Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa i montaż wyposażenia na place zabaw na terenie Gminy Stare Czarnowo w miejscowościach Nieznań, Żelisławiec, Kołbacz, Dębina, Dobropole Gryfińskie, Kartno i Żelewo


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

Stare Czarnowo: Dostawa i montaż wyposażenia na place zabaw na terenie Gminy Stare Czarnowo w miejscowościach Nieznań, Żelisławiec, Kołbacz, Dębina, Dobropole Gryfińskie, Kartno i Żelewo
Numer ogłoszenia: 182710 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia na place zabaw na terenie Gminy Stare Czarnowo w miejscowościach Nieznań, Żelisławiec, Kołbacz, Dębina, Dobropole Gryfińskie, Kartno i Żelewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia na place zabaw na terenie Gminy Stare Czarnowo w miejscowościach Nieznań, Żelisławiec, Kołbacz, Dębina, Dobropole Gryfińskie, Kartno i Żelewo W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do : 1. Dostawy i montażu 7 elementów na wskazane place zabaw. 2. W skład 4 zestawów wchodzi : 2.1. 1 Wieża z dachem kopertowym 2.2. 1 Wieża z dachem kopertowym i lukarnami 2.3. 2 Wieże z dachem dwuspadowym 2.4. 1 Zjeżdżalnia głęboka 2.5. 1 Zjeżdżalnia dla maluchów 2.6. 7 zabezpieczeń 2.7. 4 Podesty 2.8. 2 Platformy 2.9. 3 Wejściówki 2.10. 2 Rurki nad zjeżdżalnią 2.11. 1 Rura strażacka 2.12. 1Pomost z klockami 2.13. 1 Pomost wiszący 2.14. 1 Pomost ruchomy 2.15. 1 Trap wspinaczkowy 2.16. 1 Drabinka 2.17. 2 Uchwyty krótkie 3. W skład 3 zestawów wchodzi : 3.1. 1 Wieża z dachem dwuspadowym 3.2. 1 Zjeżdżalnia głęboka 3.3. 5 Zabezpieczeń 3.4. 1 Podest 3.5. 2 Platformy 3.6. 2 Wejściówki 3.7. 1 Rurka nad zjeżdżalnią 3.8. 1 Przeplotnia drewniana 3.9. 1 Drabinka krzyżakowa 3.10. 1 pomost wiszący 4. Dane materiałowo-konstrukcyjne 4.1. Elementy drewniane : słupy nośne o przekroju okrągłym z drewna sosnowego 9 rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o średnicy 12 cm, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, wałki o przekroju 6 cm z drewna bezrdzeniowego, impregnowane próżniowo- ciśnieniowo i barwione lazura na kolor ciemnozielony, pozostałe elementy drewniane, wałki, półwałki, krawędziaki również impregnowane próżniowo- ciśnieniowo. 4.2. Dachy: dachy z pływaków impregnowane-próżniowo- ciśnieniowo i barwione lazura na kolor ciemnozielony 4.3. Zabezpieczenia: obrzeże rur stalowych wypełnione sklejka wodoodporną liściastą z filmem melaminowym 4.4. Elementy stalowe takie jak: boli zjeżdżalni, poręcze, barierki, łączniki, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. 4.5. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 4.6. Elementy złączane, łańcuchy ocynkowane 4.7. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami . Dokumenty, które powinien przedstawić dostawca w szczególności: 1. informację identyfikującą producenta (importera), 2. instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji, 3. certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługi polegającej na dostawie i montażu elementów placów zabaw o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w pkt XI ppkt 2 lit. a) i b) siwz.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt XI ppkt 2 lit. a) siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. informację identyfikującą producenta (importera), 2.instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji, 3.certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 8 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 74 - 106 Stare Czarnowo sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ŚRODKI FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJETEGO PROW NA LATA 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.05.2014.10.48.27_Ogloszenie_z_BZP-_przetarg_na_place_zabaw.doc 2014-05-30 10:48:27 60KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.05.2014.10.48.27_SIWZ__na_place_zabaw_P._Dorota.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 10:48:27 280,5KB 59 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.06.2014.15.08.35_odpowiedAo_na_zapytanie_dot_pl_zabaw_-04.06.2014.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-04 15:08:35 21,5KB
Wynik postępowania
1 09.06.2014.12.35.23_Informacja_o_wyborze_najk._oferty_-_place_zabaw_2014.doc 2014-06-09 12:35:23 25,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 30-05-2014 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 09-06-2014 12:35