herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony na: Budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Kołbaczu.

 

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na: Budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Kołbaczu.
(Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro)

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Szczecińska 23
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Przedmiot zamówienia: kod CPV – 45.21.20.00-6:

          Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Kołbaczu.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2009 r.
 3. Wykonawca będzie związany ofertą: 60 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 4. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie bip.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 17 do dnia 09.11.2006 r. lub pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.
 5. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. złożą ważną ofertę
  2. spełniają warunki określone w SIWZ.
  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
  5. w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali minimum 3 zamówienia podobne zakresem do przedmiotu zamówienia (budowa sal gimnastycznych, sportowych).
 6. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
 7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: p. Kazimierz Nowicki tel. – (091) 3124 131 wew.33
 8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szczecińskiej 23, Stare Czarnowo pok. nr 2 w terminie do dnia 10.11.2006 r. godz. 900.
 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2006 r. o godz. 930 - sala posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
 10. Wymagane wadium w wysokości 75.000 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
 11. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:
  Cena – 100 %
  Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta z najniższą ceną.
 12. Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 11.10.2006
 13. Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 281 poz. 54510 z dnia 20.10.2006 roku.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Budowa_sali_gimnastycznej_ko_bacz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-27 11:55:15 353,8KB 109 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 kosztorysy_informacje.zip Po terminie otwarcia ofert 2006-10-27 11:55:15 15,6MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 przeduzenie_teminu.pdf 2006-11-21 10:47:50 61,7KB
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania__sala_gimnast._Ko_bacz.pdf 2007-04-05 14:20:44 119,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-10-2006 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-04-2007 14:20