Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg na: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w kwocie 1.020.000,


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

 

Stare Czarnowo: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w kwocie 1.020.000,
Numer ogłoszenia: 111806 - 2012; data zamieszczenia: 10.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w kwocie 1.020.000,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.020.000, - (jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w ramach przedsięwzięcia (Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój) w ramach Programu operacyjnego Celu 3 (Europejska Współpraca Terytorialna) - (Współpraca Transgraniczna) Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IVA Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia kredytu z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać: a)okres wykorzystania kredytu do dnia 31grudnia 2012 r. Planowane terminy uruchomienia transz kredytu: - transza I - 31 lipca 2012 r. w wysokości 200.000 zł - transza II - 31 sierpnia 2012 r. w wysokości 400.000 zł - transza III - 30 września 2012 r. w wysokości 420.000 zł b) karencję w spłacie rat do 30 listopada 2016r. c) okres spłaty kredytu: od dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 30 listopada 2021 r. w następujących terminach i ratach: 30.11.2016 r. 170.000 zł 30.11.2017 r. 170.000 zł 30.11.2018 r. 170.000 zł 30.11.2019 r. 170.000 zł 30.11.2020 r. 170.000 zł 30.11.2021 r. 170.000 zł d)spłatę odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, e)że, dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 31.12.2012 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, f)że, kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, g)prawo Zamawiającego do zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczania przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu, h)prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów i)prawo zamawiającego do przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych rat kredytowania w sytuacji zmiany daty wpływu wsparcia finansowego przyznanego Gminie na współfinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 (Europejska Współpraca Terytorialna) - (Współpraca Transgraniczna) Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 j)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)posiadają uprawnienia do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72,poz.665, z poźn. zm.), b)aktualny odpis z właściwego rejestru-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) zezwolenie Komisji Nadzoru bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonania czynności bankowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ,spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 SIWZ+nr+2+na+kredyt+1020.doc 2012-04-11 14:20:11 100,5KB
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_przetargu_na_kredyt_nr_2.doc 2012-04-23 14:11:11 22KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 23-04-2012 14:11