Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg:" Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo"


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

 

Stare Czarnowo: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 445626 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo. Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych, w tym określenie współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych trasy, 2) wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów z powierzchni ścieżki rowerowej, 3) wykonanie koryta pod nawierzchnię ścieżki rowerowej o głębokości 10 cm z pozostawieniem materiału na miejscu w celu uzupełnienia niedoboru gruntu na krawędziach nawierzchni, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm, 5) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego 50/70 o uziarnieniu 0/18,8 dla ruchu KR 1-2, o grubości 4 cm, 6) wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem naturalnym na przejazdach przez drogi gruntowe i zjazdy, ok. 80 m2, 7) wykonanie koryta pod MOP o gł. 15 cm, 8) ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wtopionych na ławie betonowej, 9) wykonanie na powierzchni MOP podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm, 10) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 z wypełnieniem spoin piaskiem, 11) wykonanie stanic wyposażonych w zadaszenia, stoły drewniane, ławki drewniane, stojaki na 12 rowerów i i dwa kosze na śmieci, 12) wykonanie zabezpieczeń w formie poręczy na nasypach w miejscach, gdzie nie można wykorzystać istniejących krzewów, 13) oznakowanie pionowe i poziome przejazdów przez drogi wojewódzkie i inne, 14) wykonanie pokładu z barierami na istniejących przyczółkach nad ciekiem wodnym, pow. ok. 12 m2, obciążenie 500 kG/m2. 2.Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia ustala dokumentacja techniczna załącznik nr 7 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 3.Szczegółowa dokumentacja realizowanego przez Gminę Stare Czarnowo w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow - Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój w ramach Programu operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IVA znajduje się na stronie www.stareczarnowo.pl.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: informacje zawiera Rozdział VIII SIWZ - wadium w wysokości dwadzieścia tysiecy złotych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Rozdział XIII SIWZ i załącznik nr 6 - wzór umowy zawiera klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo sekretariat - pok 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany przez Gminę Stare Czarnowo w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow - Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój w ramach Programu operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IVA.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_scieA_ka_listopad2012.doc 2012-11-13 10:56:22 60KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_A_cieA_ke_11.2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:56:22 281,5KB 256 razy
2 opis+techniczny+PW+2,0+04.11.12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:58:35 40,8KB 401 razy
3 Przedmiar+robA_t+A_cieA_ka_-_11.2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:58:45 79,4KB 256 razy
4 PrzekrA_j+normalny+2,0+04.11.12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:58:59 138,6KB 172 razy
5 strona+tytuA_owa+PRZEDMIAR+ROBA_T+A_cieA_ka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:59:16 214,4KB 213 razy
6 STWiOR+A_cieA_ka-2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:59:50 1,1MB 287 razy
7 UkA_ad+arkuszy+planu+sytuacyjnego+-+skala+1_25000.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:00:12 439,3KB 208 razy
8 1000+rys.nr+1-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:02:05 5,9MB 167 razy
9 5000++rys.+nr+5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:06:47 345,9KB 154 razy
10 5000+rys.+nr+1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:07:05 385,2KB 158 razy
11 5000+rys.+nr+2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:07:21 342,7KB 129 razy
12 5000+rys.+nr+3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:07:32 281,4KB 148 razy
13 5000+rys.+nr+4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:07:42 218,7KB 169 razy
14 Kosz+na+A_mieci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:13:25 111,1KB 139 razy
15 MOP+1+800m2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:14:08 2,1MB 165 razy
16 MOP+9+000m2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:17:16 5,9MB 167 razy
17 MOPm2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:17:42 241,4KB 145 razy
18 Wiata+drewniana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:11:42 76,3KB 30 razy
19 CCF20121123_00000.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:17:09 982,4KB 25 razy
20 CCF20121123_00001.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:18:06 757,9KB 18 razy
21 CCF20121123_00002.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:18:37 964,8KB 14 razy
22 CCF20121123_00003.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:21:17 876,1KB 13 razy
23 CCF20121123_00004.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:21:40 674,8KB 14 razy
24 CCF20121123_00005.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:22:06 984,2KB 16 razy
25 CCF20121123_00006.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:22:36 1,0MB 13 razy
26 CCF20121123_00007.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:24:32 1,0MB 14 razy
27 CCF20121123_00008.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:26:07 969,3KB 12 razy
28 CCF20121123_00009.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:26:36 980,2KB 12 razy
29 CCF20121123_00010.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:29:34 805,4KB 14 razy
30 CCF201211236_00000.jpgsciezka Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:45:48 393,8KB 27 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania_-A_cieA_ka_-listopad_2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:11:18 66KB
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_przet_na_A_cieA_kA__29.11.2012r.doc 2012-11-30 08:43:50 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 13-11-2012 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 30-11-2012 08:43