Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie Gmina Stare Czarnowo. "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

 

Stare Czarnowo: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie Gmina Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 363718 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie Gmina Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie Gmina Stare Czarnowo. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do : wykonania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie określonym w umowie w tym: a)5 egzemplarzy Dokumentacji projektowo budowlanej i wykonawczej (+ 2 egz. na nośniku CD) b)2 komplety Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (+2 egz. na nośniku CD), c)2 komplety Kosztorysów inwestorskich i nakładczych (+ 2 egz. na nośniku CD) d)Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaistnienia konieczności aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, Wykonawca (Projektant) w ramach oferowanej ceny ofertowej zobowiązał się do dokonania dwukrotnej aktualizacji kosztorysu 2. Orientacyjne wielkości przepustowości oczyszczalni to 50 m3 na dobę. Wykonawca w ramach realizacji dokumentacji powinien wykonać wszelkie niezbędne uzgodnienia i otrzymać pozwolenie na budowę. 3.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej i opracowania oferty poniesie Wykonawca. 4.Kompletna pełnobranżowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, objęta przedmiotem zamówienia musi umożliwiać: a)uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, b)przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, c)sprawną i prawidłową realizację robót budowlanych. Uwaga: Opracowana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami, będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek sporządzenia tej dokumentacji zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. że przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy (lub równoważny), a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny. 5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią, o wartości usługi co najmniej 100 000,00 zł brutto. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a) i b) siwz.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a), c) i d) siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami przewidzianymi do projektowania w specjalnościach: -budowlanej - bez ograniczeń, -instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - bez ograniczeń, -instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a), c) i d) siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 14 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo pok 25 tel. fax. (0-91) 312 41 31 e-mail: kancelaria@stareczarnowo.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10, (sekretariat) 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.09.2013.12.05.31_OgA_oszenie_o_przetargu_na_wyk._dok._projekt-_kosztorysowej__kan._sanitarnej__dla_Dobropola.pdf 2013-09-09 12:05:31 233,4KB
2 13.09.2013.19.29.04_stare_czarnowo_-ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2013-09-13 19:29:05 23,5KB
3 13.09.2013.19.29.58_ogloszenie_dla_uczestnikow_postepowania_-_dok.projekt._kosztorys..doc 2013-09-13 19:29:58 22,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.09.2013.12.05.31_SIWZ__na_wykonanie_dokumentacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:05:31 409,9KB 288 razy
2 09.09.2013.12.06.15_ZaA_A_cznik_nr_1_do_siwz_dok_projektowa_kanaliz_sanit_Dobropole__2_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:06:15 317,1KB 89 razy
3 09.09.2013.12.06.28_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ_-Dobropole_kanalizacja_sanit__3_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:06:28 275,0KB 80 razy
4 09.09.2013.12.06.39_ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ_-kanalizacja_-Dobropole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:06:39 199,7KB 133 razy
5 09.09.2013.12.07.01_ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ_-kanalizacja_sanit_Dobropole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:01 276,1KB 109 razy
6 09.09.2013.12.07.16_ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ-kanalizacja_sanit_Dobropole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:16 274,2KB 87 razy
7 09.09.2013.12.07.31_ZaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ--grupa_kapitaA_owa_-kanalizacja_sanit_Dobropole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:31 255,4KB 87 razy
8 09.09.2013.12.07.41_zaA__nr_7_wytyczne_do_opracowania_dla_dokument._przet_-Dobropole_kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:41 156,9KB 530 razy
9 09.09.2013.12.07.56_ZaA_A_cznik_nr_8_do_siwz-umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:56 280,3KB 160 razy
10 09.09.2013.13.32.02_zaA__nr_1_do_wytycznych__zaA___nr_7_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 13:32:02 87,4KB 89 razy
11 13.09.2013.19.29.58_ogloszenie_dla_uczestnikow_postepowania_-_dok.projekt._kosztorys..doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-13 19:29:58 22,5KB 13 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.09.2013.12.12.24_odpowiedzi_na_pytania_do_przetargu.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-16 12:12:24 32KB
Wynik postępowania
1 11.10.2013.10.48.27_Informacja_o_wyb._najkorzystn._oferty-dok_projektowa.doc 2013-10-11 10:48:27 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 09-09-2013 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 11-10-2013 10:48