Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo

 

Stare Czarnowo: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 97088 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 485 70 20, faks 91 485 70 60.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: stareczarnowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo. 2. Kod CPV 09.30.00.00-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 3. Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stare Czarnowo. Zestawienie punktów poboru wyszczególniono w załączniku Nr 8 do SIWZ. 4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 5. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 38 punktów poboru energii. 6. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o. 7. Umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawrze Zamawiający. 8. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (zwanemu dalej OSD),w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 9. Szacunkowa roczna ilość dostarczanej energii (plus minus 10%) dla poszczególnych punktów poboru: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 ,74-106 Stare Czarnowo TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie C11o 165 143 C12a 19 237 C11 123 437 G11 900 10. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (plus minus 10%) dla poszczególnych punktów poboru w okresie obowiązywania umowy: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 ,74-106 Stare Czarnowo TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie C11o 289 000 C12a 33 664 C11 216 015 G11 1575 11. Przewidywane zużycie roczne energii elektrycznej wskazano w załączniku Nr 8 do SIWZ i łącznie wynosi 308 717 kWh. 12. Szacunkowe maksymalne zużycie energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru w okresie obowiązywania umowy wynosi łącznie 540 254 kWh. 13. Zamawiający zastrzega, iż może nie wykorzystać w całości zakontraktowanej ilość energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy. Z tego tytułu nie służą Wykonawcy do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. 14. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wolumenu energii pomiędzy taryfami określonymi w SIWZ (C11o, C12a strefa szczytowa i strefa pozaszczytowa, C11, G11) pod warunkiem, iż łączna wartość oferty brutto (zakontraktowana kwota energii elektrycznej) nie zostanie przekroczona. 15. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określone są każdorazowo w poszczególnych umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD. 16. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umów. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 17. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty wg stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 18. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną - 38 19. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 20. Obiekty Zamawiającego do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. 21. Wójt Gminy Stare Czarnowo posiada zawarte umowy o świadczenie usług kompleksowych bądź umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz umowy sprzedażowe zawarte na czas określony/nieokreślony, wyszczególnione w załączniku Nr 8 do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 19.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość: zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. Zaoferowane stawki - ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy wyłącznie w przypadku: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 3)zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 97088-2016 z dnia 2016-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stare Czarnowo
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo. 2. Kod CPV 09.30.00.00-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 3. Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej na...
Termin składania ofert: 2016-05-06


Numer ogłoszenia: 110220 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 97088 - 2016 data 19.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 485 70 20, fax. 91 485 70 60.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.04.2016.08.42.34_OgA_oszenie_-_Zakup_energii_elektrycznej.pdf 2016-04-20 08:42:34 141,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.04.2016.08.42.34_SIWZ_-_Zakup_energii_elektrycznej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-20 08:42:34 740,8KB 175 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.05.2016.13.01.14_Zakup_energii_-_odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-05-04 13:01:14 354,1KB
2 04.05.2016.13.01.28_Zakup_energii_-_zmieniony_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-05-04 13:01:28 351,5KB
3 04.05.2016.13.01.38_zestawienie_punktA_w_poboru.xlsb Po terminie otwarcia ofert 2016-05-04 13:01:38 21,9KB
Wynik postępowania
1 18.05.2016.14.04.44_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_Zakup_energii_elektrycznej.pdf 2016-05-18 14:04:44 588,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 20-04-2016 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 18-05-2016 14:04