Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku szkolnym 2015/2016

 

Stare Czarnowo: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 331778 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stareczarnowo.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Pod pojęciem przewozów Zamawiający rozumie realizację dowozów oraz odwozów dzieci w ramach komunikacji dla określonej grupy osób, tj. dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i podopiecznych przedszkola Zespołu Szkół w Kołbaczu, wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem (regularne przewozy specjalne). 2.Dowozy będą odbywały się w dni nauki szkolnej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz zmianami ustalonymi decyzją Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu. 3.Pojazdy przeznaczone do przewozu uczniów muszą spełniać wymagania i warunki techniczne do wykonywania tego typu usługi. Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305 ze zm.). 4. Dzieci zabierane będą z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy danej trasie. Usługi wykonywane będą w dniach od poniedziałku do piątku włącznie. 5.W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego.6. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci z gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu. Dzieci mają być dowożone do poszczególnych placówek trzema środkami transportu z których każdy posiada min. 50 miejsc siedzących. Wykaz tras stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 7.Miejscowości, z których dowożeni są uczniowie: a)dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z następujących miejscowości: Kartno. Żelisławiec, Binowo, Kołowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Glinna - Gliniec, Stare Czarnowo, Dębina, Żelewo, Nieznań, Nieznań - Kolonia, Sosnówko oraz odwóz z powrotem po zakończeniu zajęć dydaktycznych. 8.Długość tygodniowej trasy łącznie wynosić będzie ok. 1850 km 9.Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia uczniów oraz ich odwiezienia zgodnie z rozkładem jazdy. Szacunkowa liczba uczniów do przewiezienia wynosi 250 osób. 10. Zamawiający zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi (Opiekunkę). 11. W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +5 C, wykonawca zobowiązany jest do stałego ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia, w tym do zapewnienia temperatury minimum 13?C w pojeździe od chwili wejścia do pojazdu pierwszego pasażera. 12. Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach do miejsca ich odbioru zgodnie z pkt. 4 (miejsca zamieszkania), po trasach i w godzinach określonych przez Zamawiającego. 13.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują autobusami posiadającymi ważne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, (zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia) i ubezpieczenie OC i NNW. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. - Dz. U. z 2013r., poz.1414 z późn. zm.) 15.W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usługi, awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego autobusu, Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1,5 godziny od jej wystąpienia, autobus zastępczy spełniający wymagania techniczne w ruchu drogowym o których mowa w pkt. 3 powyżej. W razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo remontu pojazdu, wykonawca zapewnia dowóz dzieci innym pojazdem spełniającym wymagania wskazane w niniejszej SIWZ. 16.Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany tras lub godzin dowozu i odwozu dzieci wynikające z organizacji pracy szkoły czy przedszkola. Zamawiający poinformuje o zmianach pisemnie bądź faksem nie później niż jeden dzień przed wprowadzanymi zmianami. 17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 18. W przypadku nie podstawienia autobusu w ciągu 1,5 godziny od planowanej godziny rozpoczęcia kursu wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoźnika. 19.Zamawiający ma prawo do kontroli pojazdów, dokumentacji pojazdów i kierowców oraz wszystkich spraw związanych z usługą. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie podstawić do kontroli odpowiednim służbom środki transportu przeznaczone do przewozu dzieci. 20.Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: a) podstawę do zapłaty wykonanych świadczeń stanowić będzie rozliczenie za okres każdego miesiąca, b)rozliczanie wykonania usługi będzie dokonywane na podstawie kart drogowych potwierdzających przejechane kilometry podpisanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu, c)zapłata za poszczególne faktury będzie następować w terminie do 21 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, d)zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. 21.Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów i do miejsca garażowania nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę (w ramach jednej umowy) trwającą minimum 3 m-ce, w zakresie transportu osób na liniach regularnych. Przez linię regularną Zamawiający rozumie przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu na określonej trasie (linii komunikacyjnej). W przypadku zamówień wykonywanych (niezakończonych) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że świadczone usługi w ramach umowy (nadal obowiązującej) były wykonywane przez min. 3 m-ce.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej trzema środkami transportu, z których każdy posiada min. 50 miejsc siedzących.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3A do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3A do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Serwis - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.stareczarnowo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.12.2015.16.40.41_OgA_oszenie_-_DowA_z_dzieci_2015_2016.pdf 2015-12-04 16:40:41 68,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.12.2015.16.40.41_SIWZ_-_DowA_z_dzieci_2015_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-04 16:40:41 211,7KB 118 razy
Wynik postępowania
1 30.12.2015.13.16.44_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2015-12-30 13:16:44 192,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 04-12-2015 16:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 30-12-2015 13:16