180 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku:

             Dębina - Komorówko”

q      Roboty pomiarowe

q      Niwelacja terenu

q      Mechaniczne wykonanie koryta drogi

q      Wykonanie zagęszczenia warstwy odsączającej w korycie.

q      Nawierzchnia z tłucznia

§          

5         Wymagany termin realizacji zamówienia: 07.09.2007 r.

6        Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

7        SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.bip.stareczarnowo.pl lub osobiście        w  siedzibie Zamawiającego, pok. nr 17  do dnia 28.06.2007 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.

8        Warunki udziału

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a.       złożą ważną ofertę 

b.      spełniają warunki określone w SIWZ.

c.      spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

d.      nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych

e.      w ciągu ostatnich dwóch lat wykonali minimum 2 zamówienia podobne zakresem do przedmiotu zamówienia.

9        Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

10. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami :

            Kazimierz Nowicki     tel. (091) 3124 131 wew. 33  E-mail: www.gpdnk@interia.pl

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szczecińskiej 23,

     Stare    Czarnowo pok. nr 2 w terminie do dnia 29.06.2007 r. godz. 11.00.

  1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2007 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
  2. Wymagane wadium w wysokości  6.000 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych)
  3. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena ryczałtowa – 100 % 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz  zostało  zamieszczone  na  stronie  internetowej   www.bip.stareczarnowo.pl.  i   ukazało   się

w  Biuletynie  Urzędu  Zamówień  Publicznych  nr 108 w dniu  01.06.2007 r. pod pozycją 31424.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Debina_-_komorowka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-04 15:25:19 372,4KB 84 razy
2 Projekt_romontu_drogi_Debina_Komorowko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-14 12:00:22 810,3KB 60 razy
3 Projekt_remontu_Debina_Komorowko_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-14 12:01:10 392,4KB 57 razy
4 kosztorys_DEBINA-KOMOROWKO_SLEPY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-14 12:01:40 46,9KB 94 razy
Wynik postępowania
1 komorowko.htm 2007-07-04 14:52:52 1,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-06-2007 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 04-07-2007 14:52