herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno o wartości do 5.150.000 EURO CPV: 45.23.32.23-8"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na:


„Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb
mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno
o wartości do 5.150.000 EURO
CPV: 45.23.32.23-8"

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 4. Przedmiot zamówienia:
  „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina
  o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno.”

  1. Profilowanie drogi z zagęszczeniem kruszywa

  2. Ułożenie nawierzchni drogi mieszanką mineralno emulsyjną na zimno

  3. Wyrównanie poboczy

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.05.2008 r.

 6. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 7. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.bip.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 25 do dnia 17.04.2008 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.

 8. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. złożą ważną ofertę

  2. spełniają warunki określone w SIWZ.

  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych

 9. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
  Kazimierz Nowicki tel.(091) 3124 131 wew. 49 E-mail: www.gpdnk@interia.pl

 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Floriana 10,
  Stare Czarnowo pok. nr 13 w terminie do dnia 18.04.2008 r. godz. 1000.

 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2008 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
  Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ryczałtowa – 100 %

 12. Informacja na temat wadium
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl   i ukazało się w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych  z numerem 61390 - 2008

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-28 10:57:16 284,8KB 49 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 przedmiar.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-03-28 10:57:16 145,1KB
2 przekroj_poprzeczny_1_drogi.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-03-28 10:57:35 325,5KB
3 przekroj_poprzeczny_2_drogi.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-03-28 10:57:56 316,8KB
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2008-04-22 13:27:26 169,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 28-03-2008 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 22-04-2008 15:05