Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kołowie gmina Stare Czarnowo


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

 

Stare Czarnowo: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kołowie gmina Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 178440 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kołowie gmina Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kołowie gmina Stare Czarnowo. Sieć kanalizacji sanitarnej: - wybudowanie kanalizacji sanitarnej PCV-U SRD 34 ? 200 mm - 1277,20 mb, - wybudowanie kanalizacji sanitarnej PCV-U SRD 34 ? 160 mm - 117 mb - wybudowanie oczyszczalni ścieków o przepustowości 15m3/dobę Szczegółowy zakres prac precyzują projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Dokumentacja techniczna jest udostępniona bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.stareczarnowo.pl. Dokumentację techniczną można uzyskać do wglądu w formie papierowej w biurze Zamawiającego pokój nr 25 Jeżeli w projekcie technicznym zastosowano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych firm, które zaproponował projektant, to Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego, oferującego urządzenia lub materiały takiej samej lub lepszej jakości. Ofertom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen oraz innymi odpowiednimi szczegółami. Zamawiający dopuszcza, z akceptacją projektanta, zamianę oczyszczalni ścieków na równoważną, pod względem technologii jedynie w sytuacji, gdy zamiana ta nie będzie skutkować koniecznością zmiany zagospodarowania terenu, a co za tym idzie uzyskiwaniem pozwoleń zamiennych. Wszystkie parametry techniczne takiej oczyszczalni powinny być takie same lub lepsze jak te, które są w projekcie. W przypadku, gdyby zamiana oczyszczalni na równoważną wiązała się z koniecznością wykonania nowej dokumentacji projektowej, pozwoleń zamiennych w tym uzgodnień i wymaganych prawem decyzji wszelkie koszty z tym związane poniesie Oferent. Jednocześnie wymagany przez Zamawiającego termin zakończenia wszelkich praz przy realizacji zamówienia nie może ulec zmianie. Użyte do budowy kanalizacji materiały muszą posiadać odpowiednie atesty wydane przez uprawnione instytucje. W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji projektu technicznego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ją na własny koszt i przedstawić do akceptacji projektantowi, który wykonał projekt, na podstawie którego przygotowano przetarg. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do uzyskania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.21-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25.000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Stare Czarnowo w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/ Stare Czarnowo nr r-ku 47 9370 1059 0500 0390 2005 0005 Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy, a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, - postępowanie zostało unieważnione i upłynął termin do wnoszenia protestów. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.: a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie budowy kanalizacji, o wartości minimum 1.200.000,00 zł brutto każda. Jedna z robót powinna być połączona z wykonaniem, co najmniej 1 oczyszczalni ścieków, o przepustowości min. 20m3/dobę. - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg. załącznika nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach niezbędnych do poprawnego wykonania zadania. Osoby te winny przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.: wskazanie kierownika budowy, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na dzień składania ofert posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą jak 1.5 mln zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Projekt umowy zawierający istotne postanowienia Stron stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie: a) terminu zakończenia realizacji robót na wniosek Zamawiającego w razie wystąpienia konieczności takich jak: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawozdań, dokonywania odbiorów; - konieczności zmian zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp. - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanie lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; - wstrzymanie robót przez Zamawiającego , konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, b) terminu zakończenia realizacji robót na wniosek Zamawiającego w razie zlecenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, - pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji z robót, gdyby nie uzyskał dofinansowania Inwestycji z zewnętrznych źródeł finansowania Przewiduje się możliwość występowania robót dodatkowych których wykonanie staje się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 74 - 106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Gmina Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 74 - 106 Stare Czarnowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.05.2013.11.31.29_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_przetarg_na_kanalizcje-KoA_owo.doc 2013-05-07 11:31:29 72,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.05.2013.11.31.29_Specyfikacja_techn..pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 11:31:29 2,8MB 201 razy
2 07.05.2013.11.33.19_koA_owo+24.04.2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 11:33:19 1,6MB 605 razy
3 07.05.2013.11.33.37_OPIS+TECHNICZNY+KANALIZACJI.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 11:33:37 66KB 444 razy
4 07.05.2013.11.33.54_SIWZ_KoA_owo_kanalizacja_-projekt_w_toku-05.2013.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 11:33:54 29KB 162 razy
5 07.05.2013.11.34.09_kOA_OWO+Kosztorys+nakA_adczy_-05.2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 11:34:09 105,1KB 234 razy
6 07.05.2013.11.34.18_Opis+techniczny+oczyszczalni.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 11:34:18 10KB 1481 razy
7 07.05.2013.11.34.28_Strona+TytuA_owa+sieA_+kan.+sanit+z+przyA_A_czami.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 11:34:28 37,5KB 417 razy
8 07.05.2013.11.34.39_KOSZTORYS+NAKA_ADCZY+INST+ELETRYCZNE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 11:34:39 105,4KB 177 razy
9 07.05.2013.11.34.49_RLM+100.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-07 11:34:49 138,9KB 146 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.05.2013.10.44.31_Odpowiedzi_na_zapytania_-_kanlizacjaKoA_owo-19.05.2013.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 10:44:31 31KB
Wynik postępowania
1 11.06.2013.14.27.39_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_bip.doc 2013-06-11 14:27:39 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 07-05-2013 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 30-10-2013 11:43