Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb
mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno
o wartości do 5.150.000 EURO
CPV: 45.23.32.23-8

 

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Przedmiot zamówienia:
  „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina
  o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno.”
  1. Profilowanie drogi z zagęszczeniem kruszywa
  2. Ułożenie nawierzchni drogi mieszanką mineralno emulsyjną na zimno
  3. Wyrównanie poboczy
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.05.2008 r.
 6. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 7. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.bip.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 25 do dnia 17.03.2008 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.
 8. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. złożą ważną ofertę
  2. spełniają warunki określone w SIWZ.
  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
 9. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
  Kazimierz Nowicki tel.(091) 3124 131 wew. 49 E-mail: www.gpdnk@interia.pl
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Floriana 10,  Stare Czarnowo pok. nr 13 w terminie do dnia 18.03.2008 r. godz. 1000.
 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2008 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
  Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ryczałtowa – 100 %
 12. Informacja na temat wadium
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl i ukazało się w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych  z numerem 38258 - 2008

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_droga_StCzarnowo_Debina.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-27 12:51:52 284,9KB 64 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 przedmiar_robot.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-02-27 12:51:52 145,1KB
2 przekroj_poprzeczny_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-02-27 12:52:13 325,5KB
3 przekroj_poprzeczny_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-02-27 12:52:34 316,8KB
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie_postepowania.htm 2008-03-27 14:02:07 1,4KB
2 uniewaznienie_przetargu.pdf 2008-04-22 15:02:39 79,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-02-2008 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 22-04-2008 15:02