herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Wójt Gminy Stare Czarnowo
ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół  w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo
                        74-106 Stare Czarnowo, ul. Szczecińska 23

 1. Tryb postępowania przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Termin realizacji : od 3 września 2007 roku do końca roku szkolnego 2008 /czerwiec/.
 3. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci , którzy:
  1. złożą ważną ofertę
  2. spełniają warunki określone w SIWZ.
  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4.  nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
 4. Specyfikacja do pobrania w załączniku na stronie www:stareczarnowo.pl lub pocztą po przesłaniu wniosku o jej przekazanie
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 6. Termin składania ofert - 20.08.2007 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego /sekretariat/.
 7. Termin i miejsce otwarcia ofert - 20.08.2007 r. godz. 1100 w Urzędzie Gminy - sala konferencyjna.
 8. Wadium 1.000,00 (tysiąc złotych ) płatne do dnia 19.08.2007 r. do godz. 2400 .
 9. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie
  Cena 100 % - najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
 10. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami - Marzena Grzywińska  tel. 3124 131 wew. 39. oswiatastczarnowo@interia.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się ukazało się w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych na portalu z numerem 138696 – 2007 w dniu 09.08.2007 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. i na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_dowozy_2007_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-10 14:29:20 229,6KB 105 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Projekt_umowy_na_dowozy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-10 14:29:20 118,4KB
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_wyborze_oferty_-_dowozy.pdf 2007-08-30 15:31:37 107,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-08-2007 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 30-08-2007 15:31